Usnesení rady ze dne 29. 5. 2002 č. 307

ke stanovení výše odměn za výkon funkce člena Zastupitelstva městské části

Rada městské části

I.  b e r e n a  v ě d o m í,
že počet obyvatel Městské části Praha 3 činil k 1. 1. 2002 72 469 osob

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva městské části s účinností od 1. 3. 2002 zpětně takto:
1. člen Rady městské části: 2 540 Kč
2. předseda výboru Zastupitelstva městské části: 2 540 Kč
3. předseda komise Rady městské části: 2 540 Kč
4. člen Zastupitelstva městské části: 860 Kč

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části