Usnesení rady ze dne 29. 5. 2002 č. 303

ke smlouvě s Technickou správou komunikací hl.m. Prahy na realizaci předlažby chodníků Městské části Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat tuto smlouvu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části