Usnesení rady ze dne 29. 5. 2002 č. 302

k rozšíření Smlouvy o nájmu bytu Hradecká 22/2339 – Vykouk Petr

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o rozšíření Smlouvy o nájmu bytu o dalšího nájemce xxxxxxxxxx v ul. Hradecká 22/2339, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části Praha 3 č. 149 ze dne 13. 3. 2002

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o dalšího nájemce xxxxxxxxxx

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části