Usnesení rady ze dne 29. 5. 2002 č. 301

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu U Vinohradské nemocnice 4/2256 – Horák Karel

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. U Vinohradské nemocnice 4/2256, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Rady městské části Praha 3 č. 285 ze dne 2. 5. 2001

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou od 1. 9. 2002 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 30 720 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části