Usnesení rady ze dne 29. 5. 2002 č. 300

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Soběslavská 27/2251 – Hervertová Barbora

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Soběslavská 27/2251, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 180 ze dne 19. 5. 1999

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou od 1. 7. 2002 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 53 880 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části