Usnesení rady ze dne 29. 5. 2002 č. 298

k vymezení nebytového prostoru – trafostanice, nebytová jednotka 2682/106 – 34,3 m2, Jilmová 4/2682, Praha 3 v k. ú. Žižkov, který zůstane v majetku M. č. Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
vymezení nebytového prostoru – trafostanice, nebytové jednotky 2682/106 – 34,3 m2, Jilmová 4/2682, Praha 3 v k. ú. Žižkov, který zůstane v majetku M. č. Praha 3, dle přílohy tohoto usnesení
II. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. projednat s PRE a. s. pronájem tohoto nebytového prostoru

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části