Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 417

k výběrovému řízení na dlouhodobý pronájem komplexu Pražačka (Sportovní a rekreační areál Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3 a objektu Pražačka, Nad Ohradou 17/2667, Praha 3) vše k. ú. Žižkov

Rada městské části

I. s o u h l a s í
s výběrovým řízením na dlouhodobý pronájem komplexu Pražačka (Sportovní a rekreační areál Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3 a objektu Pražačka, Nad Ohradou 17/2667, Praha 3) vše v k. ú. Žižkov, dle přílohy tohoto usnesení

II.  j m e n u j e
komisi k vyhodnocení došlých nabídek v tomto složení: členové (náhradníci)
1. Holzknecht Vladimír (Zmrzlá Marcela)
2. Mikeska Tomáš Ing. (Kořán Jan JUDr.)
3. Kozumplíková Milena (Dáňa Petr)
4. Louša Jiří Ing. (Čadek Martin)
5. Pomajzlová Jaroslava (Habešová Milena)

III. u k l á d á
1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit výběrové řízení na dlouhodobý pronájem komplexu Pražačka (Sportovní a rekreační areál Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3 a objektu Pražačka, Nad Ohradou 17/2667, Praha 3) vše v k. ú. Žižkov, t.j. přílohu tohoto usnesení, na úřední desce ve smyslu § 36, zákona č. 131/2000 Sb.
2. vedoucí oddělení Informační kanceláře

2.1.zveřejnit výběrové řízení na dlouhodobý pronájem komplexu Pražačka (Sportovní a rekreační areál Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3 a objektu Pražačka, Nad Ohradou 17/2667, Praha 3) vše v k. ú. Žižkov, tj. přílohu tohoto usnesení, na www stránkách
3. vedoucímu OHS

3.1. uveřejnit výběrové řízení na dlouhodobý pronájem komplexu Pražačka (Sportovní a rekreační areál Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3 a objektu Pražačka, Nad Ohradou 17/2667, Praha 3) vše v k. ú. Žižkov, t.j. přílohu tohoto usnesení, v tisku – MF Dnes, Večerník Praha, Metro
4. vedoucí OEM

4.1.písemně seznámit členy a náhradníky komise s jejich jmenováním, místem a časem konání komise

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části