Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 416

k pojmenování nových výstavních prostor

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
návrh kulturní a památkové komise na pojmenování nových výstavních prostor – suterénu

II.  s o u h l a s í
s tím, aby nově zrekonstruované prostory v suterénu radnice byly pojmenovány ”GALERIE POD RADNICÍ”

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OK

1.1. zajistit realizaci usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části