Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 415

k likvidaci kovových šatnových kójí umístěných v ZŠ Perunova 6/975, Praha 3

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx, ředitele ZŠ Perunova 6/975, Praha 3 o projednání postupu při vyřazení kovových šatnových kójí, která je přílohou tohoto usnesení

II. s o u h l a s í
s likvidací kovových šatnových kójí umístěných v ZŠ Perunova 6/975, Praha 3

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části