Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 413

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
zápis č. 12 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 17. 7. 2002

II. s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. žádosti o poskytnutí bytu
2. dohoda o výměně bytu
3. sídlo společnosti
4. služební byty SKM Praha 3, a. s.
5. společný nájem bytů
6. žádost o snížení nájemného – byt vyřazen ve VŘ
7. žádost o prodloužení nájemní smlouvy a změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou
8. poskytnutí náhradního bytu
9. přechod nájmu bytu
10. žádost o doklad platby za nájem a služby spojené s užíváním bytu
11. MHMP – usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0896 ze dne 11. 6. 2002
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části