Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 411

k vyhodnocení výběrového řízení na pronájem objektu Prokopova č. 16/100 – KVS Trojka na dobu určitou do 31. 7. 2003 pro školské nebo vzdělávací využití

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
tyto nabídky zájemců o pronájem objektu Prokopova č. 16/100 – KVS Trojka na dobu určitou do 31. 7. 2003:
1. České tenisové gymnázium, Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola, spol. s r. o., Nový Vestec, Na Spořilově 63
2. PILNIK, s r. o., Praha 6, Radčina 567/13

II.  s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 7. 2003 s účastníkem umístěným na 1. místě výběrového řízení, tj. České tenisové gymnázium, Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola, spol. s r. o., Nový Vestec, Na Spořilově 63, za nájemné 1 000 000 Kč/rok

III.  p o v ě ř u j e
1. pí M. Kozumplíkovou, zástupkyni starosty

1.1. jednat o zaplacení ročního nájemného předem

IV.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. ve spolupráci s xxxxxxxxxx vypracovat nájemní smlouvu na pronájem objektu
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2.1. podepsat nájemní smlouvu na pronájem objektu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části