Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 386

k úpravě rozpočtu městské části roku 2002

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu výdajů městské části na rok 2002 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE

1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části