Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 385

ke Směrnicím Rady městské části pro hospodaření s majetkem a finančními prostředky

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
Směrnice Rady městské části pro hospodaření s majetkem a finančními prostředky dle přílohy č. 1
Směrnice k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu, přílohy č. 2
Směrnice k vedení účetnictví a úschově účetních dokladů, přílohy č. 3
Směrnice k oběhu účetních dokladů, přílohy č. 4
Směrnice k nakládání s prostředky účelových fondů, přílohy č. 5
Směrnice k odepisování dlouhodobého majetku, přílohy č. 6
Směrnice ke stanovení podpisových vzorů pro nakládání s veřejnými prostředky, přílohy č. 7
Směrnice k inventarizaci majetku, které jsou součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucím odborů Úřadu městské části

1.1. seznámit se se směrnicemi pro hospodaření s majetkem a finančními prostředky
1.2. postupovat v souladu se směrnicemi pro hospodaření s majetkem a finančními prostředky
2. ředitelům příspěvkových organizací zřízených Městskou částí Praha 3

2.1. vypracovat vlastní směrnice pro hospodaření s majetkem a finančními prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
3. předsedovi představenstva SKM Praha 3, a. s.

3.1. vypracovat vlastní směrnice pro hospodaření s majetkem a finančními prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části