Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 384

k uzavření pojistných smluv s Pojišťovnou České spořitelny, a. s.

Rada městské části

I. s o u h l a s í
1. s uzavřením pojistné smlouvy 3000021745 s Pojišťovnou České spořitelny, a. s., která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Tato smlouva nahrazuje všechny pojistné smlouvy, které měla Městská část Praha 3 dosud uzavřeny s Pojišťovnou České spořitelny, a. s.
2. s uzavřením pojistné smlouvy 8004203696 s Pojišťovnou České spořitelny, a. s., která je přílohou č. 2 tohoto usnesení
3. s uzavřením dohody o prodloužení splatnosti s Pojišťovnou České spořitelny, a. s., která je přílohou č. 3 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat pojistné smlouvy
1.2. podepsat dohodu o prodloužení splatnosti
2. všem zaměstnancům Městské části Praha 3, kteří spravují příslušná pojištění

2.1. řešit pojistné události prostřednictvím firmy PROFI BONUS, s r. o.

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části