Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 383

k žádosti občanského sdružení Hnutí občanské solidarity a tolerance o přidělení nebytových prostor pro realizaci projektu “Kontaktní středisko pro romské uživatele drog v Praze”

Rada městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
ž
ádost občanského sdružení Hnutí občanské solidarity a tolerance o přidělení nebytových prostor pro realizaci projektu “Kontaktní středisko pro romské uživatele drog v Praze”

II. s o u h l a s í
s prioritním přidělením nebytových prostor tomuto občanskému sdružení k využití jako ”Kontaktního střediska”

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části