Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 382

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ”Obnova dětského hřiště v Habrové ul., v Praze 3”

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ”Obnova dětského hřiště v Habrové ul., v Praze 3”, jež je přílohou tohoto usnesení

II. s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
GARTENSTA spol. s r. o., K Pastvinám 322, 107 00 Praha 10, IČO 62586904

III. u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI

1.1. oznámit všem uchazečům výběr nejvhodnější nabídky
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. pí Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

2.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části