Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 381

ke stanovisku k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejně přístupných místech na území hlavního města Prahy

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s pohybem psů na veřejně přístupných místech na území hlavního města Prahy, které je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. pí Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

1.1. zaslat stanovisko na Magistrát hl. m. Prahy, odbor legislativní a právní (xxxxxxxxxx)

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části