Usnesení rady ze dne 24. 7. 2002 č. 380

k úpravě rozpočtu oddělení správy zeleně Odboru technické správy majetku a investic ÚMČ Praha 3

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
plnění rozpočtu OTSMI – oddělení správy veřejné zeleně ke dni 30. 6. 2002, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

II. s c h v a l u j e
přesun finančních prostředků v rámci oddílu 3745 ve výši 940 tis. Kč z položky 6124, akce Obnova a výsadba uličních stromořadí I. etapa, na položku 5171 oprava a údržba stavebních prvků a mobiliáře v zeleni a na pol. 5169 údržba a opravy vodních prvků v zeleni

III. u k l á d á
1. vedoucímu OE

1.1. provést příslušné rozpočtové opatření

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části