Stanovení programových cílů Rady městské části Praha 3 pro období 06/2012 – 10/2014 vychází z Koaliční smlouvy mezi TOP 09, ČSSD a ŽnS, uzavřené dne 26.6.2012. Jedná se o základní politický a strategický dokument, který respektuje zásady odpovědnosti, otevřenosti a spolupráce. Jsou v něm shrnuty postoje, cíle a priority výkonného orgánu samosprávy, které budeme uplatňovat při dalším rozvoji městské části Praha 3 ve všech oblastech, týkajících se života jejích občanů. Důvěra, kterou nám dali občané ve volbách, nás zavazuje. Jsme připraveni naše síly i schopnosti věnovat rozvoji městské části Praha 3 tak, aby pro nás všechny byla příjemným domovem.

Přijato jako usnesení Rady MČ Praha 3 č. 547 ze dne 12. 9. 2012 - zde

Programové cíle Rady MČ Praha 3

Otevřenost radnice

Pro výkon veřejné správy s transparentním rozhodováním zajistíme občanům adekvátní servis.

 • Budeme zveřejňovat všechny zápisy, jmenovité hlasování, informace o průběhu jednání, videozáznamy a všechnausnesení včetně příloh ze ZMČ, RMČ, Výborů ZMČ a Komisí RMČ, vyjma případů daných zákonem.
 • Redakce Radničních novin bude součástíodboru vnějších vztahů a komunikace, zavedeme rubriku pro názory opozicea občanů. Radniční noviny budou i v internetové podoběa ještě více se zaměří na to, aby poskytovaly všem zájmovýmskupinám informace, a to nejen o dění a o akcích radnice, ale i o ostatním dění v kultuře a v nabídcevolnočasových aktivitna území Prahy 3.
 • Zlepšíme funkčnost a přehlednost internetových stránek MČ Praha 3.
 • Zahájíme provoz informačního centra Praha 3 a jeho propojení s informačním systémem hl. m. Prahy.
 • Strategické záměry rozvoje MČ Praha 3 předložíme vždy k veřejné diskusi.
 • Do činností úřadu zavedemeprvky komunitního plánování, tedy systému, kdy služby, akce i investice přizpůsobíme poptávce veřejnosti.
 • Zjednodušíme komunikaci občana s úřadem, zabezpečíme moderní servis s využitím informačních technologií, které usnadní občanům vyřízení jejich záležitostí.
 • Dokončíme projekt elektronického úředníka – službu,pomocí které si občanébudou moci podle vlastního nastavení hlídat termínya důležité informace; služba je upozornína potřebu výměny dokladů, blížící se termín pro platbu správních poplatků a podobně.
 • Zajistíme postupnou digitalizaci dokumentů a elektronizaci agend a řídícíchprocesů s cílem důsledně připravit podmínky pro realizaci E-governmentu (elektronický úřad).
 • Pokračováním v aplikaci modelu CAF (Common Assessment Framework – mezinárodně rozšířený a uznávaný sebehodnotící model veřejné správy) zvýšíme kvalituveřejné správy vykonávané úřadem a jeho jednotlivými úředníky.
 • Zajistíme vysokou kvalifikovanost a odbornou zdatnost úředníků a budeme důsledně vyžadovat vstřícnost úředníků k potřebám občanů.
 • Důslednou aplikacívypracované protikorupční strategie budeme nekompromisně postupovat proti korupci a jakémukoliv prostoru pro korupční jednání.
 • Vyvineme maximální úsilí k centralizaci budov úřadu s cílem zajištění lepší dostupnosti služeb občanům na jednom místě.

Bytová politika

Naše bytová politika bude trvale udržitelná i po privatizaci zbylých obecních bytů: neprivatizované bytovéjednotky se spolu s nově postavenými byty stanouzákladem obecního bytového fondu.

 • Stanovíme a zveřejníme rámcovýharmonogram privatizace zbývajících obecních bytů.
 • Budeme intenzivně pokračovat v privatizaci majetku oprávněným nájemcům.
 • Novelizujeme pravidla privatizace a zvýhodníme občany, kteří chtějí bydlet a žít v městské části. Umožníme privatizovat byty znovu i družstevní formou.
 • Volné byty a byty neprodané v privatizaci ponecháme v majetku obce, vytvoří základ
 • bytového fondu obce pro potřeby obyvatel MČ Praha 3.
 • Nebytové prostory, které lze efektivně pronajmout, budou ponechány v majetku městské části.
 • Podpoříme základní sítě obchodů a služeb na základě potřeb a požadavků občanů městské části.
 • Umožníme slevy při privatizaci občanům, kteří neprodají byt třetí osobě.
 • Z výnosů privatizace zajistíme nové malometrážní obecní byty a byty s pečovatelskou službou.
 • Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů.
 • Nevyužijeme maximálního nájemného v obecních bytech po ukončení deregulace.

Majetek, finance, investice

Zodpovědným hospodařením nezadlužíme budoucígenerace, ale naopak vytvoříme rezervy pro rozvoj městské části v následujících letech. Budeme investovat s ohledem na maximální rozpočtovou odpovědnost vůči budoucím generacím obyvatel Prahy 3.

 • Vyrovnaný a transparentní rozpočet městské části je naším cílem zajišťujícím všechny účelné finanční a smluvní závazky.
 • Budeme efektivně a hospodárně nakládats majetkem městské části,účelně snižovat náklady
 • na chod akciových společností a optimalizovat náklady úřadu městské části.
 • Z hlediska rozpočtové odpovědnosti vytvoříme rezervní fond, který budeme naplňovat z finančních prostředků, získaných privatizací bytového fondu.
 • Zajistíme naplňování Fondu obnovy a rozvojea zároveň rozšířímesystém půjček a darů na
 • opravy bytových domů na území městské části.
 • Finanční prostředky získané z privatizace bytového fondu budeme zejména investovatzpětně do nemovitého majetku, který bude nadále majetkem městské části.
 • V návaznosti na střednědobý a dlouhodobý plán oprav a udržování majetku městskéčásti zajistíme finanční krytí těchto aktivit.
 • Zajistíme finanční krytí investic na rekonstrukci předškolních a školních zařízení.
 • Budeme investovat do rozvoje a rekonstrukcí ploch veřejné zeleně, parků a vnitrobloků.
 • Zajistíme finanční krytí zvýšených investic na rekonstrukce chodníků a dopravně bezpečnostních opatření na území městské části.
 • Zajistíme efektivní správu pohledávek.
 • Maximálně využijeme všech dotačních a dalších finančních možností v České republice a zdrojů nabízených EU.
 • Provedeme revizi plánovaných investičních akcí od 20 mil. Kč výše.
 • Snížíme nákladyna investice i pomocí transparentních výběrových řízení.
 • Posoudíme možnost sestavování alespoň části rozpočtu participativně.

Vedlejší hospodářská činnost, akciové společnosti

Efektivní řízeníprovozu a správy bytového a nebytového fondu je naší prioritou.

 • V rámci efektivity řízení provedemeracionalizaci systému(sloučení) akciových společností v přímém i nepřímém vlastnictví MČ Praha 3.
 • Oddělíme manažerské pozice od kontrolních funkcív orgánech a.s., budeme dbát na to, aby nedocházelo ke střetu zájmů.
 • Provedeme revizi plánovaných investičních akcí, nebudeme realizovat komplexní revitalizace panelových domů zařazených do privatizace, soustředíme se pouze na opravy opláštění.
 • Provedeme a zveřejníme kompletní finanční rozbor rekonstrukce domů v Lupáčově ulici.
 • Investice do bytových domů budou realizovány z vybraných nájmů z bytů a nebytových prostor.
 • Investice do rekonstrukcí kotelen budou realizovány prostřednictvím rozpočtu MČ Praha 3.
 • Nebytové prostory, které lze efektivně pronajmout, budou ponechány v majetku MČ Praha 3.
 • Zkvalitníme provoza správu domů i správu garáží a parkovacích míst v majetku MČ Praha 3.

Územní rozvoj a doprava

Rozvoj městské části budeme provádět citlivě, s respektem ke kulturnímu dědictví a s důrazem na zajištění kvalitního prostředí pro život.

 • Usilujeme o zachování rezidenčního charakteru městské části a snížení dopravní zátěže; podpoříme opatření pro zklidňování dopravy.
 • Zlepšíme informovanost občanů o chystaných rozsáhlých stavebních akcích na území městské části. Rozvojové studie připravované MČ Praha 3 budemepravidelně zveřejňovat s cílem zapojit veřejnost do diskuse a rozhodování.
 • Nepodpoříme přeměnujakýchkoli ploch zeleněči ploch pro sport a rekreaci na stavební pozemky.
 • Budeme prosazovat rozšířeníparkovacích zón na území celé MČ Praha 3 s cílem zlepšit podmínky parkování pro rezidenty.
 • Podpoříme projekty na zvýšení bezpečnosti chodců a zklidňování dopravy. Podpoříme neziskové organizace v projektech bezpečných cest do škol.
 • Podpoříme rozvojcyklistické dopravy,zpracujeme generel cyklistických tras. Na vhodných místech rozmístíme cyklistické stojany.
 • Při revitalizaci Nákladového nádraží Žižkov podpoříme rozvoj celého území na základě vyhodnocení všech dostupných alternativ. Budeme přitom respektovat kulturní hodnoty a kapacity území. Upustímeod prosazování konceptuJarovské spojky v ose Olšanskéulice v územním plánu.
 • Dopracujeme studie nástupů na Vítkov z ulice Koněvova a Husitská a podpoříme jejich realizaci.
 • Podpoříme zkvalitnění systému veřejné dopravy na území MČ Praha 3, budeme nadále prosazovat trasování metra přes území MČ Praha 3 směrem na Nákladové nádraží.
 • Nové využití pozemků v majetku MČ Praha 3 budeme hledatprostřednictvím otevřených soutěží.

Životní prostředí

Péče o životní prostředí je nezbytným předpokladem pro kvalitní život ve městě. Budeme chránita rozšiřovat zelené plochy, pečovat o ně a minimalizovat dopady všech podob života města na životní prostředí. Chceme vytvořit dobré podmínkypro ty, kteří chtějí žít ohleduplně k životnímu prostředí.

 • Podpoříme pilotní projekty komunitního kompostování, zejména ve vnitroblocích.
 • Podpoříme revitalizaci vnitrobloků (půjčkami a dary z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3.
 • Při revitalizaci panelových domů vyhodnotíme dopady na tepelně-izolační vlastnosti domů.
 • V rámci bytové výstavby, rekonstrukcí škol a školeka budov ve vlastnictví MČ Praha 3 prosadíme nízkoenergetická řešení s využitím obnovitelných zdrojů energie.
 • Při chodu úřadu a nákupu kancelářského vybavení budeme uplatňovat principy šetrného úřadování (recyklovaný papír, třídění odpadu, šetrné kancelářské vybavení).
 • Při rekonstrukcích / revitalizacích parků a zelenýchploch se vyhnemenákladným řešeníma upřednostníme spíše přírodě blízká řešení.
 • Dále podpoříme rozvoj farmářských trhů – prověříme dalšílokality pro jejich konání.
 • Vysadíme nové stromy na území MČ Praha 3 pro snížení prašnosti a hluku v ulicích.
 • Zajistíme kvalitní údržbu zeleně a čistotu chodníků na území MČ Prahy 3.
 • Vyhodnotíme koncepci výstavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad.
 • Území vrchu Vítkova,Parukářky, Sv. kříže, Na Krejcárku, zahrádkových osad Na Balkáněa Židovských pecí stabilizujeme tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity.
 • Připravíme obnovu náměstí Jiřího z Poděbrad, Havlíčkova a Komenského náměstí.

Bezpečnost

Bezpečnější městská část je naší prioritou, o kterou budeme usilovat v úzké spolupráci s bezpečnostními složkami i neziskovými organizacemi.

 • V součinnosti s Městskou policiía Policií ČR se zasadímese o to, aby MČ Praha 3 byla bezpečným místem pro obyvatele i návštěvníky Prahy 3.
 • Zajistíme přítomnost strážníků v problémových lokalitách, v okolí heren a zastaváren, v parcích a v okolí škol.
 • Usilujeme o rozvoj kamerového systému tak, aby se zefektivnil boj s kriminalitou.
 • Budeme aktivním partnerem policejnímsložkám, a to zejména ve směru preventivní ochrany občanů a jejich majetku.
 • Budeme podporovat preventivní činnost policistů a strážníků ve školáchs cílem předcházet sociálně patologickým jevům na základních školách a poskytnout potřebné informace z oblasti prevence kriminality.
 • Podpoříme neziskové organizace působícína území městskéčásti ke zlepšenísituace v oblasti terénní sociální práce s drogovězávislými a aktivní prevence kriminality u rizikovýchskupin populace, budeme usilovat o řešení otázky osob bez domova.
 • Provozovny heren budeme rušit v souladu s platnými právními předpisy.
 • Budeme bojovat proti vandalismu a rozšíříme antisprejový program.
 • Zajistíme všeobecné povědomí obyvatel v oblasti připravenosti na krizové situace a mimořádné události.
 • Pronajmeme nové prostoryvčetně technického vybavení v ulici Lupáčova Městské policiis cílem zlepšení výkonu a podmínek pro práci Městské policie.

Sociální oblast a zdravotnictví

Seniorům, sociálněa zdravotně znevýhodněným občanům MČ Praha 3 nabízímepomoc, pokud se ne vlastní vinou dostanou do složitých životních situací.

 • Nový Dům s pečovatelskou službou hodláme vybudovat v ulici K Lučinám.
 • Podpoříme terénní sociální práci a služby občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve složité sociální či zdravotní situaci.
 • Zhodnotíme stávající komunitní plán a vytvoříme plán nový pro období 2014-2018.
 • Stávající plán rozvoje sociálních služeb aktualizujeme a rozšíříme.
 • Podpoříme stávající nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sjednotíme specializované odborné poradenství v rámci sociální a zdravotní oblasti do jednoho centra.
 • Přispějeme ke vzniku a podpoře služeb pro seniory formou denního stacionáře, sociálně aktivizačními službami, službami pro seniory se speciálními potřebami.
 • Usilujeme o převod objektu Poliklinika Vinohradská do majetku MČ P 3.
 • Při realizaci protidrogové politikyvycházíme ze schválené Národní strategieprotidrogové politiky a ze Strategie protidrogové politiky na období 2008 až 2012.
 • V rámci specificképrimární prevencezajistíme pro všechny základnía střední školy na území
 • MČ Praha 3 základníprogram primárníprevence sociálně patologických jevů, zaměřený i na protidrogovou prevenci.
 • V oblasti léčby a resocializace, snižovánírizik a snižování dostupnosti návykových látek bude spolupracovat s celoměstskými a celostátními orgánya organizacemi zabývajícími se touto problematikou.
 • Budeme podporovat specializované odborné sociální poradenství pro specifické cílové skupiny obyvatel.
 • Vytvoříme centrum pomoci pro osoby handicapované v důsledku věku a zdravotního stavu (např. pro osoby Alzheimerovou nemocí)
 • Budeme řešit problematiku osob bez přístřeší a osoby ohroženéztrátou bydlenína území MČ Praha 3, budeme podporovat předcházení ztráty bydlení u občanů Prahy 3.
 • Podpoříme azylové domy pro rodiny s dětmi.
 • Vytvoříme komplexní program prevencekriminality pro MČ Praha 3, budemepodporovat a realizovat programy prevence kriminality.
 • Budeme aktivněprovádět informativní kampaň pro ohrožené skupiny obyvatel (senioři).
 • Budeme podporovat a vytvářet programy zaměřené na zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce.
 • Budeme aktivněvyužívat dotační programy v oblasti podpory zaměstnávání.
 • Podpoříme a dále rozvineme oblast veřejné služby
 • Zavedeme transparentní systém finanční podpory v sociálníoblasti v návaznosti na tematické zaměření jednotlivých služeb a poskytovatelů - oddělit sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a další návazné služby v sociální oblasti (rodinná politika, zaměstnanost, drogová problematika, hospice apod.)
 • Podpoříme rozvoja služby zaměřené na dluhovéporadenství, budeme podporovat programy zaměřené na finanční gramotnost obyvatel MČ Praha 3.
 • Podpoříme a budeme realizovat programyzaměřené na integraci cizincůdlouhodobě žijících na území MČ Praha 3.

Školství a volný čas

Budoucí rozvoj a prosperitacelé společnosti vychází již ze vzdělávání naší nejmladší generacea proto je oblast školství jednou z nejvýznamnějších priorit.

 • V případě potřeby zvýšíme kapacitu míst v předškolních zařízeních.
 • Zajistíme flexibilní provozní dobu předškolních zařízení a školních družin.
 • Podpoříme projektyspojené s mimoškolskou aktivitou dětí a mládeže,zaměřené na aktivní využívání volného času, organizované sportovní, vědomostní a umělecké aktivity, jako prevenci sociálně patologických jevů.
 • Dále budou rekonstruovány školy, jejich hřiště a zahrady.
 • Podpoříme výuku a práci s dětmi vyžadujícími zvláštní přístup (např. autistickými).
 • Podpoříme výuku mimořádně nadaných dětí.
 • Otevřeme další třídy pro předškolní vzdělávání.
 • Pomůžeme pedagogům při zkvalitňování výuky.
 • Budeme vytvářet podmínky pro podporu růstu pedagogův odborné a metodickéoblasti i výměnu jejich zkušeností.
 • Oceníme práci pedagogů.

Sport

Sport, pohyb a aktivní trávení volného času neodmyslitelně patří ke zdravému životnímu stylu obyvatel Prahy 3.

 • Budeme vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času širokouškálou sportovních aktivit.
 • V rámci obnovy lokalit pro sport a zeleň budeme rozšiřovat možnostisportovního vyžití pro všechny věkové kategorie,např.: in-line dráha pro bruslaře,cyklostezky, multifunkční hřiště a venkovní sportovní zařízení.
 • Do tvorby těchto záměrů zapojímeprostřednictvím Radničních novin a veřejnýchdiskusí občany Prahy 3.
 • Formou grantů a dalších finančních prostředků budeme dále podporovat sportovní a tělovýchovné organizace poskytující prostor a programy pro využití volného času.
 • Podporou a aktivní organizací soutěží pro školy budemepodporovat zdravý životní styl naší nejmladší generace.
 • Podpoříme sportovní soutěže žáků našich základních škol.
 • Na základě záměru řešení volnočasových aktivit pro teenagery vybudujeme sportovní centrum v lokalitě Habrová.

Kultura, památková péče o granty

Finanční podpora kulturypatří k prioritám naší městské části a bude koncepčněji rozdělována. Posílíme ochranu celkového rázu MČ Praha 3 v městské památkové zóně.

 • Pro zprůhlednění přidělování grantů v oblasti kultury, vzdělávání, životního prostředí i v sociální sféře zpracujeme koncepce rozvoje městskéčásti v každé z těchto oblastí.Na jejich základě stanovímepro každou z nich dlouhodobé cíle a pro každý rok grantová témata tak, aby výběr podporovaných projektů vedl k vyváženému rozvoji různých druhů zejména nekomerční činnosti.
 • Vyhodnotíme hospodaření a kvalitu poskytovaných služeb příspěvkových organizací v oblasti kultury.
 • Podpoříme nové, stávajícíi alternativní umělecképrojekty na Praze 3. Uspořádámevýstavy a prezentace umělců.
 • Učiníme kroky, které jsou nezbytnépro zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad mezi památky UNESCO.
 • Budeme se podílet na záchraněhistoricky cennýchobjektů v majtetku MČ Praha 3 v rámci „Programu regenerace“ a aktivněvyhledávat nové objekty vhodnépro památkovou ochranu; podpoříme záchranu budovy Nákladového nádraží Žižkov.
 • Budeme pokračovat v přípravě regulačních zásad domovních bloků v památkové zóně.