JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

Aktualizaci jednacího řádu schválila Rada městské části svým usnesením č. 191 ze dne 05.04.2017.

Revize a změny dokumentu

Verze

Vydáno

Účinnost

Popis revize/změny

Zpracovatel

1.

15. 11. 2000

15. 11. 2000

   

2.

5. 4. 2017

6. 4. 2017

usnesení RMČ č. 191 ze dne 5. 4. 2017

OOR

3.

19. 7. 2017

19. 7. 2017

usnesení RMČ č. 474 ze dne 19. 7. 2017

OOR

§ 1
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Rady městské části (dále jen „RMČ") upravuje způsob přípravy a svolávání jednání RMČ, pravidla jejího jednání a usnášení, způsob zabezpečování a kontroly plnění jejích usnesení a organizačně technické náležitosti její činnosti.
 2. Postavení, působnost a pravomoc RMČ je upravena zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

§ 2
Schůze RMČ

 1. RMČ se schází zpravidla jednou za 14 dní, a to v souladu s kalendářním plánem, který vždy na pololetí připraví tajemník úřadu městské části (dále jen tajemník ÚMČ) a předloží jej RMČ ke schválení.
 2. Schůzi RMČ svolává a řídí starosta, v pozvánce na schůzi stanoví místo a čas jednání, uvede informaci, kdy a kde budou k dispozici písemné materiály.
 3. Schůze RMČ se s hlasem poradním zúčastňuje tajemník ÚMČ. RMČ může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i dalšího člena zastupitelstva městské části (dále jen člen ZMČ) nebo jiné osoby.
 4. Jednání RMČ v působnosti jediného akcionáře svolává starosta zpravidla 7 dnů před zasedáním. Na jednání RMČ v působnosti jediného akcionáře jsou pozváni členové představenstva a dozorčí rady. RMČ v působnosti jediného akcionáře má působnost valné hromady a její jednání se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Zápis z jednání RMČ v působnosti jediného akcionáře musí být uložen u ÚMČ k nahlédnutí a je zasílán členům představenstva a dozorčí rady.

§ 3
Podklady pro jednání RMČ

 1. Návrhy na projednání RMČ předkládají členové RMČ a tajemník ÚMČ.
 2. Za přípravu, písemné vyhotovení materiálů, potřebné náležitosti a úpravu odpovídají předkladatelé. Písemné materiály pro jednání RMČ obsahují:
  a) název materiálu
  b) důvod předložení
  c) označení předkladatele a zpracovatele
  d) návrh usnesení
  e) důvodovou zprávu
  f) dopad na rozpočet městské části Praha 3
  g) případné přílohy
 3. Přílohou materiálů zpracovaných externími subjekty je zpravidla doložka potvrzující soulad materiálu s právním řádem ČR.
 4. Písemný materiál RMČ předkladatelé předávají příslušným zaměstnancům úřadu a to nejpozději do dvou pracovních dnů před dnem konání RMČ, do 12:00 hod. Ve zvláštních případech může RMČ tuto lhůtu prominout. Písemné materiály jsou členům RMČ k dispozici nejpozději dva pracovní dny před dnem jednání RMČ. Starosta může v odůvodněných případech tuto lhůtu zkrátit.

§ 4
Účast radních na schůzích RMČ

 1. Členové RMČ jsou povinni zúčastňovat se schůzí RMČ. Nemohou-li se ze závažných důvodů schůze RMČ zúčastnit, jsou povinni řádně se omluvit. Omluvy s uvedením důvodu se podávají starostovi nejpozději do začátku schůze RMČ. Svoji účast potvrzují členové RMČ podpisem na prezenční listinu přítomných.

§ 5
Jednání RMČ

 1. Schůzi RMČ řídí starosta, nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce (dále jen předsedající).
 2. RMČ je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 3. Jestliže není při zahájení schůze RMČ přítomna nadpoloviční většina všech členů, je starosta povinen do týdne svolat novu schůzi RMČ. Starosta nebo jiný pověřený zástupce zahájí schůzi RMČ a:
  - konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů.
  - sdělí, zda byl pořízen zápis z předchozí schůze a zda proti zápisu byly podány námitky. Pokud byly podány, sdělí kým a jaké a požádá RMČ o rozhodnutí o těchto námitkách.
  - oznámí program schůze RMČ a vyhlásí k němu rozpravu.
 4. Kterýkoliv člen RMČ nebo tajemník ÚMČ může navrhnout doplnění programu a projednání nového bodu. Návrh je třeba odůvodnit. O programu jednání se hlasuje po rozpravě.
 5. Při projednávání jednotlivých bodů programu RMČ udělí předsedající nejprve slovo předkladateli. Součástí úvodního slova je i návrh usnesení a jeho odůvodnění. Poté předsedající otevře k projednávanému bodu rozpravu.
 6. Rozprava je ukončena po přednesení všech diskuzních příspěvků. Návrh na ukončení rozpravy, či její přerušení může kdykoliv v jejím průběhu navrhnout kterýkoliv člen RMČ. O návrhu na přerušení, nebo ukončení projednávání příslušného bodu se hlasuje bez rozpravy.
 7. Na závěr projednávání bodu programu RMČ vyzve předsedající k hlasování o návrzích usnesení. Nejprve se hlasuje o protinávrzích v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy. Teprve poté se hlasuje o usnesení předloženém předkladatelem.

§ 6
Hlasování

 1. O každém návrhu nechá předsedající hlasovat. Z výsledku hlasování musí být patrno, kolik členů hlasovalo pro návrh, kolik členů hlasovalo proti, a kolik členů se hlasování zdrželo, popřípadě, kolik členů nehlasovalo. Každý člen RMČ může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech navrženého usnesení. O tomto návrhu rozhodne RMČ hlasováním bez rozpravy.
 2. K platnému usnesení, volbě nebo rozhodnutí RMČ je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.
 3. Na návrh člena RMČ může být do zápisu uvedeno, jak o kterém bodu hlasoval.
 4. Hlasování se provádí veřejně zvednutím ruky. RMČ může rozhodnout i o jiném způsobu hlasování.

§ 7
Dotazy, připomínky a podněty

 1. Na návrh člena RMČ jsou do programu schůze RMČ zařazeny dotazy, připomínky a podněty členů RMČ. Pokud tazatel požaduje písemnou odpověď od členů RMČ, tajemníka ÚMČ nebo zaměstnanců ÚMČ případně vedoucích organizací a zařízení, které městská část založila nebo vlastní, musí mu být poskytnuta písemná odpověď bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů.

§ 8
Přerušení a ukončení schůze RMČ

 1. Předsedající může přerušit schůzi a stanovit dobu jejího pokračování. Toto učiní vždy, když počet přítomných členů RMČ klesne pod předepsanou většinu.
 2. Návrh na přerušení schůze může podat i jiný člen RMČ. RMČ o tomto návrhu rozhodne hlasováním bez rozpravy.
 3. Předsedající prohlásí schůzi za ukončenou:
  a) byl-li schválený program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo;
  b) klesl-li počet přítomných členů RMČ pod předepsanou většinu a předsedající schůzi nepřerušil;
  c) z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly okolnosti znemožňující nerušený průběh jednání;
  d) na návrh člena RMČ schváleného nadpoloviční většinou všech členů RMČ.
 4. V případech uvedených v odst. 3., písm. b), c) a d) svolá předsedající schůzi nejpozději do 7 dnů.

 

§ 9
Zápis ze schůze RMČ

 1. Ze schůze RMČ se pořizuje zápis, který podepisuje starosta, zástupce starosty nebo jiný člen RMČ. Zástupce starosty nebo jiného radního starosta podepisováním zápisu ze schůze RMČ pověří a s tímto pověřením seznámí RMČ.
 2. Zápis ze schůze RMČ obsahuje zejména tyto náležitosti:
  a) den, místo, hodina zahájení a hodina ukončení schůze RMČ
  b) počet přítomných členů
  c) jméno předsedajícího
  d) jméno zapisovatele
  e) program schůze RMČ
  f) průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení
  g) stanoviska požadovaná členy RMČ a tajemníkem ÚMČ k zaprotokolování
 3. Zápis ze schůze RMČ pořizuje k tomu určený zaměstnanec ÚMČ a to do 3 pracovních dnů od jejího konání.
 4. Člen RMČ může podat proti zápisu námitky a to nejpozději do zahájení další nejbližší schůze RMČ písemně k rukám starosty. O námitkách člena RMČ rozhodne nejbližší schůze RMČ.

Zápis ze schůze RMČ musí být uložen u ÚMČ k nahlédnutí. Zápis je rovněž zveřejněn na webových stránkách městské části.

§ 10
Kontrola plnění usnesení a uložení úkolů

 1. Kontrolu plnění usnesení a úkolů provádí starosta, zástupci starosty a tajemník ÚMČ, podle povahy uložených úkolů. Zprávu o kontrole plnění usnesení předkládá schůzi RMČ tajemník ÚMČ nejméně jedenkrát za půl roku.

§ 11
Zvláštní ustanovení

 1. Jestliže RMČ rozhoduje o záležitostech, na které se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů a zákoník práce, je povinna přijmout náležitá opatření tak, aby právo na ochranu osobního údaje a jiných informací nebylo porušeno. Opatření stanoví RMČ svým usnesením.

§ 12
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se jednací řád rady městské části schválený dne 15. listopadu 2000.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 6. dubna 2017.