Stromořadí nebo alej je podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, součástí komunikace. Vlastníkem většiny komunikací a tedy i stromořadí v Praze nejsou městské části ale Hlavní město Praha, které stromořadí  rozdělilo do dvou kategorií. I. kategorii si ponechal ve svých kompetencích Magistrát hl. m. Prahy a II. kategorie byla svěřena Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK).

Městská část Praha 3 považuje péči hlavního města a TSK o stromořadí za nedostatečnou, již v roce 2002 se proto začala v této oblasti angažovat. Byl zpracován generel uličních stromořadí MČ Praha 3, na jehož základě jsou průběžně zpracovávány projektové dokumentace jednotlivých ulic pro výsadbu a obnovu stromořadí. Městská část na základě souhlasu TSK provádí obnovu stromořadí II. kategorie na své náklady. Od roku 2002 došlo k vysázení kolem 650 nových stromů (asi 250 nevyhovujících jich bylo pokáceno). Obnovená stromořadí přebírá městská část Praha 3 do své péče, kterou realizuje na své náklady.

V roce 2013 probíhá obnova stromořadí v ulicích Jeseniova, Velehradská, Fibichova, Hájkova, Zelenky Hajského. Pro rok 2014 jsou zpracovány projektové dokumentace pro nám. Barikád a ulice Jeseniova, Roháčova a Žerotínova.  

Péči o vybraná stromořadí zajišťuje Odbor technické správy, majetku a investic, odd. správy zeleně