Na základě otevřeného zadávacího řízení byla s účinností od 1. 8. 2016 uzavřena smlouva na zajištění svozu a dalšího nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem. Smlouva byla podepsána mezi hl. m. Prahou a Konsorciem „Pražské odpady 2016-2025“ které je tvořeno společnostmi Pražské služby, a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (od 1. 1. 2019 nástupnickou společností AVE Pražské komunální služby, a.s.) Délka trvání smlouvy je 10 let.

Zajištění svozu směsného a tříděného komunálního odpadu na území MČ Praha 3 zajišťuje AVE Pražské komunální služby, a.s., Povinnosti svozových společností jsou stanoveny v Provozním řádu, jež je součástí smlouvy operátora systému s městem.

Více na portálu životního prostředí hl. m. Prahy a AVE Pražské komunální služby, a.s.