logolin OPZ + Praha 3 2020

Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Pavel Křeček, člen Rady městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ:  Komise pro strategické plánování a participaci

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor organizační


Strategie rozvoje MČ Praha 3 na roky 2021—2030

Strategický plán rozvoje 21—30 - plakátMěstská část Praha 3 přistupuje k aktualizaci svého strategického plánu. Stávající strategický plán rozvoje městské části byl vytvořen v letech 2013/2014 a většina v něm použitých analýz a tak i navrhovaných opatření již neodpovídá stávající realitě/stávajícím potřebám. Městská část za posledních 5 let prošla významným rozvojem a mění se i sídelní struktura. Lidé jsou stále více mobilní a stále častěji vznikají požadavky na realizaci společných projektů, jejichž cílem je zvýšení kvality veřejných služeb a tím i kvality života obyvatel.

V tento okamžik je to tedy tak, že neexistuje analýza reálných rozvojových potřeb území.

Z tohoto důvodu se chceme zaměřit na zpracování komplexní analýzy území s velkým důrazem na zapojení veřejnosti a následně zpracování koncepčního dokumentu na období 202132030.

Velkou výzvou pro městské části je rovněž lepší práce se zainteresovanými stranami, tedy lepší zapojování klíčových aktérů na území.

Projekt tvorby nového strategického plánu je podpořen z Operačního programu "Lidské zdroje a zaměstnanost"

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014687

Zahájení projektu 1. 5. 2020