Roháčova 26
130 00  Praha 3
Tel.:  222 586 262
www.psp3.cz

Ředitelka:
Emilie Kalová
tel.: 222 585 263
e-mail: kalova@psp3.cz

Pečovatelská služba Praha 3 poskytuje terénní nebo ambulantní službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro  osobní  hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím