2018

Dětské preventivní výjezdy

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu „Dětské preventivní výjezdy 2018“ byla prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí a jsou ve větší míře ohroženy kriminálním jednáním svého okolí. Projekt byl zaměřen na děti a mládež ve věku 10 -18 let. Tato cílová skupina se často pohybuje v prostředí, ve kterém je zvýšená míra výskytu sociálně patologických jevů, čímž se u cílové skupiny zvyšuje riziko, že se stanou oběťmi nebo pachateli trestné činnosti. Projekt je koncipován jako 7 na sobě nezávislých pobytových výjezdů, z nichž je 5 krátkodobých a 2 jednodenní.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekt: R-mosty, z.s., Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita, Husitské centrum, o.p.s.
Rozpočet: 243 457,- Kč
Financování: 170 000,- Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2018 – MHMP) 73 457,- Kč (MČ Praha 3)

 

StreetBus mobilní terénní sociální služba

Stručná charakteristika projektu: Projekt „StreetBus mobilní terénní sociální služba“ měl za cíl předcházet vzniku rizikového chování dětí a mládeže, efektivně doplnit stávající aktivity nízkoprahových zařízení na území Prahy 3. Tato forma terénní služby nabízí atraktivní formu sociálního poradenství, smysluplné formy trávení volného času, individuální řešení klientových zakázek a situační intervenci se zřetelem na zajištění klientova soukromí a základního komfortu.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekt: R-mosty, z.s.
Rozpočet: 225 000,- Kč
Financování: 120 000,- Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2018 – MHMP) 105 000,- Kč (MČ Praha 3)

 

2017

Dětské preventivní výjezdy

Stručná charakteristika projektu: Projekt byl zaměřen na děti a mládež ve věku 11- 18 let ze sociálně znevýhodněných a sociálně vyloučených rodin z městské části Praha 3, a také na děti a mládež využívající služeb nízkoprahových klubů působící na Praze 3, jelikož na území Prahy 3 tráví podstatnou část svého volného času. Cílem projektu „Dětské preventivní výjezdy 2017“ bylo preventivně působit na děti a mládež, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí a jsou ve větší míře ohroženy kriminálním jednáním svého okolí.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekt: R-mosty, z.s., Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita
Rozpočet: 201 137,- KčFinancování: 140 000,- Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2017 – MHMP) 61 137,- Kč (MČ Praha 3)

 

StreetBus mobilní terénní sociální služba

Stručná charakteristika projektu: Tento projekt byl zaměřen na cílovou skupinu neorganizovaných dětí a mládeže ve věku 10 – 18 let, která se zdržuje na území Prahy 3. Tyto děti jsou ve větší míře ohroženy kriminálním jednáním svého okolí a sociálně patologickými jevy, zejména jedná o zvýšené riziko aktivní kriminality, konzumace návykových látek, kyberšikany a rizikového sexuálního chování. Tato forma sociální služby nabízí klientovi soukromí a základní komfort, který běžná terénní sociální práce ze své podstaty nemůže poskytnout.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekt: R-mosty, z.s.
Rozpočet: 215 000,- Kč
Financování: 125 000,- Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2017 – MHMP) 90 000,- Kč (MČ Praha 3)

 

2016

Název projektu: „MČ Praha 3 – Rozšíření městského kamerového systému hl. m. Prahy“

Stručná charakteristika projektu:  Projekt byl zpracován s cílem dosáhnout navýšení celkového počtu kamer městského kamerového systému hl. m. Prahy o jednu kameru. Monitorování problémové lokality cyklostezky u Tachovského náměstí umožňuje Policii České republiky včas předcházet trestné činnosti, napomáhá odhalovat pachatele trestné činnosti a tím preventivně dosáhnout zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí občanů a návštěvníků Prahy 3 v této lokalitě. Nově vybudovaný kamerový bod působí preventivně na potencionální pachatele.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Plánovaný rozpočet: 653 542 Kč
Skutečné financování: 513 000 Kč (MČ Praha 3), 140 542 Kč (MV ČR)

Projekt s názvem „MČ Praha 3 – Rozšíření městského kamerového systému hl. m. Prahy“ byl spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

Název projektu: StreetBus mobilní terénní sociální služba

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu „StreetBus mobilní terénní sociální služba“ bylo předcházet vzniku rizikového chování dětí a mládeže a prevence sociálně patologických jevů, které ohrožují neorganizovanou mládež zdržující se na území Prahy 3. Projekt StreetBus se zaměřil na cílovou skupinu neorganizovaných dětí a mládeže ve věku 10 – 18 let, která se zdržuje na území Prahy 3. Tato cílová skupina je ve větší míře ohrožena kriminálním jednáním svého okolí a dalšími sociálně patologickými jevy.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: R-mosty z.s.

Rozpočet: 205 000,- Kč

Financování: 105 000,- Kč (MČ Praha 3), 100 000,- Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2016 – MHMP)

 

Název Projektu: Dětské preventivní výjezdy 2016

Stručná charakteristika projektu: Projekt byl zaměřen na děti a mládež ve věku 12 až 18 let ze sociálně znevýhodněných a sociálně vyloučených rodin z městské části Praha 3. Tyto děti se pohybují v prostředí, kde je zvýšená míra výskytu sociálně-patologických jevů, čímž se u nich zvyšuje riziko, že se stanou oběťmi nebo pachateli trestné činnosti. Účastníci byli vybráni na základě doporučení institucí a organizací věnujících se práci s touto cílovou skupinou. Cílem projektu byla prevence sociálně patologických jevů u dětí, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí a jsou ve větší míře ohrožené kriminálním jednáním svého okolí. Prostředkem k dosažení vytyčeného cíle byla podpora rozvoje zdravého životního stylu, rozvoje identity, zvnitřnění pozitivních hodnot, podpora změny postojů k sobě, okolní společnosti a přírody u cílové skupiny. Cílem projektu bylo také snížení rizik vyplývajících z neorganizovaného trávení volného času a rizikového stylu života.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita, R-mosty z.s.

Rozpočet: 192 490,- Kč

Financování: 100 000,- Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2016 – MHMP), 92 490,- Kč (MČ Praha 3)

 

 

2015

Název projektu: StreetBus mobilní terénní sociální služba

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu byla prevence sociálně patologických jevů, které ohrožují neorganizované děti a mládež zdržující se na území Prahy 3. Zejména se jedná o zvýšené riziko aktivní kriminality, konzumace návykových látek, kyberšikany a rizikového sexuálního chování. Projekt se zaměřil především na děti a mládež, pro které jsou stávající služby (Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) hůře dostupné. Cílem projektu bylo také oslovení dětí s vyšším socioekonomickým statusem, jelikož finanční zabezpečení rozhodně neznamená absenci rizikových jevů. Díky své mobilitě zasáhla tato sociální služba více klientů z cílové skupiny.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: R-mosty z.s.

Rozpočet: 210 000,- Kč

Financování: 118 000,- Kč (MČ Praha 3), 98 000,- Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2015 – MHMP)

 

Název projektu: Dětské preventivní výjezdy 2015

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu byla prevence sociálně patologických jevů u dětí, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí a jsou ve větší míře ohrožené kriminálním jednáním svého okolí. Projekt byl zaměřen na realizaci programu pro děti a mládež z Prahy 3 pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí s cílem snížit rizika ohrožení, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti. Forma programu vycházela z principů zážitkové pedagogiky, kontaktní práce a práce se skupinovou dynamikou. Cílem bylo učení zážitkem na sobě samém, v kooperaci ve skupině a reflexi zažitého.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita

Rozpočet: 208 352,- Kč

Financování: 110 000,- Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2015 – MHMP), 98 252,- Kč (MČ Praha 3)

 

2014

Název projektu: StreetBus mobilní terénní sociální služba

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu byla prevence sociálně patologických jevů, které ohrožují neorganizované děti a mládež zdržující se na území Prahy 3. Na území Prahy 3 se nachází 4 kluby pro děti a mládež, z nichž 3 jsou registrovanou sociální službou (NZDM), a zajišťují v rámci své činnosti také terénní práci. Terénní práce poskytovaná přímo v klientově přirozeném prostředí často naráží na limity chybějícího technického zázemí. Cílem mobilní terénní sociální služby StreetBus bylo efektivně doplnit stávající aktivity klubů a poskytovat služby nízkoprahového zařízení i v dosud obtížně dostupných lokalitách.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: R-mosty z.s.

Rozpočet: 200 600,- Kč

Financování: 100 600,- Kč (MČ Praha 3), 100 000,- Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2014 – MHMP)

 

 

Název projektu: Dětské preventivní výjezdy 2014

Stručná charakteristika projektu: Projekt byl zaměřen na děti ve věku 9 – 18 let ze sociálně znevýhodněných a sociálně vyloučených rodin z Městské části Praha 3. Cílem projektu byla prevence sociálně patologických jevů u dětí, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí a jsou ve větší míře ohrožené kriminálním jednáním svého okolí. Dalším cílem bylo učení se zážitkem na sobě samém, v kooperaci ve skupině a reflexi zažitého. Program každého výjezdu byl sestaven týmem odborných lektorů s ohledem na preventivní problematiku.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita, R-mosty z.s.

Rozpočet: 199 353,- Kč

Financování: 100 000,- Kč (Městský program prevence kriminality na rok 2014 – MHMP), 99 353,- Kč (MČ Praha 3)

 

 

2013

Název projektu: Dětské preventivní výjezdy 2013

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu Dětské preventivní výjezdy 2013 bylo zrealizovat program pro děti a mládež z Prahy 3 pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí, a tím snížit rizika ohrožení, že se stanou pachateli nebo obětmi trestné činnosti. Projekt byl zaměřen na děti a mládež ve věku 12 až 18 let ze sociálně vyloučených rodin z Městské části Praha 3. Dalším cílem projektu byla prevence sociálně patologických jevů u dětí, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí a jsou ve větší míře ohrožené kriminálním jednáním svého okolí.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita, R-mosty z.s.

Rozpočet: 232 674,- Kč

Financování: 160 000,- Kč (MHMP – grant prevence kriminality), 72 674,- Kč (MČ Praha 3)

 

2012

Název projektu: Letní dětské pobytové výjezdy 2012

Stručná charakteristika projektu: Cílem tábora a návazných výjezdových akcí v rámci projektu Letní dětské pobytové výjezdy 2012 bylo realizovat preventivní program pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí Prahy 3. Forma programu vycházela z principů zážitkové pedagogiky a práce se skupinovou dynamikou. Projekt byl zaměřen na děti a mládež ve věku 12 až 18 let ze sociálně znevýhodněných a sociálně vyloučených rodin z Městské části Praha 3.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita

Rozpočet: 200 000,- Kč

Financování: 150 000,- Kč (MHMP – grant prevence kriminality), 50 000,- Kč (MČ Praha 3)

 

2011

Název projektu: Letní dětské pobytové výjezdy 2011

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu Letní dětské pobytové výjezdy 2011 bylo minimalizovat riziko výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve věku 12 – 18 let ze sociálně znevýhodněných a sociálně vyloučených rodin z Městské části Praha 3. Celkem byly zrealizovány 3 výjezdy. Dalším cílem bylo zvýšit sociální motivovanost dětí, vést je ke zdravému životnímu stylu a tvořit program výjezdů tak, aby byla cílová skupina vedena k aktivnímu trávení volného času.

Realizátor projektu: Městská část Praha 3

Participující subjekty: Beztíže při DDM Praha 3 - Ulita

Rozpočet: 205 000,- Kč

Financování: 155 000,- Kč (MHMP – grant prevence kriminality), 50 000,- Kč (MČ Praha 3)

2010

Název projektu: „Letní dětský výchovný tábor 2010“

Stručná charakteristika projektu: Jedná se o střednědobý dětský výchovný tábor pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Děti se dostaly do odlišného prostředí, kde se setkaly s rozdílnými společenskými vzory a získaly nové druhy motivace. Primárním záměrem bylo zvýšení sociální motivovanosti dětí, dále výuka společenského chování, výchova ke zdravému životnímu stylu, různé typy besed či poznávání nových míst.
Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující sujekty: Klub pro děti a mládež Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita, NPK Husita při Husitském centru, o. p. s.
Rozpočet: 119 000 Kč
Financování: 82 000 Kč (SRČR – MVČR), 37 000 Kč (MČ Praha 3)

Název projektu: „NZDM R-mosty“

Stručná charakteristika projektu: Nákup hudebních nástrojů a souvisejícího vybavení pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež při o. s. R-mosty. Stávající vybavení hudebními nástroji v klubu bylo na špatné úrovni a vyžadovalo nutnou renovaci. Hudební nástroje patří k nejoblíbenějším aktivitám návštěvníků klubu, která je dokáže do klubu nejenom přivézt, ale rovněž se do jeho aktivit dlouhodobě začlenit. Právě pravidelná docházka a soustavná činnost pomáhá pracovníkům klubu v práci s dětmi a významně snižuje výskyt rizikového chování u cílové skupiny.
Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: R-mosty, o. s.
Rozpočet: 32 000 Kč
Financování: 25 000 Kč (SRČR – MVČR), 7 000 Kč (MČ Praha 3)

Název projektu: „Klub Beztíže“

Stručná charakteristika projektu: Vybavení otevřeného klubu pro děti a mládež Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita stolním fotbalem. Stolní fotbal patří k oblíbeným aktivitám otevřených klubů, zvyšuje návštěvnost klubu a podporuje zdravou soutěživost mezi dětmi. Účast v klubu snižuje ohrožení dětí způsobené rizikovým chováním.
Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: Klub pro děti a mládež Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita
Rozpočet: 29 000 Kč
Financování: 23 000 Kč (SRČR – MVČR), 6 000 Kč (MČ Praha 3)

2009

Název projektu: „Letní dětský výchovný tábor 2009“

Stručná charakteristika projektu: Jednalo se o sedmidenní letní dětský výchovný tábor pro dospívající z Prahy 3, kteří pocházejí z problémového prostředí a existuje u nich větší náchylnost k ohrožení různými kriminogenními faktory a dalšími negativními společenskými jevy. Tábor proběhl v přírodním prostředí mimo hlavní město a za pomoci osvědčených postupů sociální a psychologické práce pomohl dětem v orientaci v jejich sociálním prostředí, utříbil jejich identitu a nastavil nové parametry vnímání některých jevů. Tábor byl koncipován na bázi spolupráce veřejného a neziskového sektoru a významnou měrou přispěl ke zlepšení vzájemných vztahů a budoucí kooperace.
Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: Klub pro děti a mládež Beztíže při DDM Praha 3 – Ulita, NPK Husita při Husitském centru, o. p. s., Teen Challenge International ČR (Centrum dětí a mládeže Praha)Rozpočet: 119 000 Kč
Financování: 86 000 Kč (SRČR – MVČR), 33 000 Kč (MČ Praha 3)

2008

Název projektu: „R-mosty“

Stručná charakteristika projektu: Vybavení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež při o. s.
R-mosty bicí soupravou a sadou bicích nástrojů bonga. O. s. R-mosty poskytuje služby dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí, převážně z romské komunity. Tyto děti jsou ve zvýšené míře ohroženy socio-patologickými jevy a je u nich vyšší riziko, že se stanou oběťmi nebo pachateli trestné činnosti.
Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: R-mosty, o. s.
Rozpočet: 35 000 Kč
Financování: 28 000 Kč (SRČR – MVČR), 7 000 Kč (MČ Praha 3)

Název projektu: „NPK Husita – Kdo si hraje, nezlobí“

Stručná charakteristika projektu: Vybavení otevřeného klubu Husita při Husitském centru, o. p. s. projektorem, projekčním plátnem a naučnými a výukovými dvd. Klub Husita poskytuje služby dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tyto děti se pohybují v sociálním prostředí, kde je zvýšené riziko, že se stanou oběťmi nebo pachateli trestné činnosti. Smyslem klubu je poskytnout dětem možnost smysluplného trávení volného času.
Realizátor projektu: Městská část Praha 3
Participující subjekty: NPK Husita při Husitském centru o. p. s.
Rozpočet: 33 945 Kč
Financování: 27 000 Kč (SRČR – MVČR), 6 945 Kč (MČ Praha 3)