I. Úvodní část
1.
Komunitní plánování sociálních služeb na Praze 3 (dále jen KPSS) je proces, který vytváří, podporuje a udržuje funkční a účinný systém sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 3, aby tyto služby co nejefektivněji uspokojovaly skutečné potřeby uživatelů těchto služeb.

2. Sociálními službami se rozumí služby definované Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Návaznými službami se rozumí služby sociálního a obdobného charakteru, které plní účel sociální veřejné služby, nicméně nejsou definovány uvedeným zákonem.

3. KPSS vychází z následujících zásad:
- každý občan má právo na důstojný a plnohodnotný život
- právo občanů na důstojný a plnohodnotný život je u znevýhodněných osob naplňováno mimo jiné prostřednictvím sociálních a návazných služeb
- sociální a návazné služby jsou nezastupitelnou součástí systému veřejných služeb
- míra jejich podpory a fungování je projevem kulturní a společenské vyspělosti
- rozvoj sociálních a návazných služeb lze provádět na základě predikce sociálních a demografických jevů a trendů, kterým je nutné přizpůsobit systém sociálních a návazných služeb, včetně jeho financování

4. Proces KPSS se řídí těmito obecnými principy komunitního plánování:
- principem otevřenosti
- principem zapojování místního společenství
- principem přístupnosti informací všem zúčastněným
- principem vzájemné spolupráce
- principem triády (rovnoměrné zastoupení uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů služeb).

5. Základním nástrojem rozvoje a plánování sociálních a návazných služeb je komunitní plán rozvoje sociálních služeb, který je tvořen vždy na období nejvýše 5 let. Komunitní plán sociálních služeb definuje základní priority daného období, stanovuje cíle a formuluje nástroje k jejich dosažení.

6. Dalším nástrojem je akční plán, který specifikuje plnění komunitního plánu sociálních služeb na dané období s ohledem na aktuální potřeby a vývoj v oblasti fungování sociálních a návazných služeb. Akční plán je tvořen na období nejvýše dvou let.

7. Základními organizačními jednotkami KPSS jsou Řídící skupina KPSS a Pracovní skupiny KPSS.

8. Proces plánování a rozvoje sociálních a návazných služeb koordinuje odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 ve spolupráci se zástupcem starosty pro sociální záležitosti.

II. Pracovní skupina KPSS
1. Status a poslání

a. Pracovní skupina KPSS (dále jen pracovní skupina) je základní organizační jednotka zaměřující se na určitou tématickou oblast nebo cílovou skupinu v oblasti KPSS.
b. Pracovní skupina se podílí na mapování existující sítě sociálních služeb, její kvality, potřebnosti a vytíženosti. Zjišťuje potřeby uživatelů sociálních a návazných služeb a formuluje vhodná opatření a nástroje pro jejich naplnění.
c. Pracovní skupina se skládá z poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb.
d. Pracovní skupina předkládá své návrhy a podněty Řídící skupině KPSS.

2. Vznik
a. Vznik nové pracovní skupiny může navrhnout: Řídící skupina KPSS, jiná pracovní skupina, zástupce starosty pro sociální záležitosti, Komise sociální a zdravotní, Zastupitelstvo MČ Praha 3, Rada MČ Praha 3 či nejméně tři občané MČ Praha 3.
b. Vznik nové pracovní skupiny KPSS schvaluje Řídící skupina KPSS.

3. Členství
a. Pracovní skupina se skládá z poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních a návazných služeb v dané tématické oblasti či oblasti cílové skupiny. Členství u poskytovatelů a zadavatelů je dáno subjektem organizace, nikoliv subjektem fyzické osoby.
b. Složení pracovní skupiny schvaluje Řídící skupina KPSS.
c. Členství v pracovní skupině vzniká schválením Řídící skupinou KPSS.
d. Členství v pracovní skupině je dobrovolné a je přenositelné na jiného zástupce téže organizace, který vystupuje jako zástupce této organizace a je k tomu zmocněn.
e. Počet členů pracovní skupiny je nejvýše dvanáct.
f. Členové pracovní skupiny se řídí tímto jednacím a organizačním řádem.
g. Členství v pracovní skupině zaniká písemným oznámením člena pracovní skupiny koordinátorovi KPSS, nebo rozhodnutím Řídící skupiny KPSS pro dlouhodobou nespolupráci nebo neúčast na činnosti pracovní skupiny.
h. Jednání pracovní skupiny se mohou účastnit i nečlenové. Jejich účast na jednání schvaluje pracovní skupina.

4. Jednání a rozhodování
a. Jednání pracovní skupiny svolává koordinátor KPSS nebo zástupce starosty pro sociální záležitosti zpravidla jednou měsíčně, nejméně však jednou za tři měsíce.
b. Koordinátor KPSS připravuje program jednání, který schvaluje pracovní skupina na začátku svého jednání.
c. Pracovní skupina schvaluje závěry, doporučení a stanoviska na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.
d. Pracovní skupina je usnášeníschopná při účasti nejméně nadpoloviční účasti všech členů.
e. Z jednání pracovní skupiny se pořizuje veřejně přístupný zápis.

5. Zánik
Pracovní skupina zaniká:
- jestliže má dlouhodobě méně než tři členy
- nesejde-li se nejméně dvakrát v šesti po sobě následujících měsících
- rozhodnutím Řídící skupiny KPSS

III. Řídící skupina KPSS
1. Status a poslání

a. Řídící skupina KPSS (dále jen řídící skupina) je poradním orgánem zástupce starosty pro sociální záležitosti.
b. Řídící skupina určuje v souladu s Programovými cíly Rady MČ Praha 3 koncepci a fungování KPSS.
c. Řídící skupina sleduje naplňování stávajícího komunitního plánu rozvoje sociálních služeb.
d. Řídící skupina, na základě výstupů z pracovních skupin a na základě Programových cílů Rady MČ Praha 3, zajišťuje tvorbu komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na další období a tvorbu akčního plánu.
e. Řídící skupina zastřešuje činnost pracovních skupin. Shromažďuje a zpracovává výstupy z pracovních skupin a schvaluje vznik nových pracovních skupin.
f. Řídící skupina prostřednictvím zástupce starosty pro sociální záležitosti průběžně informuje o své činnosti Radu městské části Praha 3, Zastupitelstvo městské části Praha 3, Komisi sociální a zdravotní a veřejnost.

2. Vznik
Řídící skupina je jmenována zástupcem starosty pro sociální záležitosti a vzata na vědomí Radou MČ.

3. Členství
a. Řídící skupina se skládá ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních a návazných služeb.
b. Složení řídící skupiny jmenuje zástupce starosty pro sociální záležitosti a bere na vědomí Rada městské části Praha 3.
c. Nové členy jmenuje zástupce starosty pro sociální záležitosti a bere na vědomí Rada městské části Praha 3.
d. Členství v pracovní skupině je nepřenositelné.
e. Počet členů řídící skupiny je maximálně 15.
f. Členové řídící skupiny se řídí tímto jednacím a organizačním řádem.
g. Členství v řídící skupině zaniká písemným oznámením člena zástupci starosty pro sociální záležitosti, nebo rozhodnutím řídící skupiny pro dlouhodobou nespolupráci nebo neúčast na činnosti řídící skupiny. Zánik členství bere dodatečně na vědomí Rada městské části Praha 3.

4. Jednání a rozhodování
a. Jednání řídící skupiny svolává zástupce starosty pro sociální záležitosti zpravidla jednou za dva měsíce, nejméně však jednou za tři měsíce.
b. Návrh programu jednání předkládá zástupce starosty pro sociální záležitosti.
c. Řídící skupina na počátku jednání schvaluje program jednání a případně navrhuje jeho doplnění, o kterém následně hlasuje.
d. Řídící skupina schvaluje závěry, doporučení a stanoviska na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech členů.
e. Řídící skupina je usnášeníschopná při účasti nejméně nadpoloviční účasti všech členů.
f. Z jednání řídící skupiny se pořizuje veřejně přístupný zápis

5. Zánik
Řídící skupina má dvouleté funkční období. Poté je jmenována nová řídící skupina.

IV. Závěrečné ustanovení
Tento jednací a organizační řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou městské části Praha 3.