Jak budou letos vypadat zápisy do prvních tříd?

Zápisy do základních škol zřizovaných MČ Praha 3 pro školní rok 2021/22 proběhnou letos 14. a 15. dubna


Zápis do ZŠ 2021Jak budou tento rok vypadat?

Vzhledem k protipandemickým opatřením, proběhnou zápisy bez přítomnosti dětí. Rodiče jen doručí ve dnech zápisu 14. nebo 15. dubna níže popsaným způsobem přihlášku do školy a umožní ověření potřebných dokladů.

Letos poprvé budete mít možnost registrovat se k zápisu a vygenerovat si přihlášku do škol zřizovaných MČ Praha 3 přes jednotný elektronický systém Zápisy Online.

Od 1. dubna bude spuštěn na stránkách jednotlivých škol pod tímto logem či textem “ZÁPISY ONLINE”.

 

zápisy ZŠ online 2021   Zápis do ZŠ 2021 - online


Fáze 1 — Vydávání žádostí o přijetí

1. dubna — 15. dubna 2021

Pro usnadnění organizace doporučujeme registrovat se on-line k zápisu do 13. dubna 2021, aby školy měly možnost připravit své kapacity na administraci zápisů na místě.

Přihlášku pro zápis dítěte do základní školy získáte dvěma způsoby v období vydávání přihlášek.

A) Elektronické vygenerování přihlášky v aplikaci Zápisy Online - doporučujeme

nebo

B) Prostřednictvím základní školy

Na stránkách jednotlivých ZŠ najdete informace o možnosti osobního vyzvednutí (případně stažení přihlášky z webu školy) během výše uvedeného období. Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete své dítě přihlásit.

Důležité informace:

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat, přihlášku doručte do ZŠ v den zápisu viz níže.

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost — dbejte na přesnost.


Fáze 2 — Příjem vyplněných žádostí — dny zápisu

14. a 15. dubna 2021

V tomto termínu probíhá řádný zápis, na jednotlivých školách probíhá sběr žádostí o přijetí a zahrnuje ověření totožnosti zákonného zástupce žáka (předložení občanského průkazu) a dítěte (předložení rodného listu  dítěte).

Způsoby doručení žádosti

  • osobní podání doporučujeme: Konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitelka školy a zveřejní obvyklým způsobem. Sledujte informace na konkrétní ZŠ.

Doporučujeme řádně vyplněnou přihlášku předložit odpovědnému pracovníkovi ZŠ. Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník základní školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). Z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do každé z Vámi vybraných ZŠ osobně.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Přihlášku je možné doručit také:

  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou (doporučeně, rozhodující je datum podání na poště),

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Přesný průběh přijímacího řízení určuje vyhlášky MŠMT a ředitelé ZŠ. Sledujte stránky jednotlivých ZŠ.

V případě, že se nebudete moct dostavit k přijímacímu řízení osobně (např. z důvodu nařízené karantény), kontaktujte Vámi preferovanou/é ZŠ, kde si dohodnete individuální řešení situace.


Fáze 3 — Vyhodnocování žádostí

Od 15. dubna 2021

  • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do ZŠ. Sledujte vývěsní místo základní školy, příp. webové stránky. Základní školy budou vyvěšovat seznam registračních čísel přijatých dětí.
  • Písemné rozhodnutí se zasílá pouze v případě nepřijetí dítěte.
  • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu e-mailu a telefonu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Přesné informace o postupu a náležitostech zápisu najdete na stránkách školy, kam dítě hlásíte.

Ověřujte zde:

Spádové oblasti jednotlivých škol Prahy 3 pro letošní rok — mapa, seznam ulic

Pedagogicko-psychologické poradny, které dávají vyjádření k odkladu školní docházky, budou děti přijímat, jakmile to epidemiologická situace umožní. Doporučujeme rodičům sledovat jejich stránky (https://ppp3a9.cz).. V případě odkladu školní docházky je rovněž třeba dítě zaregistrovat na ZŠ a doložit požadované dokumenty. Rozhodnutí o odkladu nemůže být vydáno dříve než v den konání zápisu.