Nízkoprahový klub Husita

Náměstí Barikád 1
130 00 Praha3

Tel.: 605 112 536
Email: husitskecentrum@centrum.cz
Web: http://www.husiti.cz/npk

Vedení organizace: Bc. Michaela Novotná
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Novotná

Cílová skupina: děti a mládež, etnické menšiny
Oblast působení: sociální služby, volnočasé aktivity

Poslání a cíle: usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které jsou v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení. cíle: vyhledávat a kontaktovat znevýhodněné nebo ohrožené jedince či skupiny dětí v jejich přirozeném prostředí a vztazích, předcházet, snižovat a omezovat rizika dopadu sociálně nežádoucích jevů, minimalizovat rizika sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře či neorganizované skupině, zvyšovat sociální a komunikační schopnosti a dovednosti, podporovat při zvládání nepříznivých životních událostí, poskytovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu, aktivizovat ke smysluplnému trávení volného času a poskytovat k tomu podmínky, podporovat samostatné myšlení, uvažování a rozhodování, rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti, začleňovat děti a mládež do skupin vrstevníků i do společnosti, včetně zapojování do dění místní komunity, podporovat zdravý životní styl dětí a mládeže, podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti.

Občanské sdružení R - Mosty/R-Mosty, o. s.

Havlíčkovo nám. 300
130 00 Praha 3

Tel.: 222 581 247
Email: kancelar@r-mosty.cz
Web: http://www.r-mosty.cz

Vedení organizace: Jakub Čihák, tajemník

Cílová skupina: etnické menšiny, děti a mládež

Vyrovnávání příležitostí příslušníků vyloučené romské komunity zejména na Praze 3 a 8. Redukce sociálně patologických jevů u mládeže a šíření objektivních informací o romském etniku za účelem snížení xenofobie a předsudků v české společnosti.

Oblast působení: sociální služby, vzdělávání

Poslání a cíle: sociální poradenství, nízkoprahový klub pro děti a mládež, vzdělávací a rekvalifikační projekty pro romskou mládež a dospělé

Činnost v Praze 3: Nízkoprahový klub pro děti a mládež (klienti se rekrutují téměř výhradně z lokality Prahy 3).

Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Int.

Chlumova 15
130 00 Praha 3

Tel.: 777 705 165, 775 556 643
e-mail: cdmpraha@volny.cz
web: http://www.cdmpraha.estranky.cz

Vedení organizace: Vítězslav Pohanka
Kontaktní osoba: MgA. Anna Doubková

Cílová skupina: děti a mládež, etnické menšiny

Oblast působení: sociální služby, volnočasé aktivity, vzdělávání

Oblast působení: prevence

Poslání a cíle: Teen Challenge je mezinárodní křesťanská oprganizace, která pomáhá lidem závislým na návykových látkách. Cílem Centra dětí a mládeže je předejít vzniku sociopatogenních jevů u rizikové skupiny dětí a mládeže a pomoci jim k integraci do společnosti.

Činnost v Praze 3: Naše centrum je otevřeno denně od pondělí do pátku od 14 do 17.30 hodin. K pravidelným činnostem patří doučování, křesťanská výchova, volnočasové aktivity (zejména sport, výtvarná činnost, výlety, návštěvy kulturních akcí, hry), prevence zaměřené na drogy, alkohol, kouření, kriminalitu a šikanu. Klienti mají možnost sprchy, odvšivení, čistých oděvů a stravy. Cílovou skupinu tvoří děti a mládež od 3 do 16 let, většina je romské národnosti. Provozujeme streetwork a náhradní rodinnou péči o ty klienty, jejichž rodiče se o ně dočasně nemohou starat.

Klub Beztíže

součástí DDM Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3
beztize.ulita.cz

PONDĚLÍ - PÁTEK 14:00 - 19:00
Pro všechny návštěvníky 11-21 let

Vstup zdarma, každý může kdykoliv přijít (a odejít)

Klub Beztíže svým návštěvníkům nabízí:

  • každý den MUZIKU, FOTBÁLEK 
  • každý den POČÍTAČE A INTERNET
  • každý den PODPORU - co Tě štve nebo trápí
  • každý den POMOC - třeba se školou nebo hledání brigády
  • každý den ČASÁKY, DESKOVÉ HRY
  • každé úterý a pátek HŘIŠTĚ - basket, fotbal, trampolína
  • každou středu FILMOVÝ KLUB