Popis milníku Přiřazeno komu Průběh Začátek
  PRŮBĚH REVITALIZACE    
Projektová dokumentace a územní řízení uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci k ÚR a SP SMP Praha 3, BOMART HOTOVO 18.2.2014
žádost o vydání ÚR SMP Praha 3, BOMART, OV HOTOVO 13.6.2014
vydání ÚR SMP Praha 3, BOMART, OV HOTOVO 27.11.2014
odevzdání projektové dokumentace na ÚR a SP SMP Praha 3, BOMART HOTOVO 12.1.2015
Stavební řízení žádost o vydání SP OTSMI, OV HOTOVO 25.6.2015
vydání SP OTSMI, OV HOTOVO 3.9.2015
časová proluka z důvodu nutnosti dokončení realizace navazujících částí sousední stavby Roháčova 44 OTSMI, Podzimek, PREdi HOTOVO 14.12.2017
dopracování projektové dokumentace na úpravu průchodu na základě petice občanů OTSMI, DOSS HOTOVO 28.12.2017
Výběrové řízení na dodavatele kontrola dokumentace a příprava zadávacích podmínek k zahájení výběrového řízení OTSMI HOTOVO 2.1.2018
usnesení rady č. 54, schválení zakázky - minitendr (rámcová dohoda) RMČ HOTOVO 31.1.2018
zahájení výběrového řízení OTSMI, OKÚ HOTOVO 3.5.2018
výběr dodavatele OTSMI, OKÚ HOTOVO 20.6.2018
usnesení rady č. 433, schválení zakázky - minitendr (rámcová dohoda) RMČ HOTOVO 27.6.2018
uzavření smlouvy o dílo OTSMI, Trigema Building HOTOVO 13.7.2018
Revitalizace předání a převzetí staveniště, vyřízení záborů a zahájení stavby OTSMI, Trigema Building HOTOVO 6.8.2018
dokončení stavby - předání a převzetí díla OTSMI, Trigema Building HOTOVO 25.7.2019
získání kladných vyjádření DOSS, odstranění vad a nedodělků zjištěných přejímkou OTSMI, Trigema Building HOTOVO 31.10.2019
žádost o kolaudaci - dům (samostatně) - z důvodu urychlení privatizace OTSMI, OV HOTOVO 8.11.2019
kolaudace - sdělení OV k zahájení užívání - dům (samostatně) OTSMI, OV HOTOVO 11.11.2019
žádost o kolaudaci - komunikace a zpevněné plochy (nejsou součástí privatizace) OTSMI, OD HOTOVO 15.11.2019
kolaudace - komunikace a zpevněné plochy (nejsou součástí privatizace) OTSMI, OD HOTOVO 17.12.2019
       
  PRŮBĚH PRIVATIZAČNÍHO PROCESU    
Preprojektová fáze + záměr prodeje zajištění stavebně technické dokumentace, případné narovnání kolaudačního stavu privatizace + archiv odboru výstavby HOTOVO 01-03/2019
zjištění majetkoprávních vztahů OMA HOTOVO 03/2019
záměr prodeje RMČ HOTOVO 10.4.2019
vyvěšení záměru prodeje na úřední desku privatizace HOTOVO 16.4.-2.5.2019
oznámení MHMP o chystané privatizaci (kamery, sirény, kryty CO) privatizace HOTOVO 8.1.2020
informování nájemníků Informativní dopisy nájemcům, termín zaměření jednotek privatizace HOTOVO 7.10.2019
oznámení o možnosti rozšířit nájemní smlouvu o osobu blízkou privatizace HOTOVO 7.10.2019
zpracování žádosti o rozšíření nájemní smlouvy odbor bytů HOTOVO 10/2019-01/2020
fáze měření prohlídky a zaměření jednotek, společných částí privatizace + IKON s.r.o. HOTOVO 10-11/2019
vydání sdělení k užívání (kolaudace) odborem výstavby OTSMI, OV HOTOVO 11.11.2019
zpracování PENB SZM a.s. HOTOVO 13.1.2020
geometrický plán skutečného provedení stavby - kompletně OMA + geodet HOTOVO 4.11.2020
zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí OMA + katastr nemovitostí HOTOVO 20.11.2020
svěření pozemků v případě přesahu stavby do pozemků MHMP - žádost o jejich svěření MČ P3 OMA HOTOVO 7.7.2020
souhlas se svěřením pozemků do správy MČ Praha 3 MHMP - rada, zastupitelstvo HOTOVO 15.10.2020
změna Statutu hl.m. Prahy - svěření pozemků pro MČ Praha 3 MHMP HOTOVO 19.10.2020
zápis svěření pozemků pro MČ Praha 3 do katastru nemovitostí OMA + katastr nemovitostí HOTOVO 12.11.2020
administrativní úkony revokace záměru prodeje RMČ HOTOVO 18.11.2020
vyvěšení revokace záměru na úřední desku privatizace HOTOVO 19.11.-7.12.2021
potvrzení o zaúčtování technického zhodnocení SZM,a.s., OE, OMA HOTOVO 19.10.2020
prohlášení o zřízení služebnosti formou věcného břemene IKON s.r.o. HOTOVO 25.11.2020
schválení prohlášení o zřízení služebnosti RMČ HOTOVO 9.12.2020
příprava čistopisu prohlášení o zřízení služebnosti IKON s.r.o. HOTOVO 21.12.2020
podpis prohlášení o zřízení služebnosti starosta MČ P3 HOTOVO 21.12.2020
podpis prohlášení o zřízení služebnosti starosta MČ P3 HOTOVO 17.2.2021
ověření správnosti prohlášení o zřízení služebnosti MHMP předpoklad 02/2021
vklad prohlášení o zřízení služebnosti do katastu nemovitostí IKON s.r.o. předpoklad 03/2021
zápis zřízení služebnosti formou věcného břemene do katastru nemovitostí katastr nemovitostí předpoklad 03/2021
PV a posudek zpracování prohlášení vlastníka a jeho kontrola IKON s.r.o. + privatizace HOTOVO 7.12.2020
schválení prohlášení vlastníka RMČ HOTOVO 9.12.2020
příprava čistopisu prohlášení vlastníka IKON s.r.o. HOTOVO 16.12.2020
podpis prohlášení vlastníka starosta MČ P3 HOTOVO 21.12.2020
ověření správnosti prohlášení vlastníka MHMP HOTOVO 26.1.2021
zpracování znaleckého posudku soudní znalec HOTOVO 3.2.2021
specifikace oprávněných nájemců privatizace HOTOVO 23.11.2020
kompletace oprávnění nájemci x znalecký posudek IKON s.r.o. HOTOVO 31.02.2021
Schválení prodeje návrh usnesení na prodej jednotek privatizace HOTOVO 1.2.2021
schválení prodeje jednotek RMČ HOTOVO 8.2.2021
schválení prodeje jednotek ZMČ HOTOVO 16.2.2021
předání usnesení ZMČ o prodeji jednotek spol. IKON s.r.o. privatizace HOTOVO 22.2.2021
vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí katastr nemovitostí předpoklad 03/2021
rozpad domu na jednotky v systému ENO privatizace předpoklad 03/2021
příprava závazných nabídek na odkoupení bytu IKON s.r.o. předpoklad 03/2021
předávání závazných nabídek k odkoupení bytové jednotky IKON s.r.o. předpoklad 03-04/2021