Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: JUDr. Pavel Musil, člen Rady městské části Praha 3

Rada MČ Praha 3 pro tuto oblast poradní orgán - komisi nezřídila.

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor ekonomický