Teen Challenge International ČR

Oblast působnosti

Sociální služby, prevence, volnočasové aktivity

Cílová skupina

děti od 3 let, mládež a jejich rodiny ohrožené sociálním vyloučením

Právní postavení

církevní právnická osoba

Rok vzniku

1998

68402686

Adresa sídla

Adresa pobočky:

Na Bendovce 103/24, 181 00 Praha 8

Havlíčkovo nám. 11, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

776 199 236

cdmpraha@volny.cz

Předmět činnosti

Poslání:

Naším posláním je seznamovat děti a mládež s křesťanskými hodnotami a způsobem života založeným na víře v Ježíše Krista. Naší touhou je pomoci ohroženým dětem k plnohodnotnému, sociálně soběstačnému a spokojenému životu.

 

Cíle:

 • pomáhat ohroženým dětem k úspěšnému začlenění
  do společnosti
 • navázat dlouhodobý vztah s rodinami ohrožených dětí, motivovat je k řešení jejich problémů a být jim při tom nápomocni
 • pomáhat mladým dospělým s přijetím zodpovědnosti za svůj život a pomoci jim najít své místo ve společnosti

Metody práce:

vzdělávací aktivity, seznamování s křesťanskými hodnotami, volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj dovedností, rozpoznání talentu a týmové spolupráce, pastorace (individuální rozhovory), návštěvy v rodinách, zprostředkování kontaktů s návaznými službami včetně doprovodu, návštěvy v dětských domovech, diagnostických ústavech a dalších zařízeních.

 

Poskytujeme programy pro tři věkové skupiny vytvořené
dle jejich specifických potřeb.

Předškoláci (od 3 let do nástupu do 1. třídy)

zaměřeno na předškolní přípravu a spolupráci s rodinami

Mladší školní děti (od 6 do 10 let)

zaměřeno na volnočasové a vzdělávací aktivity

Teenageři:

zaměřeno na pastoraci (individuální rozhovory s cílem pojmenovat a řešit problémy)

projekt Vyučím se! s cílem motivovat dospívající k získání vzdělání

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

 • dlouhodobé působení na Praze 3 (od roku 2001)
 • realizace dvanácti letních táborů
 • vybudování nového multifunkčního centra na vlastní náklady
 • dlouhodobá a pravidelná práce s dětmi a jejich rodinami
 • zapojení teenagerů do projektu Vyučím se!
 • teenageři, kteří pomáhají ve skupině mladších dětí
 • spolupráce s rodinami dětí
 • zprostředkování návazných služeb pro děti i rodiče
 • zapojení  dětí  a mládeže do vzdělávacího systému
 • terénní práce
 • venkovní akce pro děti a jejich rodiny
 • návštěvy dětí a jejich rodin (ubytovny, azylové domy, ústavy)
 • dlouhodobá pěstounská péče

Cílová skupina

děti od 3 let, mládež a jejich rodiny ohrožené sociálním vyloučením

www stránky

www.cdmpraha.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Služby Centra dětí a mládeže TCI znevýhodněným dětem a mládeži na Žižkově

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

1 320 334 Kč

Přidělená dotace:

   129 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je aktivně pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži k úspěšnému začlenění do společnosti a zdravému osobnímu růstu. Našimi klienty jsou děti a mládež ve věku od 3 do 22 let ze sociálně slabého prostředí a dysfunkčních rodin, bezprostředně ohrožené sociálním vyloučením kvůli nízkému vzdělání a destruktivnímu životnímu stylu. Naše centrum jim od r. 2001 poskytuje pomoc s předškolní a školní přípravou, individuální doučování, pestrou škálu volnočasových aktivit (sport, výtvarná činnost, hra na hudební nástroje, vaření, výlety, návštěvy kulturních zařízení, víkendové pobyty, ytd.), doprovázení během studia na SŠ/SOU, prevenční programy, možnost hygieny a materiální pomoc. Aktivně spolupracujeme s rodinami našich klientů, jejich školami a dotčenými institucemi. V roce 2015 se do programu pravidelně zapojovalo 126 dětí a mladých lidí, s dalšími 217 klienty jsme pracovali během streetworku. Předpokládaným přínosem projektu je dokončené střední vzdělání a zvýšení šancí na nastartování zdravého, zodpovědného životního stylu.

Název projektu:

Tábor 2017

Účel programu:

Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

77 500 Kč

Přidělená dotace:

 31 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

5. pobytový tábor pro 22 klientů Centra dětí a mládeže TCI ve dnech 1. až 10.7.2017. Cílem projektu je umožnit dětem a mládeži ze sociálně slabého prostředí strávit část prázdnin bezpečným způsobem, motivovat je ke zdravému a aktivnímu způsobu trávení volného času a navázat na aktivity, které probíhají po celý rok v Centru dětí a mládeže v rámci odpoledních programů (volnočasové aktivity - sport, výtvarná činnost, výuka hry na hudební nástroje, doučování, atd.). Tábory pořádáme od r. 2003 pro pravidelné a dlouhodobé klienty našeho centra. Tábor proběhne na skautské základně Seč v okrese Chrudim u Sečské přehrady. Součástí desetidenního programu jsou: výuka plavání, výuka jízdy na raftu a na kanoích, turistické výlety, poznávání přírody, výtvarné a hudební aktivity, sportovní hry, táboráky, atd. Teenageři, dlouholetí klienti CDM, působí na táboře jako dobrovolní pomocníci vedoucích. Tím se učí zodpovědnosti, pomáhat druhým a pracovat v týmu. Předpokládaný přínos: děti stráví alespoň část prázdnin zdravým, podnětným způsobem mimo ulice Žižkova, naučí se nové dovednosti, získají nové, pozitivní zážitky.

Název projektu:

Lyžařský výcvik pro klienty Centra dětí a mládeže TCI 2017

Účel programu:

Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

52 050 Kč

Přidělená dotace:

 27 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Lyžařský výcvik, který pořádáme o jarních prázdninách v Jáchymově, je určen dlouhodobým a pravidelným klientům Centra dětí a mládeže. Cílem je umožnit dětem ze sociálně slabých rodin trávit prázdniny zajímavým, zdravým a aktivním způsobem v přírodě. Přínosem tohoto projektu pro klienty je mimo jiné možnost naučit se lyžovat pod vedením profesionálních instruktorů, získat nové, pozitivní zážitky, rozvíjet své schopnosti, naučit se další možný způsob, jak trávit volný čas zdravým způsobem. Kromě lyžařského výcviku je pro děti připraven program, který zahrnuje další sportovní aktivity, hry, výtvarnou činnost a výlety.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Služby Centra dětí a mládeže TCI znevýhodněným dětem a mládeži na Žižkově

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

1 326 100 Kč

Přidělená dotace:

   200 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je aktivně pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži
k úspěšnému začlenění do společnosti a zdravému osobnímu růstu. Našimi klienty jsou děti a mládež od 3 do 22 let ze sociálně slabého prostředí
a dysfunkčních rodin, bezprostředně ohrožené sociálním vyloučením kvůli nízkému vzdělání a destruktivnímu životnímu stylu. Naše centrum jim od
r. 2001 poskytuje pomoc s předškolní a školní přípravou, individuální doučování, doprovázení během studia na SŠ/SOU, zdravé volnočasové aktivity, prevenční programy, možnost hygieny a materiální pomoci. Aktivně spolupracujeme s rodinami našich klientů, jejich školami a dalšími dotčenými institucemi. Ročně se do programu CDM zapojuje cca 150 dětí a mladých lidí a cca 30 rodin. Předpokládaným přínosem je dokončené střední vzdělání, zvýšení šancí na trhu práce a nastartování zdravého, zodpovědného životního stylu.  Předmětem žádosti jsou: mzdové náklady přímé pracovnice s klienty na 0,5 úvazku ve výši 144 720 Kč, plyn na vytápění objektu CDM 50 000, elektřina 23 000, vodné a stočné 4 200, pojištění objektu a majetku 10 432, učebnice a studijní pomůcky pro klienty-studenty SOU a SŠ 10 000 Kč a náklady na propagaci 6 000 Kč.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Centrum dětí a mládeže TCI působí na Praze 3 Žižkov od r. 2001. Cílovou skupinou jsou děti a mládež s bydlištěm na Praze 3 ve věku od 6 do 22let. Jde převážně o děti romské národnosti ze sociálně slabých rodin. 

Dosavadní činnost žadatele:

Provoz křesťanského centra, které už od roku 2001 poskytuje na Žižkově odpolední programy pro ohrožené děti a mládež (doučování, příprava do školy, hygiena, strava, materiální pomoc, preventivní programy zaměřené na nebezpečí drog, šikany, kyberšikany, kriminality, záškoláctví, dále volnočasové aktivity s cílem pozitivní motivace). Připravujeme děti na studium na SŠ/SOU a tímto studiem je po celou dobu provázíme (náš projekt Vyučím se!), spolupracujeme s rodinami dětí, pomáháme jim řešit složité situace, v jejich zájmu komunikujeme s úřady a školami.  Centrum je otevřeno 4x týdně od 14 do 17.30 po celý rok s výjimkou vánočních svátků.

Klienti jsou rozděleni do 3 věkových skupin:

1. předškoláci (3 až 6 let) se zaměřením na předškolní přípravu, naplnění základních potřeb a volnočasové aktivity

2. starší děti (7 až 10 let) se zaměřením na prevenční aktivity, školní přípravu a doučování, individuální řešení výchovných a vzdělávacích obtíží, volnočasové aktivity

3. teenageři (11 až 21 let) se zaměřením na prevenční aktivity, školní přípravu, doprovázení při studiu na SŠ/SOU, pomoc při hledání zaměstnání.

Ročně pracujeme s cca 150 dětmi a mladými lidmi a 30 rodinami. Pro naše klienty pořádáme pobytové tábory, v roce 2016 proběhne už 14. ročník.

Název projektu:

Tábor 2016

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

77 500 Kč

Přidělená dotace:

30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

14. pobytový tábor pro 22 klientů Centra dětí a mládeže TCI ve dnech 1. až 10. 7. 2016. V žádosti žádáme o dotaci na potraviny, výtvarné potřeby, hygienické a úklidové prostředky, vybavení lékárny, sportovní potřeby, PHM, otop.

Cílem projektu je umožnit dětem a mládeži ze sociálně slabého prostředí strávit část prázdnin bezpečným způsobem, motivovat je ke zdravému
a aktivnímu způsobu trávení volného času a navázat na aktivity, které probíhaly v průběhu celého roku v Centru dětí a mládeže v rámci odpoledních programů (volnočasové aktivity, prevenční programy, příprava do školy, pomoc při řešení osobních problémů, komunikace s rodinami, školami a dalšími dotčenými institucemi, materiální pomoc, atd.). Resocializační pobyty pořádáme od r. 2003 pro pravidelné a dlouhodobé klienty našeho centra. Tábor proběhne na skautské základně Seč okres Chrudim. Součástí desetidenního programu jsou: výuka plavání, výuka jízdy na raftu a kánoích, turistické výlety, poznávání přírody, výtvarné a hudební aktivity, sportovní hry. Teenageři - dlouholetí klienti CDM - jsou v druhé části tábora zapojeni jako pomocníci vedoucích. Tím se učí důslednosti, zodpovědnosti za druhé, plnit svěřené úkoly a pracovat v týmu. Předpokládaným přínosem je posílení motivace klientů CDM k zapojení do programu CDM, jehož cílem je sociální inkluze a zvýšení vzdělanosti u romské mládeže.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Centrum dětí a mládeže TCI působí na Praze 3 Žižkov od r. 2001. Cílovou skupinou (a účastníky tábora) jsou děti a mládež s bydlištěm na Praze 3 ve věku od 6 do 22let. Jde převážně o děti romské národnosti ze sociálně slabých rodin. Všichni účastníci tábora jsou dlouhodobými a pravidelnými klienty CDM, kde jsou zapojeni do dlouhodobého programu umožňujícího sociální inkluzi.

Dosavadní činnost žadatele:

Provoz křesťanského centra, které už od roku 2001 poskytuje na Žižkově odpolední programy pro ohrožené děti a mládež (doučování, příprava do školy, hygiena, strava, materiální pomoc, preventivní programy zaměřené na nebezpečí drog, šikany, kyberšikany, kriminality, záškoláctví, dále volnočasové aktivity s cílem pozitivní motivace). Připravujeme děti na studium na SŠ/SOU a tímto studiem je po celou dobu provázíme (náš projekt Vyučím se!), spolupracujeme s rodinami dětí, pomáháme jim řešit složité situace, v jejich zájmu komunikujeme s úřady a školami.  Centrum je otevřeno 4xtýdně od 14 do 17.30 po celý rok s výjimkou vánočních svátků.

Klienti jsou rozděleni do 3 věkových skupin:

1. předškoláci (3 až 6 let) se zaměřením na předškolní přípravu, naplnění základních potřeb a volnočasové aktivity

2. starší děti (7 až 10 let) se zaměřením na prevenční aktivity, školní přípravu a doučování, individuální řešení výchovných a vzdělávacích obtíží, volnočasové aktivity

3. teenageři (11 až 21 let) se zaměřením na prevenční aktivity, školní přípravu, doprovázení při studiu na SŠ/SOU, pomoc při hledání zaměstnání.

Ročně pracujeme s cca 150 dětmi a mladými lidmi a 30 rodinami. Pro naše klienty pořádáme pobytové tábory, v roce 2016 proběhne už 14. ročník.

 zpět na seznam