Tanec Praha

Oblast působnosti

Kultura: tanec, pohybové divadlo

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

1991

44268211

Adresa sídla

Husitská 899/24a, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

224 817 886

office@tanecpraha.eu

Předmět činnosti

divadlo Ponec, festivaly TANEC PRAHA a Česká taneční platforma

Cílová skupina

Všechny kategorie

www stránky

www.tanecpraha.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

PONEC - divadlo pro tanec

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

10 804 000 Kč

Přidělená dotace:

     110 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

PONEC je jedinečným otevřeným prostorem pro nezávislé projekty skupin
i jednotlivců z oblasti tanečního a pohybového umění a rovněž pro hosty
z jiných, souvisejících oborů současného živého umění. Vedle vytváření podmínek pro profesionální taneční tvorbu se výrazně zaměřuje na děti
a mládež a specifické formy práce s publikem. Prioritou divadla zůstává uvádění vysoce profesionálních tanečních inscenací, které vznikají na poli současného tance, a rozšiřování a prohlubování mezinárodní spolupráce. Snahou divadla je vyprodukovat každým rokem 1 inscenační projekt v mezinárodní spolupráci, podílet se nadále coby koproducent na vzniku nových progresivních děl tanečního oboru, být partnerem při mnohých uměleckých projektech nejen českých nestátních neziskových organizací
a podílet se na community work v oblasti Žižkova, kde se PONEC nachází. Svým bohatým programem přispívá k oživení kulturní nabídky Prahy 3 bez ohledu na věkové či národnostní omezení. Ročně PONEC navštíví přes 12 tisíc diváků.


Projekty dotované v r. 2016: 

Název projektu:

Tanec dětem 2016

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

440 000 Kč

Přidělená dotace:

152 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Tanec dětem 2016 je pokračováním jedné ze základních aktivit určených speciálně dětem a mládeži na Praze 3, které Tanec Praha rozvíjí. Jeho součástí je výuka Taneční a pohybové výchovy (TPV) na základních školách v Praze 3 (ZŠ Jarov, ZŠ Cimburkova) a realizace tanečně-pohybových dílen navazujících na ostatní druhy umění (zvláště hudební a výtvarné).

Účelem projektu je podpora rozvoje kreativity dětí pravidelným působením umělců na školách (TPV) a rozšíření příležitostí dětí a mládeže setkávat se
s pohybem a tancem prostřednictvím dílen vedených profesionálními umělci. Obsahem projektu je realizace výuky TPV na školách, její zařazení do vzdělávacích plánů škol a zapojení samotných učitelů do výuky. Projekt kultivuje přirozený pohyb dítěte, podporuje rozvoj dětské osobnosti bez ohledu na jeho fyzické dispozice či míru talentu. V neposlední řadě má za cíl podporovat povědomí o tanci jako rovnocenném umění s bohatým výrazovým slovníkem a poskytovat dětem kontakt s pohybem, jakožto jednou z cest rozvoje přirozené tvořivosti a sebevyjádření. TPV i dílny jsou vždy vedeny profesionálními umělci, kteří jsou aktivními pedagogy a tedy
i kvalifikovanými lektory garantujícími kvalitu. 

Přínosem projektu je pokračování v systematickém vzdělávání dětí a mládeže a výrazná podpora jejich kreativity, v rozšiřování zkušeností s uměním jako přirozenou lidskou aktivitou, která obohacuje vnitřní svět dítěte a jeho schopnost nazírat na svět v širších souvislostech. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt Tanec dětem 2016 přímo zapojuje děti a mládež z Městské části Praha 3 v prostorách multifunkčních učeben na školách, popřípadě v jiných neziskových organizacích na Praze 3 a příležitostně na půdě divadla PONEC. Tanec Praha tak vytváří a udržuje prostor pro komunitní práci v úzkém kontaktu s veřejně prospěšnými organizacemi Prahy 3, prioritně školami se zaměřením na práci s menšinami, sociálně vyloučenými skupinami dětí a mládeží. 

Dosavadní činnost žadatele:

Dosavadní činnost žadatele: Fetival TANEC PRAHA – Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla - 27 ročníků ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA – Festival českého současného tance a pohybového divadla - 21 ročníků PONEC – divadlo pro tanec / celoroční činnost - 15 sezón Tanec školám -  aktivity umělců na školách - 10 sezón Tanec dětem - aktivity pro děti a mládež v divadle PONEC - 9 sezón Účast na mezinárodním veletrhu TANZMESSE v Düsseldorfu - 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004 M4m - M for mobility / mezinárodní projekt s podporou EU Culture - 2013 Culture and Community - bilaterální spolupráce za podpory Norských fondů 2014 Be SpectACTive! - mezinárodní spolupráce s podporou programu Kreativní Evropa 2014 – 2018.

Název projektu:

TANEC PRAHA 2016 - 28. Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

6 210 000 Kč

Přidělená dotace:

   152 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Festival TANEC PRAHA každoročně představuje (nejen) českému publiku aktuální trendy současného světového tanečního umění a představuje tak vrchol sezony. Program klade důraz na vysokou kvalitu a různorodost, přesahy žánrů od čistého tance po fyzické divadlo. Důležitým posláním festivalu je inspirovat i konfrontovat domácí umělce a oslovit co nejširší laickou veřejnost. TANEC PRAHA DĚTEM, pak oslovuje prioritně dětského diváka v návaznosti na celoroční projekt Tanec školám. Vedle vysoce uznávaných umělců je dramaturgie festivalu zaměřena i na objevování talentů, sledování posledních trendů v celoevropském měřítku, experimenty a přesahy žánrů. Od roku 2014 se festival rovněž více zaměřuje na podporu umělců působících na české scéně současného tance. Vstupuje do koprodukce premiéry s mezinárodním přesahem uvedené v rámci festivalu (v divadle PONEC). Pro program v roce 2016 vyšel vítězně z přihlášených projektů nový tvůrčí záměr Mirky Eliášové, která v sekci TANEC PRAHA DĚTEM uvede premiéru nové inscenace pro teenagery. Hlavní festivalovou scénou je žižkovské divadlo PONEC, kde se odehrává majoritní část hlavního programu (více jak 12 produkcí). Vedle uvádění samotných představení se scéna stává místem otevřených diskuzí, moderovaných debat, tanečním biografem i místem pro dílny a workshopy (např. linie TANEC PRAHA STUDENTŮM). PONEC tak přitahuje zájem řady osobností politické i kulturní sféry. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Festival TANEC PRAHA je právem přirovnáván k Pražskému jaru v tanci, je skvělou vizitkou města i České republiky. Jeho hlavní program je z velké části situován do divadla PONEC, kam se každoročně sjíždí řada prestižních umělců a souborů z celého světa. Jazyková bezbariérovost představení umožňuje přilákat do této části Žižkova velký počet jak domácích tak zahraničních diváků. Do programové linie TANEC PRAHA DĚTEM jsou zapojeni žáci vybraných základních škol Prahy 3, včetně romských dětí, návazně na Tanec školám.

Dosavadní činnost žadatele:

TANEC PRAHA – Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla - 27 ročníků ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA – Festival českého současného tance a pohybového divadla - 21 ročníků PONEC – divadlo pro tanec / celoroční činnost - 15 sezón Tanec školám -  aktivity umělců na školách - 10 sezón Tanec dětem - aktivity pro děti a mládež v divadle PONEC - 9 sezón Účast na mezinárodním veletrhu TANZMESSE v Düsseldorfu - 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004 M4m - M for mobility / mezinárodní projekt s podporou EU Culture – 2013 Culture and Community - bilaterální spolupráce za podpory Norských fondů 2014 Be SpectACTive! - mezinárodní spolupráce s podporou programu Kreativní Evropa 2014 – 2018.

Název projektu:

PONEC 2016

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

10 770 000 Kč

Přidělená dotace:

     152 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

PONEC je jedinečným divadelním prostorem, který je otevřen nezávislým projektům skupin i jednotlivců z oblasti tanečního a pohybového umění
a rovněž hostům z jiných oborů. Vedle vytváření podmínek pro profesionální taneční tvorbu se výrazně zaměřuje na děti a mládež formou interaktivních představení pro školy. Divadlo se nadále podílí coby koproducent na tvorběa vzniku nových progresivních děl tanečního oboru. Je otevřeným prostorem pro tanec, ale i další inspirativní přesahy současného živého umění. Prioritou divadla zůstává uvádění vysoce profesionálních tanečních inscenací, které vznikají na poli současného tance a fyzického divadla, rozšiřování mezinárodní spolupráce a v neposlední řadě být nedílnou součástí komunitního a občanského života lokality Žižkova, kde se PONEC nachází. Svým bohatým programem přispívá k oživení kulturní nabídky Prahy 3 bez ohledu na věkové či národnostní omezení. Ročně PONEC navštíví téměř 20 tisíc diváků.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

PONEC - divadlo pro tanec je jedinou scénou na Praze 3 a jednou z mála v ČR, která vytváří profesionální podmínky pro současný tanec a pohybové divadlo a zároveň je otevřena dalším nezávislým projektům s přesahy do různých žánrů včetně sociální oblasti (práce s minoritami, romská komunita).

PONEC spolupracuje s mnoha dalšími neziskovými organizacemi Prahy 3, se kterými propojuje své aktivity (nízkoprahový klub Husita, sociální centrum Klinika, Remedium, AutoMat, Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, ZŠ Jarov, ZŠ Cimburkova atd.). PONEC dlouhodobě rozvíjí spolupráci s lokálními neziskovými organizacemi a školami, dále se zaměřuje na aktivní zapojování publika a oslovování obyvatel MČ Prahy 3. Vytváří site specific projekty, které oživují různá místa i zákoutí Žižkova.

Dosavadní činnost žadatele:

Divadlo PONEC je provozováno celoročně, každý rok uvede na 200 produkcí pro dospělé diváky, děti i mládež. V období letních prázdnin je divadlo poskytováno jako rezidenční a zkušební prostor pro tvorbu připravovanou na novou divadelní sezónu. Pravidelně každou středu během školního roku je v odpoledních hodinách dáván prostor Dětskému studiu divadla PONEC. Na jaře 2016 mu bude poprvé předcházet série tvůrčích dílen pro seniory. 

Základní dramaturgie divadla je tvořena těmito okruhy:

1/ Vlastní tvorba,

2/ Koprodukce nových inscenací,

3/ Dětské studio a práce pro děti a školy,

4/ Reprízy,

5/ Mezinárodní spolupráce,

6/ Další spolupráce.

Program v roce 2016 bude odpovídat dramaturgické linii divadla s tím, že důraz je kladen na tuzemskou kvalitní taneční tvorbu s přesahem do ostatních žánrů pohybového divadla. PONEC se aktivně zapojuje do mezinárodních sítí
v Evropě i ve světě, nově se stal členem European Dancehouse Network.

Název projektu:

ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2016 (Praha 3 - hostitel odborníků současného tance z celého světa)

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

770 000 Kč

Přidělená dotace:

130 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Tanec Praha pořádá každoročně festival nejúspěšnějších českých děl v oblasti tance a pohybového divadla pod názvem ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA (ČTP). V roce 2016 se v termínu od 19. do 25. dubna bude konat již 22. ročník tohoto festivalu, díky kterému se na Žižkově sejde cca 100 zahraničních expertů, kteří zpravidla řídí mezinárodní aktivity ve svých divadlech, pořádají festivaly nebo píší o tanci pro média ve svých zemích. Specifická část hostů se zaměřuje i na oblast kulturní turistiky. Zájem Tance Praha jako hostitele celé události je nejen připravit atraktivní program složený z vybraných děl české taneční a pohybové scény, vytvořit prostředí pro diskusi odborníků s veřejností a umělci, ale také zaujmout zahraniční hosty bohatým doprovodným programem, popř. připravit jejich přijetí na žižkovské radnici, obohatit jejich vnímaní Žižkova site-specific projekty a podobně. Potenciál Žižkova jako kreativní čtvrti se jeví jako výtečný základ takového projektu. Kulturní, vzdělávací, komunitní organizace neziskového charakteru jsou tu zastoupeny v hojném počtu. V roce 2014 přijelo na platformu cca 60 zahraničních hostů, v roce 2015 to bylo již 90 odborníků a v roce 2016 počítáme i s více než 100 hosty z Evropy i zámoří. Zkušenosti z obdobných akcí v zahraničí nás utvrzují, že čím větší vztah k místu konání pořadatel deklaruje, tím větší procento účastníků se na dané místo rádo vrací a doporučuje je svým známým. Samozřejmě nejdůležitějším kritériem je kvalita nabízeného uměleckého programu, tu garantuje odborná výběrová porota, která je následně doplněna i o zahraniční experty. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt je úzce spjatý s Prahou 3. Aspekty propojení jsou:  

- pobyt zahraničních hostů na území Žižkova (ubytování a služby na území MČ Praha 3, prohlídka čtvrti s umělci)

- site-specific projekt vytvořený pro účastníky platformy na území Žižkova (začlenění dalších prostor nebo veřejného prostranství)

- účast všech diváků na sérii představení v divadle PONEC včetně premiéry Báry Látalové a představení Spitfire company před hlavním programem ČTP

- účast diváků na doprovodných programech (diskuze, prezentace, setkání…)

- popř. přijetí hostů na radnici MČ Praha 3 za účasti starostky či radního pro kulturu a pozvaných představitelů MHMP, MK ČR apod. 

Dosavadní činnost žadatele:

TANEC PRAHA – Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla 27 ročníků ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA – Festival českého současného tance a pohybového divadla 21 ročníků PONEC – divadlo pro tanec / celoroční činnost 15 sezón Tanec školám -  aktivity umělců na školách 10 sezón Tanec dětem - aktivity pro děti a mládež v divadle PONEC 9 sezón Účast na mezinárodním veletrhu TANZMESSE v Düsseldorfu 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004  M4m - M for mobility / mezinárodní projekt s podporou EU Culture  2013  Culture and Community - bilaterální spolupráce za podpory Norských fondů 2014 Be SpectACTive! - mezinárodní spolupráce s podporou programu Kreativní Evropa 2014 – 2018

Název projektu:

POHYBOVĚ HLASOVÉ WORKSHOPY PRO SENIORY

Účel programu:

Spolková činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

140 000 Kč

Přidělená dotace:

  38 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

PONEC – divadlo pro tanec – je otevřen všem věkovým i sociálním skupinám tak, aby přiblížil současné taneční a pohybové umění co nejširší veřejnosti. Postupně si hledá cestu také k aktivním seniorům, kteří mají zájem o nové umělecké zážitky, a to nejen v roli diváka. Nesmírně pozitivní ohlasy na hlasově-pohybový workshop, který jsme nabídli v létě v rámci tzv. „warm-up“ programu před zahájením jubilejní 15. sezony PONCE, inspiroval Tanec Praha k jednáním s neziskovkami Elpida či Remedium. Ukázalo se, že senioři mají jak zájem o rozvoj svých hlasových a pohybových schopností, tak i o českou tanečně pohybovou scénu obecně. PONEC chce vyzkoušet první sérii pohybově-hlasových workshopů pod vedením zkušených lektorek. V období březen – květen 2016 by měly vůbec poprvé probíhat v divadle PONEC jednou týdně workshopy pohybové umělkyně Loly Karpenko a zpěvačky Ridiny Ahmed určené seniorům. Workshopy by měly být optimálně otevřeny seniorům zdarma. Hlavním cílem projektu je aktivní zapojení seniorů prostřednictvím vědomé, kreativní práce s hlasem i tělem. Pohybové dovednosti hodlá lektorka rozvíjet především pomocí techniky "HEADS-ON" adekvátní věku a zkušenostem účastníků. Díky solidnímu technickému vybavení divadla PONEC budou mít účastníci workshopů skvělé zázemí i pro případný vznik nového pohybově-hlasového představení, které může (ale nemusí) být výstupem série dílen návazně i na podzim. Předpokládáme velký přínos v podobě posílení seniorské divácké skupiny současného pohybového umění, aktivizaci seniorů a obecně kulturního dění v oblasti Žižkova, potažmo celé Prahy 3.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

PONEC - divadlo pro tanec je profesionální domovskou scénou současného tance a pohybového divadla a zároveň je otevřen dalším nezávislým projektům s přesahy do různých žánrů včetně sociální oblasti (práce s uprchlíky, romská komunita nebo právě práce se seniory). PONEC dlouhodobě rozvíjí spolupráci s lokálními neziskovými organizacemi, dále se zaměřuje na práci s publikem včetně seniorů a oslovování obyvatel MČ Prahy 3.  Jako potencionální účastníky workshopů budeme oslovovat především seniory z Prahy 3 ve spolupráci s občanským sdružením Remedium a centrem pro seniory Elpida, o.p.s., které navštěvují senioři z celé Prahy, tedy i občané Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Divadlo Ponec je provozováno celoročně, každý rok uvede na 200 veřejných produkcí. V období letních prázdnin je divadlo poskytováno jako rezidenční a zkušební prostor pro tvorbu připravovanou na novou divadelní sezónu. Pravidelně každou středu během školního roku je v odpoledních hodinách dáván prostor Dětskému studiu divadla Ponec. Právě středy se tak nabízejí jako optimální dny pro pořádání workshopů pro seniory před otevřením divadla dětem. Program v roce 2016 bude odpovídat dramaturgické linii divadla, s tím, že důraz je kladen na tuzemskou kvalitní taneční tvorbu s přesahem do ostatních žánrů pohybového divadla.zpět na seznam