Sdružení dětí Veverka s.r.o.

Oblast působnosti

Mateřské centrum, školka

Cílová skupina

děti do 6 let

Právní postavení

s. r. o.

Rok vzniku

2008

28484860

Adresa sídla

Seifertova 1042/13, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

774 126 313

sdruzeni.veverka@gmail.com

Předmět činnosti

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, poskytování služeb pro rodinu

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Funkční školka a mateřské centrum

Cílová skupina

Děti do šesti let

WWW

www.mcveverka.cz

Další informace

Příměstské tábory, školka v přírodě, zpívánky seniorů


Dotované projekty v r. 2017:

 

Název projektu:

Aktivity dětí a mládeže mateřského centra Veverka

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

507 000Kč

Přidělená dotace:

  75 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Mateřské centrum Veverka svou činnost zaměřuje na rozvoj vrozených dispozic a talentu dítěte v rámci volnočasových aktivit mimoškolního času. Rozsah aktivit centra je široký. Klademe důraz na rozvoj dětí v oblasti hudební, sportovní, zručnosti, jazykové. Přínosem je, že děti mohou trávit svůj volný čas v příjemném prostředí, mají pocit bezpečí, rozvíjí se jejich kreativita v různých oblastech a navazují zde další přátelství. Hlavním cílem projektu je poskyovat služby pro potřeby dětí na základě nabízených činností, rozvinout jejich kreativitu, smysl pro kolektiv a zpříjemnit jim odpolední volný čas. Naší snahou je zároveň podpora rodičů dětí, kteří si
v době aktivity dítěte mohou v klidu vypít kávu, věnovat se např. svému vzdělávání. Hlavní náplní činnosti centra je pestrá nabídka kroužků - jazykové, sportovní, hudební, zručnosti. Nabízíme pestrou paletu kroužků - kroužek malí zálesáci, keramika, angličtina pro nejmenší, dílna pro kluky, kouzelné ručičky, řeč hrou - logopedická cvičení, tanečky, cvičení kojenů
a batolat. V centru zároveň najdete dětský koutek pro ty nejmenší, nabízíme i hlídání dětí . Zároveň zde probíhají v průběhu roku akce k dané tématice
a ročnímu období (Mikulášská nadílka,adventní odpoledne, pletení pomlásek, divadla pro nejmenší). Výhodou pro klienty centra (děti a jejich rodiče) je dobrá dostupnost centra a vyhovující prostory. Centrum se stalo za několik let milým místem setkávání, navazování nových kontaktů. Klademe velký důraz na empatii a vstřícnost jednotlivých lektorů kroužků
a všech zaměstnanců centra. Za několik let jeho úspěšného fungování máme velmi dobré reference z řad rodičů a klientů stále přibývá. Jedním z dílčích cílů projektu je také naučit děti chovat se k sobě slušně, pomáhat druhému a vědomě si neubližovat. A to se nám daří.


Dotované projekty v r. 2016:

 

Název projektu:

Aktivity dětí a mládeže mateřského centra Veverka

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

550 800 Kč

Přidělená dotace:

  50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Mateřské centrum Veverka svou činnost zaměřuje na rozvoj vrozených dispozic a talentu dítěte v rámci volnoč. aktivit mimoškolního času. Rozsah aktivit centra je široký, klademe důraz na rozvoj dětí v oblasti hudební, sportovní, zručnosti, jazykové.

Přínosem je, že děti mohou trávit svůj volný čas v příjemném prostředí, mají pocit bezpečí, rozvíjí se jejich kreativita v různých oblastech a navazují zde další přátelství.

Hlavním cílem je poskytovat služby pro potřeby dětí na základě nabízených činností, rozvinout jejich kreativitu, smysl pro kolektiv a zpříjemnit jim odpolední volný čas. Naší snahou je zároveň podpora rodičů dětí, kteří si
v době aktivity dítěte mohou v klidu vypít kávu, věnovat se např. svému vzdělávání.

Hlavní náplní centra je pestrá nabídka kroužků - jazykové, sportovní, hudební, zručnosti - kroužek malí zálesáci, keramika, angličtina, dílna pro kluky, kouzelné ručičky, řeč hrou-logopedická cvičení, tanečky, cvičení kojenců a batolat. V centru zároveň najdete dětský koutek pro ty nejmenší, nabízíme i hlídání dětí. Zároveň zde probíhají v průběhu roku akce k dané oblasti a ročnímu období (Mikulášská nadílka, adventní odpoledne, pletení pomlázek, divadla pro nejmenší). Výhodou pro klienty (děti a jejich rodiče) je dobrá dostupnost centra, vyhovující prostory.

Cílovou skupinu aktivit centra tvoří ti nejmenší od tří měsíců, děti školního
a předškolního věku do 10 let převážně z městské části Prahy 3, ale aktivity centra jsou tak pestré, že nás navštěvují i děti a rodiče ze vzdálenějších městských částí. Za rok se do projektu zapojí cca 100 klientů.      

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Podnět ke vzniku mateřského centra dali sami rodiče z městské části Prahy 3, kterým v blízkém okolí chybělo místo, kde by se děti předškolního a školního věku setkávaly a provozovaly zájmové činnosti. Nejvíce návštěvníků centra je tedy právě z MČ Prahy 3. Naše služby navazují na školní docházku především ze školek a škol z okolí sídla centra. Projektem chceme občanům především z MČ Prahy 3 vytvořit místo příjemného setkávání, navazování nových vztahů, dát jim možnost vzdělávání a integrace. Výhodou pro děti a jejich rodiče je, že se prostory nachází na velmi příznivém místě, blízko u tramvaje, v okolí parku Parukářka, Vítkov. Myslíme si, že centrum je opravdu dobrou vizitkou pro tuto městskou část, stalo se za dobu svého úspěšného fungování místem setkávání, navazování nových kontaktů a vědomostí, především spoluobčanů této městské části. V minulých letech jsme od městské části obdrželi dotace, které přispěly k úspěšné činnosti centra. V loňském roce nebyla dotace žádána. Projekt úspěšně funguje již několik let a přispívá ke kvalitě poskytovaných služeb na území MČ Prahy 3.   

 

Dosavadní činnost žadatele:

Sdružení dětí Veverka má velmi široký obsah své činnosti. Již osm let provozuje školku Veverka pro ty nejmenší děti a šest let mateřské centrum. Jak ve školce, tak v centru je kladen důraz na rozvoj vrozených dispozic
a talentu dětí, snažíme se doplňovat rodinou výchovu a dodávat dětem dostatek přiměřených podnětů k jeho rozvoji a učení. Vsázíme na individuální přístup a úzkou spolupráci s rodiči dětí. Hlavní činností centra jsou pravidelné kroužky z různých oblastí sportu, výtvarné a sportovní činnosti. 

Mateřské centrum po celý rok také vyvíjí mnoho aktivit, které se váží k ročním období. V létě pořádáme dětské příměstské tábory, vždy s danou tématikou
a zároveň týdenní pobytové tábory. V zimě mikulášskou nadílku, adventní setkávání, divadlo s vánoční tématikou. Na jaře zase pletení pomlázek, tematické výlety nejen po Praze.

Sdružení také již několik let dává prostor zapojit do činnosti centra seniory, převážně z MČ Prahy 3. Organizuje pro tyto občany semináře na různá témata, dává jim možnost pravidelného setkávání a navazování nových kontaktů. Senioři nemusí jen navštěvovat nabízené programy a aktivity centra, mohou si přijet jen posedět u kávy, oddychnout si a seznámit se
s jinými lidmi. Propojenost mezi dětmi a seniory je velmi důležitá, obě skupiny se vzájemně doplňují.

 zpět na seznam