"Rodinné a komunitní centrum PALEČEK"

Oblast působnosti

Sociální služby, volnočasové aktivity, akce

Cílová skupina

děti, rodiny s dětmi, pěstouni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2003

26623081

Adresa

Písecká 17, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

607 812 510

kurzyprodeti@rcpalecek.cz  , kurzyprorodice@rcpalecek.cz

Předmět činnosti

Vzdělávání dětí a dospělých, volnočasové aktivity pro děti, vzdělávací a odlehčovací aktivity pro pěstouny a rodiny se sociálním znevýhodněním z Prahy 3

Cílová skupina

děti, dospělí, pěstouni, rodiny se sociálním znevýhodněním

www stránky

www.rcpalecek.cz

Další informace

RKC Paleček nabízí ...

 • Volnočasovou bezbariérovou hernu vybavenou herními prvky od narození po předškolní věk dítěte   
 • Velký výběr kurzů pro děti (včetně kurzů s prvky Montessori) 
 • Vzdělávací semináře a besedy pro dospělé, workshopy  
 • Služby rodině 
 • Palečkovu rodinnou linku
 • Sociálně právní poradnu
 • Internetovou rodičovskou poradnu
 • Spolupráci se sdružením PRO DIALOG
 • Interaktivní mapu neziskových organizací na Praze 3
 • Místo pro setkávání - poskytujeme prostor pro narozeninové oslavy, vánoční a velikonoční dílny, ... 
 • Bezbariérovou kavárnu s WIFI zdarma (v prostoru herny) 
 • Spolupracujeme s Orgánem sociálně právní ochrany dětí  a nabízíme  kurzy, kroužky a zázemí centra pro sociálně znevýhodněné rodiny
 • Vzdělávací semináře pro pěstouny
 • Odlehčovací služby pro pěstouny
 • Příměstské letní tábory a příměstské soboty pro děti v pěstounské péči a děti z ohrožených rodin
 • Sezónní akce (vánoční besídka, velikonoční dílny, …)

Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Abeceda pro rodinu

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

3 483 367 Kč

Přidělená dotace:

   600 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt „Abeceda pro rodinu“ v roce 2017 navazuje na stejnojmenný projekt, který získal podporu od MPSV a MČ Prahy 3 i pro rok 2016. A podpořen byl i v předchozích letech. Cílem projektu je podpora rodičovských dovedností, zkvalitňování vztahů v rodině a prostřednictvím širokého spektra aktivit zajistit rodinám s dětmi dostatečnou kompetenci k rozpoznání ohrožujících situací a vyvarování se jejímu prohlubování. Rodinám nabízíme ucelený systém vzdělávání a několik typů odborného poradenství. Podpůrná pracovnice přímo v centru doprovází rodiny, u kterých jsme identifikovali možné ohrožující jevy a které potřebují zvyšovat rodičovské kompetence. Součástí projektu je také rodinná telefonní linka poskytující volajícímu bezpečný prostor pro sdílení aktuální životní situace. Během několikaletého trvání projektu se podařilo vytvořit ucelený a komplexní systém aktivit, které odpovídají skladbě rodin na Praze 3 – např. z celkového počtu rodin zde žije pouze cca 27 % úplných rodin a přibývá rodin, které se ocitají v ohrožení (zdroj Komunitní plán MČ Praha 3); aktivity projektu dobře reagují i na potřeby těchto rodin. Potřebnost projektu se projevuje stálým nárůstem klientů, velká část z nich se vrací opakovaně. Na Praze 3 působí neziskové organizace zaměřené na práci s ohroženou rodinou, ale preventivní aktivity jsou zde zastoupené zřídka a my tento prostor dobře vyplňujeme. Projekt nabízí rodinám s dětmi komplexní podporu, která dosáhne na všechny části rodiny a má pozitivní dopad na rodinu jako celek. Proto se domníváme, že je potřeba náš projekt podpořit.

Název projektu:

Jdeme s rodinou

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 264 360 Kč

Přidělená dotace:

   300 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V lokalitě Praha 3 žije velké množství rodin s dětmi, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Nejčastějšími jevy, které tyto rodiny ohrožují, jsou nezaměstnanost, chudoba, finanční negramotnost a dluhy, kriminalita, špatný stav bydlení, špatný přístup ke službám a vzdělávání, ale také rozchod partnerů, rodičovský konflikt, domácí násilí, týrání, zanedbávání nebo zneužívání dítěte. Cílem projektu, který navazuje na potřeby Komunitního plánu MČ Praha 3 a OSPOD Praha 3 je podpora dítěte v rodině, zavedení nebo udržení podmínek, podporující jeho zdravý vývoj, podpora schopností a dovedností dítěte a tím zvýšení možnosti obstát v prostředí, ve kterém se nachází. Prostřednictvím přímé práce s rodinou chceme působit preventivně proti sociálnímu vyloučení, případně zabránit jeho prohlubování, zabraňovat vzniku sociálně rizikových jevů, pomoci klientům získávat nebo znovu nabývat sociální kompetence a předávat potřebné informace. Domníváme se, projekt má dlouhodobý dopad na cílovou skupinu (získání rodičovských kompetencí a dlouhodobě uplatnitelných návyků) také díky pravidelnosti poskytované pomoci podle potřeby rodiny. Cíl je formulovaný spolu s rodinou a pravidelně jeho naplňování vyhodnocujeme spolu s rodinou a OSPOD, vychází reálných a každodenních potřeb rodiny a plně navazuje na individuální plán práce s dítětem, vypracovávaný pracovníky OSPOD. Pro větší oporu rodin nabízíme služby terénní pracovnice, která bude s rodinou pracovat v jejím přirozeném prostředí, psychologickou podporu terapeuta pro zlepšení klimatu v rodině a s dětmi s logopedickou vadou nebo nedostatky v komunikaci bude pracovat logoped a specialista na poruchy učení.

Název projektu:

Palečkova letní školka 2017

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

240 120 Kč

Přidělená dotace:

115 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Palečkova letní školka bude určena dětem od 3 do 7 let žijícím na území Městské části Praha 3, jejichž rodiče chodí do práce a chtějí svým dětem během letních měsíců zajistit kvalitní výchovně-vzdělávací péči. Palečkova letní školka přitom umožní dětem strávit letní volno poutavě a napínavě
a poznat přitom pravé hodnoty. Palečkova letní školka bude trvat 4 týdny
v červenci a srpnu 2017. Protože je Palečkova letní školka velmi oblíbená
a setkává se s velkou poptávkou ze stran rodičů, rozhodli jsme se v létě 2017 přidat ještě jeden týden, abychom mohli lépe vyjít vstříc více rodičům na Praze 3. Protože pracujeme také s rodinami v péči OSPOD Prahy 3,
v každém týdnu letního programu máme vymezena místa také pro děti
z ohrožených rodin, které budou letní školku navštěvovat zdarma. Denní rozvrh Palečkovy letní školky bude volně kopírovat klasický formát předškolní péče. Připravíme dopolední a odpolední programy pro děti proložené časem na společné jídlo a odpočinek. Předpokládáme přijmout 25 dětí každý den školky, projekt tedy podpoří celkem 100 jednotlivých dětí. Přidanou hodnotou naší školky bude zaměření na osvojení si dobrých zásad chování a správných lidských hodnot. Toho chceme dosáhnout hravou formou, zážitkovou pedagogikou, budeme také využívat Montessori pomůcky, které jsou velmi oblíbené. Každý týden má své téma: První týden se děti budou učit o zvířatech domácích i exotických, ve druhém týdnu budou cestovat po Praze, ve třetím týdnu se seznámí se životem medvědů, čtvrtý týden budou poznávat svět kolem sebe. Budou také sportovat
a tvořit, zpívat a pracovat v týmech.

Název projektu:

Předškolák 2017

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

570 000 Kč

Přidělená dotace:

218 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt PŘEDŠKOLÁK je zaměřen na pravidelnou předškolní přípravu dětí z Prahy 3, probíhá v RKC Paleček již od roku 2012. Jsme přesvědčeni, že kvalitní pedagogická práce s individualitou dítěte již v předškolním věku přispívá k úspěšnému vstupu do školy a bezproblémovému průběhu vzdělávání. Do projektu přijímáme děti i se specifickými vzdělávacími potřebami – viz popis cílové skupiny. Za důležité považujeme zapojení rodičů jako cílové skupiny programu - naučíme je, jak pomáhat dítěti a výrazně tak zvýšit vzdělávací efekt. V projektu je využit odborný program přípravy na školu dle pedagogiky Montessori jako pomoci a rozvoje vzdělávacích kompetencí a učebních dovedností dětí, který vytvořil a ověřil tým odborníků Rodinného a kulturního centra Paleček v minulých letech. V rámci projektu bude také aktualizováno vybavení učebny RKC Paleček o didaktické pomůcky potřebné k práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Program u nás v loňském roce probíhal ve 2 cyklech celkem se 45 dětmi a rodinami a jednoznačně a opakovaně bylo prokázáno, že s jeho využitím se děti předškolního věku snáze učí a že práce v programu usnadňuje přechod do ZŠ a zlepšuje školní výsledky.


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Předškolák 2016

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

570 000 Kč

Přidělená dotace:

200 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt PŘEDŠKOLÁK je zaměřen na pravidelnou předškolní přípravu dětí
z Prahy 3, probíhá v RKC Paleček již od roku 2012. Jsme přesvědčeni, že kvalitní pedagogická práce s individualitou dítěte již v předškolním věku přispívá k úspěšnému vstupu do školy a bezproblémovému průběhu vzdělávání. Do projektu přijímáme děti i se specifickými vzdělávacími potřebami. Za důležité považujeme zapojení rodičů jako cílové skupiny programu - naučíme je, jak pomáhat dítěti a výrazně tak zvýšit vzdělávací efekt. V projektu je využit odborný program přípravy na školu dle pedagogiky Montessori jako pomoci a rozvoje vzdělávacích kompetencí a učebních dovedností dětí, který vytvořil a ověřil tým odborníků Rodinného a kulturního centra Paleček v minulých letech. V rámci projektu bude také aktualizováno vybavení učebny RKC Paleček o didaktické pomůcky potřebné k práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Program u nás v loňském roce probíhal ve 2 cyklech celkem se 45 dětmi a rodinami a jednoznačně a opakovaně bylo prokázáno, že s jeho využitím se děti předškolního věku snáze učí a že práce v programu usnadňuje přechod do ZŠ a zlepšuje školní výsledky.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt realizujeme v Rodinném a komunitním centru Paleček, které sídlí na Praze 3. Do projektu přijímáme děti z mateřských škol na Praze 3, které
z valné části vstupují do základních škol na Praze 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. působí na území Prahy 3 od roku 2008. Kromě projektu Předškolák, který realizuje od roku 2012, nabízí rodinám s dětmi pestrou škálu kurzů pro děti od narození do 8 let a plně vybavenou bezbariérovou hernu s kavárnou a WIFI připojením zdarma. Pravidelně pořádá semináře, besedy a workshopy pro dospělé a tvůrčí dílny pro rodiny. Každé léto pořádá Palečkovu letní školku - finančně dostupnou příměstskou školku pro děti pracujících rodičů z Prahy 3. Svojí činností zasahuje i do sociálně právní sféry - se spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí pořádá kroužky a kurzy pro sociálně znevýhodněné rodiny, zprostředkovává vzdělávací semináře i odlehčovací aktivity pro pěstouny, zajišťuje příměstské soboty a letní tábory pro pěstounské děti a děti ze sociálně znevýhodněných rodin, pořádá sbírky hraček a oblečení. Palečkova terénní sociální pracovnice spolupracuje s rodinami s dětmi.  Kromě toho spravuje mapu neziskových organizací na Praze 3, jejíž komunitní život aktivně podporuje.

 

Název projektu:

Palečkova letní školka 2016

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

287 420 Kč

Přidělená dotace:

140 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Palečkova letní školka bude určena dětem od 3 do 7 let žijícím na území Městské části Praha 3, jejichž rodiče chodí do práce a chtějí svým dětem během letních měsíců zajistit kvalitní výchovně-vzdělávací péči. Palečkova letní školka přitom umožní dětem strávit letní volno poutavě a napínavě
a poznat přitom pravé hodnoty.  Palečkova letní školka bude trvat 4 týdny
v červenci 2016. Denní rozvrh Palečkovy letní školky bude volně kopírovat klasický formát předškolní péče. Připravíme dopolední a odpolední programy pro děti proložené časem na společné jídlo a odpočinek. Předpokládáme přijmout 25 dětí každý den školky, projekt tedy podpoří celkem 100 jednotlivých dětí. Přidanou hodnotou naší školky bude zaměření na osvojení si dobrých zásad chování a správných lidských hodnot. Toho chceme dosáhnout hravou formou, zážitkovou pedagogikou, budeme také využívat Montessori pomůcky, které jsou velmi oblíbené. Každý týden má své téma. První týden budou děti cestovat po Praze, ve druhém týdnu se seznámí se Starými pověstmi českými, ve třetím týdnu se budou učit, jaká zvířata žijí v trávě a poslední týden se seznámí se světem, který je obklopuje. Budou také sportovat a tvořit, zpívat a pracovat v týmech.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt PALEČKOVA LETNÍ ŠKOLKA je určen dětem, které navštěvují mateřské školy na Praze 3, které jsou během letních měsíců zavřené. Rodinné a komunitní centrum Paleček poskytuje své aktivity na Praze 3 již od roku 2007 a od stejné doby úzce s radnicí spolupracuje.

Dosavadní činnost žadatele:

Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. působí na území Prahy 3 od roku 2007. Kromě pestré škály kurzů pro děti od narození do 8 let nabízí rodinám
s dětmi hojně vybavenou bezbariérovou hernu s kavárnou a WIFI připojením zdarma. Pravidelně pořádá semináře, besedy a workshopy pro dospělé a tvůrčí dílny pro rodiny, předškoláky několik let úspěšně připravuje na vstup do základní školy. Každé léto pořádá Palečkovu letní školku - finančně dostupnou příměstskou školku pro děti pracujících rodičů z Prahy 3 a Rodinné a komunitní centrum Paleček ji bude pořádat PALEČKOVU LETNÍ ŠKOLKU v roce 2016 již po šesté.  RKC Paleček svojí činností zasahuje i do sociálně právní sféry - se spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí pořádá kroužky a kurzy pro sociálně znevýhodněné rodiny, zprostředkovává vzdělávací semináře i odlehčovací aktivity pro pěstouny, zajišťuje příměstské soboty a letní tábory pro pěstounské děti a děti ze sociálně znevýhodněných rodin, pořádá sbírky hraček a oblečení.

Název projektu:

Jdeme s rodinou

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 135 360 Kč

Přidělená dotace:

   354 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V lokalitě Praha 3 žije velké množství rodin s dětmi, které jsou sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Nejčastějšími jevy, které tyto rodiny ohrožují, jsou nezaměstnanost, chudoba, finanční negramotnost a dluhy, kriminalita, špatný stav bydlení, špatný přístup ke službám a vzdělávání, ale také rozchod partnerů, rodičovský konflikt, domácí násilí, týrání, zanedbávání nebo zneužívání dítěte.

Cílem projektu, který navazuje na potřeby Komunitního plánu MČ Praha 3 a OSPOD Praha 3 je podpora dítěte v rodině, zavedení nebo udržení podmínek, podporující jeho zdravý vývoj, podpora schopností a dovedností dítěte a tím zvýšení možnosti obstát v prostředí, ve kterém se nachází. Prostřednictvím přímé práce s rodinou chceme působit preventivně proti sociálnímu vyloučení, případně zabránit jeho prohlubování, zabraňovat vzniku sociálně rizikových jevů, pomoci klientům získávat nebo znovu nabývat sociální kompetence a předávat potřebné informace. Pro větší oporu rodin nabízíme služby terénní pracovnice, která bude s rodinou pracovat v jejím přirozeném prostředí, psychologickou podporu terapeuta pro zlepšení klimatu v rodině a s dětmi s logopedickou vadou nebo nedostatky v komunikaci bude pracovat logoped a specialista na poruchy učení.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Rodinné a komunitní centrum Paleček sídlí na Praze 3, kde žije velké množství rodin se sociálním znevýhodněním. OSPOD Prahy 3 s námi navázal intenzivní a úzkou spolupráci a nabídka aktivit projektu přímo vyplývá z poptávky OSPOD. Rodinné a komunitní centrum Paleček je jediným rodinným centrem na Praze 3, které má pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a které pracuje s cílovou skupinou dětí ve věku 0 - 15let. Úspěšnost projektů Rodinného a komunitního centra Paleček se projevuje stálým nárůstem klientů, velká část z nich se vrací opakovaně, a proto se domníváme, že je potřeba tento projekt podpořit. Činnost terénní pracovnice byla minulé dva roky částečně podporována z projektu Jdeme s dítětem, z důvodu velké poptávky OSPOD Prahy 3 po terénní práci v rodinách jsme se rozhodli podat tento samostatný projekt.

Dosavadní činnost žadatele:

V Rodinném a komunitním centru Paleček již pátým rokem běží projekt ABECEDA - preventivní projekt na podporu rodin s dětmi. RKC Paleček úzce spolupracuje s OSPOD Praha 3, od roku 2013 má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a realizuje projekt JDEME S DÍTĚTEM. V rámci tohoto projektu podporujeme děti a rodiny se sociálním znevýhodněním a současně reagujeme na poptávku OSPOD Prahy 3. V současné době pořádáme kroužky a kurzy pro rodiny se sociálním znevýhodněním, vzdělávací semináře i odlehčovací aktivity pro pěstouny, zajišťujeme příměstské soboty a letní tábory pro pěstounské děti a děti ze sociálně znevýhodněných rodin, pořádáme sbírky hraček a oblečení. Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. působí na území Prahy 3 od roku 2008. Kromě pestré škály kurzů pro děti od narození do 8 let nabízí rodinám s dětmi hojně vybavenou bezbariérovou hernu s kavárnou a WIFI připojením zdarma. Pravidelně pořádá semináře, besedy a workshopy pro dospělé a tvůrčí dílny pro rodiny, předškoláky několik let úspěšně připravuje na vstup do základní školy. Každé léto pořádá Palečkovu letní školku - finančně dostupnou příměstskou školku pro děti pracujících rodičů z Prahy 3. Kromě toho spravuje mapu neziskových organizací na Praze 3, jejíž komunitní život aktivně podporuje.

 

 

Název projektu:

Abeceda pro rodinu

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

3 483 370 Kč

Přidělená dotace:

   605 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt „Abeceda pro rodinu“ v roce 2016 navazuje na stejnojmenný projekt, který získal podporu od MPSV a MČ Prahy 3 i pro rok 2015.

Cílem projektu je podpora rodičovských dovedností, zkvalitňování vztahů
v rodině a prostřednictvím širokého spektra aktivit zajistit rodinám s dětmi dostatečnou kompetenci k rozpoznání ohrožujících situací a vyvarování se jejímu prohlubování. Rodinám nabízíme ucelený systém vzdělávání a několik typů odborného poradenství. Podpůrná pracovnice přímo v centru doprovází rodiny, u kterých jsme identifikovali možné ohrožující jevy a které potřebují zvyšovat rodičovské kompetence. Součástí projektu je také rodinná telefonní linka poskytující volajícímu bezpečný prostor pro sdílení aktuální životní situace.

Během několikaletého trvání projektu se podařilo vytvořit ucelený
a komplexní systém aktivit, které odpovídají skladbě rodin na Praze 3 – např. z celkového počtu rodin zde žije pouze cca 27 % úplných rodin a přibývá rodin, které se ocitají v ohrožení (zdroj Komunitní plán MČ Praha 3), aktivity projektu dobře reagují i na potřeby těchto rodin. Potřebnost projektu se projevuje stálým nárůstem klientů, velká část z nich se vrací opakovaně.

Na Praze 3 působí neziskové organizace zaměřené na práci s ohroženou rodinou, ale preventivní aktivity jsou zde zastoupené zřídka a my tento prostor dobře vyplňujeme. Projekt nabízí rodinám s dětmi komplexní podporu, která dosáhne na všechny části rodiny a má pozitivní dopad na rodinu jako celek. Proto se domníváme, že je potřeba náš projekt podpořit.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

V lokalitě MČ Praha 3 žije cca 7000 rodin. Dlouhodobým cílem projektu, který navazuje na potřeby komunitního plánu MČ Praha 3, je oslovit nabídkou aktivit co nejširší spektrum rodin s dětmi. Náš projekt je zarámován také spoluprací s OSPOD Prahy 3, kterou realizujeme již 5. rokem a úspěšně rozvíjíme. Na základě našich statistik z minulých let a poznatků potřeb rodin s dětmi víme, že největší zájem je o aktivity preventivního charakteru zaměřené na výchovu a zdraví dítěte, partnerské vztahy, vztahy v širší rodině s prarodiči apod. Cílem projektu Abeceda pro rodinu je poskytovat široké spektrum aktivit, které zajistí rodinám s dětmi dostatečnou kompetenci k tomu, aby dokázaly samy včasně rozpoznat ohrožující situaci a vyvarovaly se jejímu prohlubování.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. působí na území Prahy 3 od roku 2008. Kromě pestré škály kurzů pro děti od narození do 8 let nabízí rodinám
s dětmi hojně vybavenou bezbariérovou hernu s kavárnou a WIFI připojením zdarma. Pravidelně pořádá semináře, besedy a workshopy pro dospělé a tvůrčí dílny pro rodiny, předškoláky několik let úspěšně připravuje na vstup do základní školy. Každé léto pořádá Palečkovu letní školku - finančně dostupnou příměstskou školku pro děti pracujících rodičů z Prahy 3. Svojí činností zasahuje i do sociálně právní sféry - se spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí pořádá kroužky a kurzy pro sociálně znevýhodněné rodiny, zprostředkovává vzdělávací semináře i odlehčovací aktivity pro pěstouny, zajišťuje příměstské soboty a letní tábory pro pěstounské děti a děti ze sociálně znevýhodněných rodin, pořádá sbírky hraček a oblečení. Palečkova terénní sociální pracovnice spolupracuje s rodinami s dětmi.  Kromě toho spravuje mapu neziskových organizací na Praze 3, jejíž komunitní život aktivně podporuje. 

 

 zpět na seznam