REMEDIUM Praha o.p.s.

Oblast působnosti

Sociální služby, volnočasové a vzdělávací aktivity

Cílová skupina

senioři

Právní postavení

obecně prospěšná společnost

Rok vzniku

1991

68 40 31 86

Adresa sídla

Křišťanova 15, 130 00 Praha 3

Telefon

E-e-mail

272 743 360

remedium@remedium.cz

Předmět činnosti

Klub REMEDIUM

Aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní programy pro seniory

 • jazykové kurzy, taneční, pohybové a relaxační kurzy, arte dílny, trénování paměti, kurzy práce na PC,  internetová kavárna pro seniory, poznávací výlety a rekondiční pobyty
  Sociálně aktivizační služba  pro seniory poskytovaná  od roku 1998.

Občanská poradna REMEDIUM

Odborné sociální poradenství poskytované od roku 2000

 •  v oblasti dluhů, nájemních vztahů, ochrany spotřebitele, pracovně-právních vztahů atd.
 • občanské poradenství je bezplatné, anonymně, nezávislé a nestranné formou osobních, telefonických a emailových konzultací

Preventivní aktivity v oblastech dluhové prevence, nájemních vztahů, ochrany spotřebitele apod.

 • realizace přednášek a seminářů pro žáky, studenty a občany,
 • provozování  internetové stránky zaměřené na problematiku dluhů
 • vytváření a distribuce informačních materiálů

Vzdělávací programy

Celoživotní vzdělávání pracovníků zaměstnaných v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích poskytované od roku 1994 v oblastech:

 • krizová intervence
 • sebezkušenost a psychoterapie
 • řízení a supervize
 • podpora profesních a osobních kompetencí  - s  tématy např. dluhová problematika, komunikační dovednosti, aktivizace seniorů, smrt a provázení, zvládání úskalí pomáhající profese

Cílová skupina

 • senioři
 • lidé řešící problémy v různých životních situacích
 • pracovníci v pomáhajících profesích

www stránky

www.remedium.cz, www.vstupujte.cz, www.divadlopromena.cz ,
www.dluhovylabyrint.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Sociálně aktivizační služba pro seniory

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 199 000 Kč

Přidělená dotace:

   120 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Služba je ambulantní, senioři docházejí ze svého domova. Přicházejí senioři osamělí, pečující, či v jiné těžké životní situaci, hledají radu, podporu, společnost. Rozhodují se, zda dohodu o službě uzavřít. V případě dohody se svým klíčovým pracovníkem domlouvají individuální plán služby, podle svých cílů a potřeb. Pracovník pravidelně zjišťuje, jak se situace klienta během služby mění a jaký vliv má služba na něj a jeho nepříznivou životní situaci. V případě potřeby může klient průběh služby kdykoliv změnit, a to se odrazí na změně jeho individuálního plánu. S klienty cvičíme na židlích, procvičujeme kognitivní funkce, podporujeme jejich informovanost, nové kontakty s vrstevníky, zájem o život. Pracujeme individuálně, ve skupinách, terapeuticky. Při práci s klientem jsme pozorní, empatičtí, informujeme, nasloucháme příběhům klientů, dodáváme odvahu, chválíme, provázíme těžkou situací, klientům věříme. Služba pomáhá seniorům udržet samostatnost, smysl a kvalitu života, možnost žít běžným způsobem života. Jsme zařazeni do krajské sítě sociálních služeb.

Název projektu:

Programy pro seniory - vzdělávání a volnočasové aktivity

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

563 500 Kč

Přidělená dotace:

  56 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt je otevřen široké skupině seniorů, kteří si v důchodovém věku vytvářejí smysluplný program. Jeho účelem je motivovat seniory k aktivitě a nastavení pravidelného programu. Nabízíme příležitost k celoživotnímu vzdělávání a k udržení soběstačnosti, sdílení životních zážitků i každodennosti s vrstevníky či radost z vlastní tvorby. Nabídka se skládá z volnočasových aktivit, vzdělávacích kurzů, výletů a společenských akcí. Konkrétně jde o jazykové kurzy (angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština), PC kurzy (pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé), internet, sociální sítě, chytré telefony, seznámení s různými aplikacemi a konzultační hodiny k PC a telefonům, trénování paměti, ARTE dílny, posezení u kávy, skupina Šikovné ruce, společenské hry a akce. Hodnocení probíhá formou osobních rozhovorů - lektoři přímo v lekcích, pracovníci před a po kurzech, formou anonymního dotazníkového šetření. Aktivity, o které je malý zájem, rušíme. Opakovaná účast seniorů v kurzu svědčí o jeho kvalitě, o tom, že naplňuje jejich potřeby a očekávání. Podle našich zkušeností mají aktivní senioři větší radost ze života, v kurzech a skupinách potkávají vrstevníky podobných zájmů, sdílejí svoje poznatky a náhledy na život, jsou lépe integrováni do společnosti, dobře je vnímá rodina i okolí, lépe se cítí v mezigeneračních vztazích. Aktivita a sounáležitost s okolím udržuje seniory déle fit jak v oblasti fyzického, tak i mentálního a sociálního zdraví. Senioři, kteří žijí sami, mají ve skupině pocit, že někam patří a zároveň se cítí bezpečně a vnímají respekt a přijetí, které jim projevujeme.

Název projektu:

Divadelní spolek Proměna

Účel programu:

Spolková činnost

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

135 000 Kč

Přidělená dotace:

  35 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Divadlo Proměna vytváří prostor pro tvůrčí práci stárnoucích lidí, kteří pomocí rolí nacházejí nové náhledy na sebe i svět kolem. Herecká práce pozitivně ovlivňuje sebevědomí seniorů, rozvíjí jejich osobnost a zároveň vytváří pozitivní obraz seniorů a jejich schopností před širokou veřejností. Divadelní spolek Proměna vznikl v roce 2003 jako kulturní a tvůrčí projekt pro seniory, s možností jejich zviditelnění, posílení sebevědomí, sebeprezentace a mezigenerační spolupráce. Členové souboru jsou senioři v důchodovém věku, jako host přistupují jednorázově do projektu mladší ochotníci. Proměna má otevřený prostor pro uměleckou aktivitu seniorů, podporu jejich tvůrčího potenciálu, a to nejen co se týče herectví, ale i tvorby dialogů, humoru a pohledů na svět, včetně odlehčeného pohledu na sebe sama. Herci hrají mladé i staré, osoby opačného pohlaví, tančí, zpívají, autorsky se podílejí na scénáři, choreografii a kostýmech. Zároveň ukazují sami sebe, s úžasným vkladem vitality a životního nadhledu. Soubor má profesionální vedení a současně zohledňuje různá specifika, spojená s věkem a zdravotním stavem herců a s tím spojenými obtížemi. Velikým vkladem seniorských herců je nadšení, které do rolí vkládají, i vlastní životní zkušenosti, předávané postavám. Učení rolí jim pak slouží jako dobrý trénink paměti. V roce 2017 plánujeme reprízy dvou divadelních her a souběžně pomalu začne herecká práce na nové inscenaci, jejíž název a konečná podoba teprve vznikají. Hrát chceme pro širokou veřejnost i pro seniory v pobytovém zařízení.

Název projektu:

Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

132 000 Kč

Přidělená dotace:

  50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem žádosti je získání finančních prostředků na realizaci seminářů s tématikou finanční gramotnosti pro žáky základních škol a to na lektorné, osobní náklady, nájem a tvorbu výukových materiálů. Obsah: 15 seminářů pro žáky základních škol na Praze 3. Předpokládaný počet účastníků : cca 400

Cíl : Hlavním cílem projektu je přispět vzděláváním k posílení finanční, spotřebitelské a pracovně-právní gramotnosti dětí, které budou v horizontu nejbližších let vstupovat samostatně na spotřebitelský a pracovní trh a zacházet s osobními, a později i rodinnými, financemi.

Zdůvodnění projektu : Mladí lidé se často krátce po ukončení školy snaží postavit na vlastní nohy a neuváženým zadlužením si zkomplikují již začátek samostatného života a následky neuváženého zadlužení řeší často i po celý život. Mnohdy jejich zadlužení souvisí i s nedostatečnou znalostí základních práv a povinností zaměstnanců. Některé děti se dostávají do dluhových potíží např. i při hledání brigády, neboť v souvislosti s jejím hledáním uzavírají různé smlouvy o pojištění apod. Proto je z pohledu žadatele potřebné, věnovat se vzdělávání v této oblasti již na základních školách. Projekt navazuje na projekty realizované od r. 2011. O semináře mají zájem např. ZŠ Jarov, ZŠ Jiřího z Poděbrad a ZŠ Jeseniova.

Přínos : Vzdělávání této cílové skupiny přispívá k poklesu výskytu dluhové problematiky ve společnosti. Děti v rámci vzdělávání získávají i základní informace o službách a organizacích, které jim umožní do budoucna případné obtíže řešit a o nichž, jak vyplývá ze zkušenosti žadatele, informují i své rodiče.

Název projektu:

Občanská poradna REMEDIUM

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 294 100 Kč

Přidělená dotace:

     70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Dotace je žádána na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3 v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Obsahem je poskytování odborného sociálního poradenství občanům Prahy 3, cílem je poskytnutí min. 350 konzultací. Zdůvodnění: Občané Prahy 3 mají již stabilní zájem o využívání bezplatného poradenství, zejména v oblasti dluhů, bydlení a rodinného a pracovního práva a poradnu navštěvují. Možnost využít bezplatnou odbornou konzultaci napomáhá k posilování jejich informovanosti o vlastních právech a povinnostech a přispívá k prevenci sociálního vyloučení, zejména z důvodu předlužení.


Projekty dotované v r. 2016:

 

Název projektu:

Divadelní spolek Proměna

Účel programu:

Spolková činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

152 000 Kč

Přidělená dotace:

19 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Divadlo Proměna vytváří prostor pro realizaci stárnoucích lidí, prostor pro využití jejich zkušeností a prožitků v procesu tvůrčí herecké práce.  Divadelní spolek Proměna vznikl v roce 2003 jako kulturní, tvůrčí projekt pro seniory, s možností jejich zviditelnění, sebeprezentace a mezigenerační spolupráce. Soubor má 12 herců, teď nově jsme již v souboru mezigenerační - 3 jsou mladí, ostatních 9 je v důchodovém věku, v rozmezí 65 až 82 let. Proměna má otevřený prostor pro uměleckou aktivitu, pro podporu tvůrčího potenciálu seniorů, a to nejen co se týče herectví, ale i tvorby dialogů, humoru a pohledů na svět, včetně odlehčeného pohledu na sebe sama. Herci hrají mladé i staré, osoby opačného pohlaví, tančí, zpívají, stepují…, autorsky se podílejí na scénáři, choreografii a kostýmech. Zároveň ukazují sami sebe, s úžasným vkladem vitality a životního nadhledu. Soubor má profesionální vedení a současně zohledňuje různá specifika, spojená s věkem a zdravotním stavem herců a s tím spojenými obtížemi.  Projekt ovlivňuje diváky v jejich představě o možnostech seniorů, ukazuje stáří v jiném světle, vybízí k zamyšlení nad životem.         

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Sídlíme na Praze 3, soubor zde zkouší, cítíme se zde doma a všude kde hostujeme, soubor prezentujeme jako divadlo ze Žižkova. Dlouhá léta jsme všechny premiéry uváděli v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Poslední léta tam ale hraje kromě Cimrmanů několik dalších souborů a termín pro představení nedokážeme najít. Aktivně a rádi se účastníme akcí MČ Praha 3, jako je Vinobraní, Veletrojka apod. Vystupujeme na Festivalu integrace slunce v Akropoli, navázali jsme kontakt se ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic a rádi bychom uskutečnili představení pro žáky školy.

Dosavadní činnost žadatele:

REMEDIUM působí je v těchto oblastech - od roku 1991 organizace a realizace výcvikových a vzdělávacích kurzů a seminářů, od roku 1998 Programy pro seniory, sociálně aktivizační služba pro seniory, kulturní programy, od roku 2000 odborné sociální poradenství.       V posledních letech se naše činnost v oblasti kultury zaměřuje na Divadelní spolek Proměna, ARTE dílny, kde kreslí a malují senioři, tvorbu LouDkového divadélka Remedium pro děti i dospělé (Jak loupežník napravil princeznu, Jak kašpárek s princeznou zachránili království, Šípková Růženka, Předpohádka) a taneční dílny. Každoročně pořádáme také výstavy, které prezentují práci dílen, případně benefiční prodejní výstavy.  

 

Název projektu:

Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti a mládež

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

135 000 Kč

Přidělená dotace:

50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem žádosti je získání finančních prostředků na realizaci seminářů s tématikou finanční gramotnosti pro žáky základních škol a to na lektorné, osobní náklady, nájem a tvorbu výukových materiálů.  Obsah: 15 seminářů pro žáky základních škol na Praze 3. Předpokládaný počet účastníků : cca 400 Cíl : Hlavním cílem projektu je přispět vzděláváním k posílení finanční, spotřebitelské a pracovně-právní gramotnosti dětí, které budou v horizontu nejbližších let vstupovat samostatně na spotřebitelský a pracovní trh a zacházet s osobními, a později i rodinnými, financemi.   Zdůvodnění projektu :  Mladí lidé se často krátce po ukončení školy snaží postavit na vlastní nohy a neuváženým zadlužením si zkomplikují již začátek samostatného života a následky neuváženého zadlužení řeší často i po celý život. Mnohdy jejich zadlužení souvisí i s nedostatečnou znalostí základních práv a povinností zaměstnanců. Některé děti se dostávají do dluhových potíží např. i při hledání brigády, neboť v souvislosti s jejím hledáním uzavírají různé smlouvy o pojištění apod. Proto je z pohledu žadatele potřebné, věnovat se vzdělávání v této oblasti již na základních školách. Projekt navazuje na projekty realizované od r. 2011. O semináře mají zájem např. ZŠ Jarov, ZŠ Jeseniova a dále.  Přínos : Vzdělávání této cílové skupiny přispívá k poklesu výskytu dluhové problematiky ve společnosti. Děti v rámci vzdělávání získávají i základní informace o službách a organizacích, které jim umožní do budoucna případné obtíže řešit a o nichž, jak vyplývá ze zkušenosti žadatele, informují i své rodiče.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt bude realizován na území MČ Praha 3 pro žáky navštěvující základní školy.

Dosavadní činnost žadatele:

Žadatel od r. 2000 provozuje Občanskou poradnu REMEDIUM - soc. službu odborné sociální poradenství, od roku 1998 programy pro seniory, sociálně aktivizační službu pro seniory. Obě služby sídlí na Praze 3. Dále organizuje a realizuje semináře s tématikou dluhů, nájemní a ochrany spotřebitele pro laickou i odbornou veřejnost a vzdělávací kurzy pro pomáhající pracovníky. Semináře pro žáky ZŠ na Praze 3 žadatel realizuje od roku 2011

Název projektu:

Občanská poradna REMEDIUM

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 213 700 Kč

Přidělená dotace:

114 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Dotace je žádán na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaných na území MČ Praha 3 nebo občanům MČ Praha 3 v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Obsahem je poskytování odborného sociálního poradenství občanům Prahy 3, cílem je poskytnutí min. 350 konzultací. Zdůvodnění: Občané Prahy 3 mají již stabilní zájem o využívání bezplatného poradenství, zejména v oblasti dluhů, bydlení a rodinného a pracovního práva a poradnu navštěvují. Možnost využít bezplatnou odbornou konzultaci napomáhá k posilování jejich informovanosti o vlastních právech a povinnostech a přispívá k prevenci sociálního vyloučení, zejména z důvodu předlužení.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Občanská poradny REMEDIUM sídlí na Praze 3 a obyvatelé Prahy 3 tvoří největší podíl jejích uživatelů, cca 35% (z těch, kteří byli ochotni uvést místo bydliště, může jich tedy být i více).

Dosavadní činnost žadatele:

Žadatel od r. 2000 provozuje Občanskou poradnu REMEDIUM - soc. službu odborné sociální poradenství, od roku 1998 programy pro seniory, sociálně aktivizační službu pro seniory. Obě služby sídlí na Praze 3. Dále organizuje a realizuje semináře s tématikou dluhů, nájemní a ochrany spotřebitele pro laickou i odbornou veřejnost a vzdělávací kurzy pro pomáhající pracovníky

 

 

Název projektu:

Semináře zaměřené na prevenci výskytu dluhové problematiky pro občany Prahy 3

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

117 000 Kč

Přidělená dotace:

31 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Prevence předlužování občanů Prahy 3 a s tím souvisejících sociálně-patologických jevů.  Obsahem: Aktivity zaměřené na preventivní působení v oblasti zadlužování občanů. Aktivity budou mít dvě hlavní oblasti: 1) příprava, propagace a realizace 5 seminářů pro laickou i odbornou veřejnost, 2) příprava, tvorba a distribuce informačních letáků a materiálů k problematice zadlužování.   Cílem projektu je posílení preventivních aktivit realizovaných pro občany Prahy 3. Aktivity preventivního charakteru, zaměřené na posílení finanční gramotnosti, jsou zacílené na předcházení vzniku a prohloubení zadluženosti občanů a rozvoje souvisejících obtíží.   Zdůvodnění:  Osoby, kterým hrozí zadlužení či osoby, které se již se zadlužením a předlužením setkávají, se díky nízké finanční gramotnosti, dostávají do velmi obtížných sociálních situací: bydlení, rodinné a mezilidské vztahy atd.   Přínos: Aktivity projektu umožní posílení prevence v oblasti problematiky zadlužování a předlužování a rozvoj finanční gramotnosti u občanů Prahy 3.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt doplňuje poradenskou činnost Občanské poradny REMEDIUM, která sídlí na Praze 3 a nabízí bezplatné poradenství. Projekt bude realizován pro občany Prahy 3 a to buď v prostorách žadatele nebo v prostorách jiných organizací, které poskytují své služby na území Prahy 3 a které občané Prahy 3 navštěvují. (Svaz důchodců, Rodinní centra, atd.).

Dosavadní činnost žadatele:

Žadatel od r. 2000 provozuje Občanskou poradnu REMEDIUM - soc. službu odborné sociální poradenství, od roku 1998 programy pro seniory, sociálně aktivizační službu pro seniory. Obě služby sídlí na Praze 3. Dále organizuje a realizuje semináře s tématikou dluhů, nájemní a ochrany spotřebitele pro laickou i odbornou veřejnost a vzdělávací kurzy pro pomáhající pracovníky.  Semináře s dluhovou tématikou pro občany Prahy 3 realizuje žadatel každoročně již od r. 2008.

 zpět na seznam