Pionýr, z. s. - 147. pionýrská skupina Galaxie

Oblast působnosti

Klubová činnost, tábory, akce

Cílová skupina

děti, mládež

Právní forma pobočný spolek
68402279
Sídlo Ježkova 762/11, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

602 955 140

vedoucips@147.cz

Předmět činnosti
  • celoroční činnost
  • tábory
  • akce
Cílová skupina děti od 6 let a mládež do 26 let
WWW www.147.cz

Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

147. PS Galaxie - klubovna

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

104 000 Kč

Přidělená dotace:

  14 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění prostor pro pravidelnou činnost čtyř oddílů. Oddíly se schází každý týden od pondělí do čtvrtka k oddílovým schůzkám, na kterých se věnují rozvíjení tvořivosti, manuální zručnosti, smyslu pro fair-play a toleranci k ostatním, překonávání sám sebe, poznávání světa kolem nás, rozvoji logického myšlení i hrubé motoriky. Vše zásadně probíhá formou her a sportů. Do oddílů dochází bez mála čtyřicet dětí, které se sdružují podle věku. Díky dotaci je možné nastavit roční členský příspěvěk na činnost tak, aby bylo docházení do oddílů dosažitelné i pro sociálně slabé rodiny, rodiny cizince, či rodiny se zdravotně znevýhodněným dítětem, jejichž děti v oddílech převažují. Díky tomu, že děti budou moci díky dotaci na nájemné klubovny dále docházet do oddílů, se snižuje ohrožení rizikovým chováním, podporuje se jejich socializace mezi vrstevníky a podporuje se jejich zdravý vývoj a rozvoj. V oddílech mají též možnost zažít pocit úspěchu, který jim je často ve školním prostředí odepřen. Děti jsou v oddílech vedeny k vzájemné toleranci a respektu k ostatním, což přispívá ke zdravému sebepojetí jedinců se zdravotním omezením, kteří jsou jinak ze sociálních kontaktů často vyloučeni.

Název projektu:

147. PS Galaxie - letní tábor

Účel programu:

Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

439 000 Kč

Přidělená dotace:

  15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Letní tábor je završením naší celoroční činnosti. Letního tábora se kromě našich členů účastní i další neorganizované děti, kterým umožňujeme kvalitní trávení volného času a pobyt mimo Prahu v období letních prázdnin, díky tomu nejsou odkázany na bezcílné trávení prázdnin doma nebo v parku, což by vedlo k vyšší míře rozvoje rizikového chování.. Dotace nám umožní snížit příspěvek účastníků a tím umožnit účast na táboře u dětem ze sociálně slabších rodin, či dětí se zdravotním znevýhodněním. Díky letnímu táboru mají děti možnost prožít prázdninové dobrodružství mezi vrstevníky, poměřit s nimi síly, vyzkoušet si činnosti, ke kterým by se v Praze nedostaly, naučit se netradiční činnosti a zahrát si nové sporty. Díky letnímu táboru se děti naučí samostatnosti, respektu k ostatním a ohleduplnosti. Na táboře jsou děti od šesti do patnácti let ve skupinkách sdružených podle věku, často se však stává, že jsou skupinky prostupné. Díky tomu se děti naučí nedbat jen na sebe, ale vzít v potaz též i potřeby ostatních.

Název projektu:

147. PS Galaxie - příměstský tábor

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

  30 000 Kč

Přidělená dotace:

    3 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Příměstský tábor umožňuje dětem zaměstaných případně sociálně slabších rodičů prožít malé táborové dobrodružství přímo na území Prahy. Díky dotaci je možné snížit účastnický poplatek na únosnou míru i pro sociálně slabší rodiny, jejichž děti jako účastníci táborů převažují. Díky příměstskému táboru stráví děti svůj volný čas kvalitně a rozumně a nejsou odkázany na bezcílné trávení prázdnin doma nebo v parku, což by vedlo k vyšší míře rozvoje rizikového chování. Díky tomu, že jsou mezi vrstevníky, podporuje se jejich socializace. Děti se učí respektu k sobě navzájem. Kontakt mezi sociálně slabšími dětmi a ostatními stírá hranice a bourá předsudky. Děti se učí přijmout ostatní bez zbytečného odsuzování jen na základě vzhledu. Díky příměstskému táboru se děti podívají do míst, kam by se s rodičy za obvyklých podmínek nedostaly.

Název projektu:

147. PS Galaxie - víkendové akce

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

 74 000 Kč

Přidělená dotace:

    5 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Oddílové srazy během víkendu spojí členy naší organizace, kteří během roku dochází pravidelně na oddílové schůzky (účast na schůzkách není podmínkou) a hravou formou umožní kvalitní strávení volného času díky tomu nejsou odkázani na bezcílné trávení víkendů doma nebo v parku, což by vedlo k vyšší míře rozvoje rizikového chování.. Každý oddílový sraz je motivován (Zaklínač, pevnost Boyard,…) s děti tak mohou prožít malé víkendové dobrodružství. Oddílové srazy jsou pořádány čtyřikrát ročně. Díky nízkému účastnickému poplatku se oddílových srazů mohou účastnit i děti ze sociálně slabších rodin, čímž se napomáhá jejich socializaci s jejich vrstevníky a zároveň se tím omezuje vznik rizikového chování. Děti si během víkendu vyzkouší činnosti, ke kterým by se v městském prostředí nedostaly, zahrají si netradiční hry i si vyrobí nejrůznější výrobky. Během víkendu se v dětech rozvíjí hrubá motorika, cit pro fair-play a tolerance k druhým. Kontakt dětí ze sociálně slabších rodin s dětmi ostatních rodin pomáhá k bourání zdí a předsudků.

Název projektu:

147. PS Galaxie - pronájem skladu

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

 14 200 Kč

Přidělená dotace:

    2 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Sklad slouží k uskladnění materiálu, výtvarných potřeb, kucyňského vybavení, kostýmů a sportovního vybavení, které se používá k činnosti na schůzkách, víkendových akcích, příměstském a letním táboře. Sklad je pro nás nutností, neboť na víkendových akcích, příměstských a letních táborech i oddílových schůzkách využíváme vybavení a kostými, které z prostorových důvodů nelze uskladnit v klubovně. Díky tomuto vybavení si děti mohou vyzkoušet mnoho sportů a činností, ke kterým by se za obvyklých podmínek nedostaly. Díky kostýmům se zvyšuje autentičnost celotáborové hry a zároveň se tím prohlubuje zážitek, který si děti z tábora odvezou.

Název projektu:

147. PS Galaxie - pronájem tělocvičny

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

 15 400 Kč

Přidělená dotace:

    2 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Tělocvična nám slouží pro rozšíření nabídky naší činnosti. Používáme jí k soutěžím a kolektivním hrám, které rozvíjí fyzickou aktivitu a hrubou motoriku dětí docházejících do oddílů. Získané dovednosti jsou pak využívány při srazech a zejména při letním táboře, jehož součástí je i Univerziáda a mnoho sportovních soutěží. Do tělocvičny chodí mladší oddíly pravidelně od října do konce dubna vždy na jednu polovinu oddílové schůzky. Sportováním v dětech podporujeme cit pro fair-play a rozvíjíme kolektivního ducha. Také se díky tomu zvyšuje pozitivní přístup dětí ke sportu. Našich schůzek se často účastní děti ze sociálně slabších rodin a zdravotně znevýhodněné děti, které jsou v normálním školním kolektivu odstrkovány a nezřídka jim je upřen pocit úspěchu. Na našich schůzkách mají tyto děti včlenit se do kolektivu vrstevníků a zažít pocit úspěchu. Tím se podporuje jejich zdravý vývoj a rozvoj a zlepšuje se jejich pozitivní sebehodnocení. Pro mnoho dětí je sportovní část schůzky jediné sportovní vyžití za celý týden ať už kvůli časovým nebo finančním možnostem rodiny. Zvláště v situaci, kdy místo hodin tělocviku navštěvují děti plavecký bazén, je sportování v tělocvičně nezbytnou nutností.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

147. PS Galaxie - letní tábor

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

458 000 Kč

Přidělená dotace:

  25 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Letní tábor je završením naší celoroční činnosti. Letního tábora se kromě členů naší PS zúčastňují i další neorganizované děti, kterým umožňujeme kvalitní strávení volného času a pobyt mimo Prahu v období letních prázdnin. Peníze přidělené na projekt nám umožní snížit příspěvek účastníků, a tím umožnit účast na táboře i dětem ze sociálně slabších rodin.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Tábora se účastní převážně naši členové, tedy děti ze Žižkova a jejich kamarádi. Každoročně propagujeme tábor ve školských zařízeních na Žižkově. Děti navštěvující tyto instituce s námi pak o prázdninách vyjíždí.

Dosavadní činnost žadatele:

Od pondělí do čtvrtka se pravidelně každý týden schází naše čtyři oddíly
k dvouhodinovým schůzkám. Jednou měsíčně, případně jednou za čtrnáct dní, se schází během sobotního odpoledne volnočasový Klub K. Čtyřikrát ročně pořádáme celovíkendové akce pro děti z našich oddílů i pro jejich kamarády. Jednotlivé oddíly pořádají během roku pro své členy a jejich kamarády jeden až dva víkendové výlety. Během prázdnin pořádáme týdenní příměstský tábor a třítýdenní letní tábor. Na letošní školní rok plánujeme výlet na hrad pro děti a rodiče.

Název projektu:

147. PS Galaxie - víkendové akce

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

71 000 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Oddílové srazy během víkendu spojí dohromady členy naší organizace, kteří během školního roku dochází pravidelně na oddílové schůzky (účast na schůzkách není podmínkou) a hravou formou umožňují kvalitní strávení volného času. Každý oddílový sraz je motivován (Zaklínač, pevnost Boyard,…) a děti tak mohou zažít malé víkendové dobrodružství. Oddílové srazy jsou pořádány čtyřikrát za školní rok. Díky nízkému účastnickému poplatku se oddílových srazu mohou zúčastnit i děti ze sociálně slabších rodin, čímž se napomáhá jejich socializaci s jejich vrstevníky a zároveň se tím omezuje riziko vzniku sociálně rizikového chování. Kromě těchto srazů se pořádají i oddílové výlety a tematicky zaměřené výlety (historické památky). V průběhu roku organizujeme takto průměrně 10 akcí pro děti, instruktory a vedoucí. Těchto akcí se zúčastňují členové naší PS. V mnoha případech se jedná o sourozence, takže výše účastnického poplatku na akci je limitována. Tento poplatek pokryje náklady na stravování a nákup spotřebního materiálu. Náklady na dopravu a ubytování hradíme z přidělených grantů a dotací.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Na akce s námi jezdí především děti z Prahy 3, často s sebou vezmou
i kamarády, kteří o nás do té doby nevěděli. Akce jsou otevřené i pro nečleny, tím pádem nevzniká žádná překážka účasti.

Dosavadní činnost žadatele:

Od pondělí do čtvrtka se pravidelně každý týden schází naše čtyři oddíly
k dvouhodinovým schůzkám. Jednou měsíčně, případně jednou za čtrnáct dní, se schází během sobotního odpoledne volnočasový Klub K. Čtyřikrát ročně pořádáme celovíkendové akce pro děti z našich oddílů i pro jejich kamarády. Jednotlivé oddíly pořádají během roku jeden až dva víkendové výlety pro své členy a jejich kamarády. Během prázdnin pořádáme týdenní příměstský tábor a třítýdenní letní tábor. Na letošní školní rok plánujeme výlet na hrad pro rodiče s dětmi.

Název projektu:

147. PS Galaxie - příměstský tábor

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

24 250 Kč

Přidělená dotace:

  3 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem je umožnit dětem z Prahy kvalitní prožití prázdninového času i bez opuštění území Prahy. V rámci organizovaných činností zároveň dochází mezi vrstevníky k socializaci a k prevenci rizikového chování. Příměstský tábor umožňuje dětem zaměstnaných případně sociálně slabších rodičů prožít malé táborové dobrodružství přímo na území Prahy. Díky grantu je možné snížit účastnický poplatek na únosnou míru i pro sociálně slabší rodiny. Na výlety vyrážíme do různých míst v Praze blízkém okolí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Na tábor k nám dochází především děti z Prahy 3, tábor je však otevřený všem zájemcům. Část účastníků tvoří naši členové, druhou část kamarádi, které si přivedou.

Dosavadní činnost žadatele:

Od pondělí do čtvrtka se pravidelně každý týden schází naše čtyři oddíly
k dvouhodinovým schůzkám. Jednou měsíčně, případně jednou za čtrnáct dní, se schází během sobotního odpoledne volnočasový Klub K. Čtyřikrát ročně pořádáme celovíkendové akce pro děti z našich oddílů i pro jejich kamarády. Jednotlivé oddíly pořádají během roku jeden až dva víkendové výlety pro své členy a jejich kamarády. Během prázdnin pořádáme týdenní příměstský tábor a třítýdenní letní tábor. Na letošní školní rok plánujeme výlet na hrad pro rodiče s dětmi.

Název projektu:

147. PS Galaxie - sklad

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

8 000 Kč

Přidělená dotace:

2 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Sklad slouží k uskladnění materiálu, výtvarných potřeb, kuchyňského vybavení, kostýmů a sportovního vybavení, které se používá k činnosti na schůzkách, víkendových akcích, příměstském a letním táboře. Sklad je pro naší skupinu nutností, protože na víkendových akcích, příměstských a letních táborech využíváme vybavení a kostýmy, které z prostorových důvodů nelze uskladnit v klubovně. Udržení skladovacích prostor i příští rok a tím zajištění kvalitního programu na oddílových srazech, letním a příměstském táboře i na oddílových schůzkách.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Sklad se nachází na dolním Žižkově. Z klubovny je to k němu zhruba deset minut chůze. To nám umožňuje v případě potřeby přinést nejrůznější vybavení a náčiní do klubovny a využít je na schůzkách.

Dosavadní činnost žadatele:

Od pondělí do čtvrtka se pravidelně každý týden schází naše čtyři oddíly
k dvouhodinovým schůzkám. Jednou měsíčně, případně jednou za čtrnáct dní, se schází během sobotního odpoledne volnočasový Klub K. Čtyřikrát ročně pořádáme celovíkendové akce pro děti z našich oddílů i pro jejich kamarády. Jednotlivé oddíly pořádají během roku jeden až dva víkendové výlety pro své členy a jejich kamarády. Během prázdnin pořádáme týdenní příměstský tábor a třítýdenní letní tábor. Na letošní školní rok plánujeme výlet na hrad pro rodiče s dětmi.

Název projektu:

147. PS Galaxie

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

10 000 Kč

Přidělená dotace:

  1 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Tělocvična nám slouží pro rozšíření nabídky naší činnosti. Používáme ji
k soutěžím a kolektivním hrám, které rozvíjejí fyzickou aktivitu našich členů. Získané dovednosti jsou pak využívány při srazech a zejména při letním táboře, jehož součástí je i univerziáda a sportovní soutěže. Vzhledem k tomu, že se činnosti naší PS účastní děti z oblasti Žižkova, tj. i ze sociálně slabších rodin, není možné nájem tělocvičny hradit pouze z členských příspěvků.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Na schůzky k nám dochází převážně děti z Žižkova. Ke sportovní činnosti využíváme tělocvičnu v ZŠ Jaroslava Seiferta.

Dosavadní činnost žadatele:

Od pondělí do čtvrtka se pravidelně každý týden schází naše čtyři oddíly
k dvouhodinovým schůzkám. Jednou měsíčně, případně jednou za čtrnáct dní, se schází během sobotního odpoledne volnočasový Klub K. Čtyřikrát ročně pořádáme celovíkendové akce pro děti z našich oddílů i pro jejich kamarády. Jednotlivé oddíly pořádají během roku jeden až dva víkendové výlety pro své členy a jejich kamarády. Během prázdnin pořádáme týdenní příměstský tábor a třítýdenní letní tábor. Na letošní školní rok plánujeme výlet na hrad pro rodiče s dětmi.zpět na seznam