Buči z.s.

Oblast působnosti

Sociální služby, vzdělávací a kulturní projekty

Cílová skupina

národnostní menšiny, sociálně znevýhodnění

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2010

22896163

Adresa sídla

Koněvova 2430/162, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

608 520 073

os.buci@seznam.cz

Předmět činnosti

- sociální služby (sociální rehabilitace) a návazné činnosti/služby

- vzdělávací a osvětová činnost: kurzy obsluhy osobních počítačů, kurzy finanční gramotnosti, realizace rekvalifikačních programů

  • Projekt Zpět do práce (spolupráce s MČ Pha 3)
  • Veřejně prospěšné práce – úklid veřejných prostranství (realizátor projektu)
  • Projekt ESF Práce je příležitost pro budoucnost – realizátor služeb

Cílová skupina

Etnické menšiny

WWW

http://buci.euweb.cz


Projekty dotované v r. 2017: 

Název projektu:

Romské dny v Praze 3 2017

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

350 000 Kč

Přidělená dotace:

  30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Mezinárodní den Romů je tradičním svátkem všech Romů na světě. Jeho vyhlášení bylo schváleno Mezinárodní romskou unií na začátku 70. let jako jeden z romských národních symbolů vedle vlajky, hymny a romštiny jako univerzálního jazyka Romů. Cílem Mezinárodního dne Romů je kromě oslavy a oficiálních ceremonií i připomenutí Romů jako národa, romství, folkloru a romských tradic, ale i upozornění na světové problémy Romů.
Z uvedených důvodů spolek Buči v roce 2017 plánuje rozdělit oslavy Mezinárodního dne Romů do dvou dnů, kdy první den bude věnován ocenění významných osobností a činů, druhý den proběhnou oslavy formou hudby, zpěvu a tance. První den, pátek 7.4.2017, proběhne komornější akce opět v koncetní síni Atriu na Žižkově, která bude mít formu komponovaného večera a během níž dojde k předání ocenění jednotlivcům za jejich celoživotní nejvýznamnější akce a činy, jejichž cíli byly prosazení občanských práv, zvýšení povědomí o romské národnostní menšině i kulturní, sportovní, volnočasová a další činnost. Bude se jednat zejména o umělce, sportovce, úspěšné studenty a reprezentanty vážených romských rodin s přirozenou autoritou. V roce 2017 bude oceněnno celkem 10 osobností. Druhý den, v sobotu 8.4.2017 (vlastní Mezinárodní den Romů), proběhne mezinárodní open-air přehlídka romských hudebních skupin všech žánrů od klasického romského folkloru po moderní styly. Rozhodujícím kritériem bude kvalita účinkujících tak, aby vystoupení úrovní odpovídala slavnostnímu dni – oslavě mezinárodního svátku Romů. Jako místo konání byl vybrán žižkovský park na Parukářce, který je již známý uspořádáním obdobných akcí v minulosti. Jako účinkující budou vybrány významné a polulární romské soubory z České republiky i ze zahraníčí, především ze sousedních zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Název projektu:

Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Účel programu:

Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

239 500 Kč

Přidělená dotace:

  80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je umožnit dětem ze sociálně slabých rodin, které se
u žadatele účastní celoroční práce v taneční skupině souboru Marcinovci, (a nejen jim) strávit část prázdnin ve zdravém životním prostředí na Mělnicku. Smyslem uspořádání tábora je jednak umělecké soustředění, které má za cíl za pomoci odborného lektora zdokonalit děti v tanečních technikách a připravit je na zájmovou volnočasovou činnost během školního roku, jednak také otevřít možnost taneční a hudební činnosti dalším zájemcům a zájemkyním z řad dětí ze sociálně slabých rodin. Během tábora se však plánují i klasické tábornické aktivity - les, koupání
a táborové hry. Během letních prázdnin je v plánu projektu uspořádat dva čtrnáctidennídenní turnusy, každý po 15 dětech za přítomnosti dvou vedoucích a tří odborných lektorů (hudba, tanec).


Projekty dotované v r. 2016:

 

Název projektu:

Dětský hudební soubor romského folkloru občanského sdružení Buči – Marcinovci

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

182 000 Kč

Přidělená dotace:

  60 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je realizace pokračování činnosti dětského hudebně tanečního souboru romského folkloru v rámci občanského sdružení Buči - Marcinovci. Soubor se skládá z dětské taneční skupiny Jagory (v překladu Ohníček), ve které účinkují děti starousedlíků z Prahy 3, a její doprovodné hudební skupiny.

Účelem požadované dotace je v roce 2016 pořízení krojů a dalšího spotřebního vybavení, ze zbytného pro činnost souboru a základní zvukové vybavení pro hudební skupinu (aparatura a mixážní pult).

K výstupům projektu je možno zařadit celkovou činnost souboru Marcinovci: Počet vystoupení za rok: 12 (z toho 6 pod širým nebem), průměrný počet diváků 200, celkem tedy 2400 osob Účast na festivalech v ČR i v zahraničí: průměrný počet 5 za rok, průměrný počet diváků 1000, celkem tedy 5 000 osob Další ad hoc akce - tj. vystoupení na soukromých akcích, svatbách, křtinách atd. Účast na nesoutěžních přehlídkách dětských uměleckých souborů (např. Bambiriáda). Dalším přínosem je nabídka smysluplného trávení volného času pro děti ze sociálně slabých rodin, které si jinou činnost pro své děti nemohou dovolit.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Dětský soubor romského folkloru Marcinovci působí v rámci organizace žadatele - občanského sdružení Buči - již třetím rokem. Za tuto dobu si již vydobyl pevné místo na kulturní scéně Prahy 3 i jako prostor pro zájmovou volnočasovou činnost dětí ze sociálně slabých rodin ze Žižkova. Svědčí o tom pravidelná vystoupení na oficiálních akcích Prahy 3 (Žižkovské máje, Vinohradské vinobraní) i dalších akcích, z nichž je na prvním místě nutno jmenovat koncert u příležitosti Mezinárodního dne Romů. Rozvinula se také spolupráce se základní školou (dříve Havlíčák, po přestěhování Cimburkova), kdy do souboru docházejí žáci a žákyně uvedené školy a škola naproti tomu poskytuje prostory pro zkoušky před vystoupeními. Soubor se skládá z dětské taneční skupiny Jagory (v překladu Ohníček), ve které účinkují děti starousedlíků z Prahy 3 (v současné době 10 tanečníků), a její doprovodné cimbálové hudební skupiny. Praha 3 získala tímto na svém území kvalitní umělecké těleso, které může vystupovat na všech vhodných akcích Prahy 3 i reprezentovat městskou část navenek na různých soutěžních i nesoutěžních přehlídkách a festivalech. Soubor dává možnost pro smysluplné trávení volného času romských dětí, vede je k prospěšnému cíli a učí je systematicky pracovat, což jim pomáhá v dalším životě a těm nejlepším může otevřít i vlastní uměleckou kariéru. Doprovodná hudební skupina se skládá v současnosti z 5 hudebníků hrajících na harmoniku, housle, saxofon, basu, cimbál a klarinet. Soubor má vlastní sólovou zpěvačku Sáru Kaliášovou, studující zpěv na konzervatoři.

Dosavadní činnost žadatele:

Občanské sdružení Buči se již od svého vzniku v roce 2010 zabývá začleněním znevýhodněných osob do společnosti a prosazováním jejich občanských práv. Jeho cílovou skupinou jsou příslušníci národnostních menšin, zejména menšiny romské. Kromě registrované sociální služby - sociální rehabilitace - se sdružení Buči zabývá vzděláváním a osvětou a dále profesním vzděláváním a rekvalifikačními programy s cílem uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce. Buči organizuje i volnočasové aktivity - v jeho rámci působí dětský folklorní soubor Marcinovci. Hlavní činností na území Prahy 3 je v současné době projekt veřejně prospěšných prací - úklidu veřejných prostranství v oblasti Jarova a horního Žižkova, který žadatel realizuje v partnerství s MČ Praha 3 a Úřadem práce Praha a který poskytl nový start do života v podobě stálého zaměstnání již více než 30 dlouhodobě nezaměstnaným osobám.zpět na seznam