NOVÁ TROJKA, z.s.

Oblast působnosti

Komunitní centrum, kroužky, akce

Cílová skupina

děti, rodiny s dětmi, dospělí

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2002

26594161

Adresa sídla

Jeseniova 519/19, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

222 589 404, 777 650 759

novatrojka@nova-trojka.cz

Předmět činnosti

Posláním spolku je nabízet přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu a poskytovat jí komplexní podporu. Cílem spolku je provozovat rodinné, resp. komunitní centrum, pracovat v něm s rodinou, dětmi a mládeží a preventivně tak působit proti negativním jevům souvisejícím se životem

v rizikové lokalitě Prahy.

Předmětem činnosti je:

· Rozvoj komunity: kulturní a tradiční akce pro širokou veřejnost.

· Rozvoj a podpora rodin: Mateřské a otcovské centrum – programy pro rodiče s dětmi.

· Rozvoj jednotlivců: široké spektrum volnočasových aktivit pro děti a mládež.

· Podpora, propagace a aktivní realizace dobrovolnictví.

· Podpora sociálně ohrožených skupin, integrace handicapovaných jedinců.

· Vzdělávání a volnočasové aktivity pro dospělé.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Nová Trojka úspěšně působí v lokalitě Prahy 3 již třináctým rokem.  Pravidelně ji navštěvuje cca 450 rodin. Funguje jako rodinné a kulturní centrum s celoročním provozem, kde klienti najdou programy pro rodiče s dětmi, kurzy pro děti i dospělé (hudební, výtvarné, pohybové, kombinované), vzdělávací programy a poradenství i tradiční jednorázové akce. Součástí Nové Trojky je Dobrovolnický projekt akreditovaný u MV ČR a projekt Všichni spolu, který se zabývá integrací sociálně znevýhodněných/pěstounských rodin do života běžné komunity, a to v úzké spolupráci s OSPOD Praha 3.
Vprůběhu prázdnin Nová Trojka pořádá příměstské tábory
a ve spolupráci s MČ Praha 3 též projekt Prázdninové školičky pro předškoláky a děti mladšího školního věku.

Cílová skupina

Rodina ve všech jejích podobách, včetně rodin sociálně znevýhodněných či ve specifickém postavení (pěstouni, rodiny s vícerčaty, rodiny v krizi apod.), děti a mládež

www stránky

www.nova-trojka.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

V Nové Trojce všichni spolu 2017

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 853 551 Kč

Přidělená dotace:

   500 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

ÚČELEM projektu je předcházení patologickým jevům ve společnosti, komunitě, rodině i u jednotlivců. Usilujeme o: - integraci soc. i jinak znevýhodněných rodin a osob do běžné komunity - prevenci sociálního vyloučení rodin i jejích jednotlivých členů - předcházení negativním jevům v rodinách - konkrétní řešení problémů jednotlivců - budování a podporu komunity - rozvoj dobrovolnictví. OBSAHEM projektu je přímá práce s klienty - podpora rodiny i jednotlivců prostřednictvím širokého spektra cílených, dlouhodobých aktivit. HLAVNÍM CÍLEM projektu je komplexní podpora rodin v Praze 3, zejména: - zapojení soc. i jinak znevýhodněných do aktivit centra (spolupráce s OSPOD Praha 3) - poskytování prostoru pro trávení volného času dětí s omezenými příležitostmi - vzdělávání dospělých (rodičovské kompetence, komunikace, slaďování rodiny a práce ap.) - pomoc při řešení složitých živ. situací občanů Prahy 3 (zákl. poradenství s důrazem na dostupnost a přátelské prostředí) - vytvoření stabilního dobrovolnického týmu, podpora aktivit vedených dobrovolníky - realizace klubových aktivit pro rodiny s dětmi, aktivizační programy zaměřené na spolupráci rodič a dítě, podpora mezigeneračních aktivit - nabídka odlehčovacích programů pro rodiče pečující o děti a pro seniory. ZDŮVODNĚNÍ A PŘÍNOS projektu: - vhodné doplnění sociálních služeb na Praze 3 službami návaznými, efektivní síťování služeb v komunitě - prevence soc. patologických jevů - zkvalitnění života rodin v lokalitě Prahy 3 - začlenění soc. znevýhodněných rodin do běžné komunity - kvalifikovaná a dostupná pomoc v obtížných živ. situacích - zlepšení sousedských vztahů a spolupráce při budování komunity v oblasti dolního Žižkova - trvalá poptávka po aktivitách centra na Praze 3.

Název projektu:

ZÁJMOVÉ KURZY NOVÉ TROJKY PRO DĚTI 2017

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

982 583 Kč

Přidělená dotace:

143 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

ÚČEL: - nabídka přátelského, bezpečného a inspirativního prostoru pro trávení volného času dětí, vč. dětí s omezenými příležitostmi - umožnění účasti v kvalitních volnočasových aktivitách všem dětem bez jejich dělení na nadané a nenadané, bez omezení talentovými zkouškami či nižšími příjmy rodiny - integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí - rozvoj klíčových kompetencí dětí, zejména sociálních a komunikačních, prostřednictvím jejich účasti v kvalitních volnočasových aktivitách - podpora schopností a dovedností dětí a výchova ke zdravému životnímu stylu. OBSAH: - přímá práce s dětmi, realizace jednotlivých konkrétních volnočasových aktivit – kurzů výtvarných, pohybových, hudebních (individuálních i skupinových) a kombinovaných. CÍLE: základní cíl projektu je dlouhodobě nabízet kvalitní volnočasové aktivity pro děti. Dílčí cíle: - poskytovat bezpečný prostor pro smysluplné trávení volného času dětí z Prahy 3 - realizovat dlouhodobé a pravidelné volnočasové aktivity - zkvalitňovat a rozšiřovat pravidelné zájmové kurzy pro děti - začleňovat děti s omezenými příležitostmi do standardních volnočasových aktivit. ZDŮVODNĚNÍ: - zlepšení života dětí z Prahy 3 - snížení rizika sociálně patologických jevů u znevýhodněných dětí - eliminace ohrožení dětí negativními vlivy okolí - zvýšení kladného vztahu dětí ke zdravému životnímu stylu. PŘÍNOS: - realizace volnočasových aktivit pro děti: 34 kurzů a programů výtvarných, pohybových, hudebních a kombinovaných v cca 68 hodinách programu týdně - účast cca 270 dětí včetně dětí s omezenými příležitostmi v pravidelných zájmových kurzech Nové Trojky - zapojení cca 30 dětí s omezenými příležitostmi do pravidelných zájmových kurzů.

Název projektu:

ŽIŽKOVSKÝ ROK 2017 - tradiční akce pro celou rodinu s programy pro muže Chlapi friendly

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

324 376 Kč

Přidělená dotace:

  88 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

ÚČEL: - Pomoci tvořit lokální identitu prostřednictvím „malé kultury“ pro „malé lidi“ a jejich dospělé. - Pomocí akcí pro celé rodiny působit preventivně proti městské anonymitě a živ. stylu omezenému jen na prostor vlastního bytu. - Podporovat soudržnost rodin i celé komunity, napomáhat dobrému sousedství. - Podporovat sounáležitost s místem, kde žijeme, seznamovat veřejnost se zajímavými místy i osobnostmi Žižkova. - Přirozeným způsobem přibližovat veřejnosti a zejm. dětem tradice spojené s během kalendářního roku. - Trvale a dlouhodobě obohacovat kulturní a komunitní život MČ Praha 3. - Podporovat ideu dobrovolnictví, občanskou angažovanost a budování aktivní komunity v Praze 3. OBSAH: Příprava a realizace cca 20 tradičních jednorázových akcí pro širší rodičovskou veřejnost Prahy 3, v některých případech s nabídkou programů atraktivních pro muže pod značkou Chlapi friendly. Akce ve formě happeningů, dílen a společných oslav probíhají po celý školní rok přímo v centru nebo na různých zajímavých místech Prahy 3 (Parukářka, Rajská zahrada, IC Zahrada apod.). Rok 2017 bude probíhat v duchu hesla „V každé roční době Nová Trojka tobě“. CÍLE: - Nabídnout žižkovské veřejnosti pokračování v tradicích spojených s během kalendářního roku prostřednictvím atraktivních programů. - Realizovat cca 20 tradičních akcí pro rodiny s dětmi za rok a nabídnout jim možnost společně trávit volný čas smysluplným způsobem. - Podpořit ochotu dobrovolníků připravit zábavu pro své sousedy a jejich děti. - Zapojit do života běžné komunity i rodiny s omezenými příležitostmi, soc. či jinak znevýhodněné. - Zapojit otce do komunitního života Prahy 3. PŘÍNOS: Projekt napomáhá oživovat tradice a budovat kulturní pověst Žižkova.

Název projektu:

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NOVÉ TROJKY PRO PŘEDŠKOLÁKY 2017

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

594 262 Kč

Přidělená dotace:

153 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

ÚČEL: Nabídnout zaměstnaným rodičům v lokalitě Prahy 3 dostupné řešení problému s umístěním předškolních a mladších školních dětí v době letních prázdnin. Nabídnout dětem smysluplné trávení volného času v bezpečném, přátelském a inspirativním prostoru i v době letních prázdnin. OBSAH: Příměstské tábory pro děti předškolního a mladšího školního věku z lokality Prahy 3, které o prázdninách zůstávají doma. Program je koncipován na 6 týdnů plného provozu s denní kapacitou 41 dětí. Jedná se o celodenní (7.30 - 17.00 hodin) komponovaný program. Pro děti jsou připraveny hry, písničky, cvičení, tvořivé dílny, čtení a každodenní pobyt venku, případně výlety a další akce. Pro děti sportovně založené (od 5 let) je připraven program plný sportu a pohybových her s využitím parků a sportovišť na Praze 3, kdy se mimo jiné seznámí se základy různých sportovních disciplín. Vše se odehrává pod vedením zkušených lektorek Nové Trojky, se kterými spolupracujeme již několik let. Součástí projektu je zajištění kvalitní stravy. Každý den dětem nabízíme dopolední a odpolední svačinu, oběd a celodenní pitný režim. CÍL: Zajistit cca 41 dětem denně atraktivní, pestrý a kreativní program po dobu 6 týdnů o letních prázdninách. Využít dobře vybavené a bezpečné prostory centra, stejně jako kvalifikované a zkušené pracovníky i v době letních prázdnin. ZDŮVODNĚNÍ A PŘÍNOS: Stabilní poptávka rodičů v MČ Praha 3 po zajištění kvalitního programu pro děti o letních prázdninách, kdy MŠ a ZŠ nefungují v obvyklém režimu. Umístění dětí z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin (po dohodě s OSPOD Praha 3) jako zajištění odlehčovací služby pro pěstounské a sociálně znevýhodněné rodiny. Spolupráce s MČ Praha 3 na zajištění cenově dostupného a kvalitního programu pro menší děti o prázdninách.

Název projektu:

Ekologická výchova v Nové Trojce 2017

Účel programu:

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Dotační program:

Program pro oblast životního prostředí

Celkové náklady:

148 090 Kč

Přidělená dotace:

   75 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

ÚČEL: POKRAČOVAT ve fungujícím projektu ekolog. výchovy ZACHOVAT systém vzdělávání v oblasti živ. prostředí a ekologie ROZVÍJET respekt a cit k přírodě OVLIVŇOVAT vztah k přírodě, zvyšovat povědomí o odpovědnosti jednotlivců za živ. prostředí PŘEDCHÁZET neg. chování ve vztahu k životnímu prostředí OBSAH: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro klienty Nové Trojky s aktivitami: MÁME RÁDI PŘÍRODU – ekolog. výchova pro děti předšk. věku v rámci zájmových kurzů PŘÍRODOVĚDNÁ LABORATOŘ – praktický vzdělávací a volnočasový program pro děti od 5 let CESTA Z MĚSTA – ekolog. výchova dětí v rámci přím. táborů – zážitkové aktivity, přímý kontakt s přírodou NENÍ NÁM TO JEDNO – vzdělávání v oblasti ochrany přírody pro děti od 8 let (exkurze, zážitkové projekty) EKOLOGIE VŠEDNÍHO DNE – vzdělávací program pro dospělé (odpady, energie, ovzduší) PÉČE O ZAHRÁDKU a KOMUNITNÍ KOMPOSTÉR – zahradnické práce, kultivace, doplňování, zužitkování CÍLE: UDRŽET dlouhodobý zájem klientů Nové Trojky o problematiku živ. prostředí ROZŠIŘOVAT povědomí o možnostech pozitiv. ovlivňování živ. prostředí na úrovni jednotlivců PODNÍTIT v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet pozitiv. vztah k přírodě REALIZOVAT program výchovy k základním znalostem o živ. prostředí ROZVÍJET environmentální senzitivitu, porozumění živ. prostředí a jeho vztahům ZAPOJIT děti do péče o okolí Nové Trojky INFORMOVAT dospělé o trendech a faktech z oblasti ochrany živ. prostředí ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍNOS: ROZŠÍŘENÍ povědomí o trvale udržitelném rozvoji a péči o živ. prostředí u jednotlivců ZLEPŠENÍ živ. prostředí v okolí Nové Trojky PROHLOUBENÍ kompetencí v oblasti ekologické výchovy PREVENCE negativního vztahu k ochraně živ. prostředí VYUŽITÍ aktuálních informací z oblasti ekologie v každodenním životě


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2016

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

897 283 Kč

Přidělená dotace:

200 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel:  Nabídka přátelského, bezpečného a inspirativního prostoru pro trávení volného času dětí, vč. dětí s omezenými příležitostmi. Umožnění účasti v kvalitních volnočas. aktivitách všem dětem bez jejich dělení na nadané a nenadané, omezení talentovými zkouškami či nižšími příjmy rodiny. Integrace dětí ze soc. znevýhodněného prostředí. Rozvoj klíčových kompetencí dětí, zejm. sociálních a komunikačních, prostřednictvím jejich účasti v kvalitních volnočas. aktivitách. Podpora schopností a dovedností dětí a výchova ke zdravému živ. stylu.  

Obsah:  Přímá práce s dětmi, realizace jednotlivých volnočasových aktivit - zájmových kurzů pohybových, hudebních, výtvarných i kombinovaných.  Základní cíl:  Dlouhodobě nabízet kvalitní volnočasové aktivity pro děti. Dílčí cíle: Poskytovat prostor pro smysluplné trávení volného času dětem z Prahy 3. Realizovat dlouhodobé a pravidelné volnočasové aktivity. Zájmové kurzy pro děti dále zkvalitňovat. Začleňovat děti s omez. příležitostmi do standardních volnočas. aktivit.  

Zdůvodnění: Zlepšení života dětí z Prahy 3.  Snížení rizika soc. patologických jevů u znevýhodněných dětí. Eliminace ohrožení dětí negativními vlivy okolí.   Zvýšení kladného vztahu dětí ke zdravému život. stylu. 

Přínos: Realizace volnočas. aktivit pro děti: 26 kurzů výtvarných, pohybových, hudebních a kombinovaných. Účast cca 250 dětí včetně dětí s omezenými příležitostmi v pravidelných zájmových kurzech Nové Trojky. Zapojení cca 30 dětí s omezenými příležitostmi v pravidelných zájmových kurzech.   

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Nová Trojka působí v Praze 3 od roku 2002. Tento projekt je komplexním souhrnem aktivit zaměřených na poskytování kvalitních volnočasových aktivit pro děti. Jeho cílem je předcházet negativním vlivům okolí, vytvářet pozitivní návyky u dětí, integrovat děti s omezenými příležitostmi a učit děti zdravému životnímu stylu. To je možné jen díky úzké spolupráci s MČ Praha 3. Nová Trojka je aktivním členem Řídicí skupiny KPSS i pracovní skupiny Rodina s dětmi. Ředitelka organizace je členkou Komise pro sociálně právní ochranu dětí při MČ Praha 3. Naše aktivity jsou plánovány vždy i s ohledem na potřeby klientů OSPOD Praha 3. S vedoucí OSPOD Prahy 3 se scházíme na pravidelných poradách (začátek každého pololetí) zaměřených na přípravu činností v příslušném období. Během roku pak řešíme nastalé situace a problémy operativně jak s vedoucí OSPOD Praha 3, tak s jednotlivými sociálními pracovnicemi. Nová Trojka je v pravidelném kontaktu s dalšími prorodinnými organizacemi v lokalitě. Jde zejm. o rodinná centra a nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které k nám směřují své klienty (doučování, zájmové kurzy). Nová Trojka dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9. Projekt přispívá k efektivnímu síťování služeb pro rodiny v lokalitě Prahy 3 a usiluje o to, aby služby pro celou rodinu byly v souladu s komunitním plánem.

Dosavadní činnost žadatele:

Nová Trojka je rodinné centrum působící v Praze 3 od roku 2002. Volnočasové aktivity pro děti jsou realizovány od samého začátku jeho existence. Pravidelně jej navštěvuje přes 450 rodin. Filozofií je nabízet bezpečný prostor pro rodinu ve všech jejích podobách a poskytovat komplexní podporu všem jejím členům. Činnost směřujeme k primární prevenci, budování pevných rodinných vazeb a pocitu sounáležitosti s komunitou. Usilujeme o předcházení problémům, do kterých se rodina může dostat, případně o jejich včasné podchycení a řešení. Naše projekty vycházejí důsledně z potřeb cílové skupiny - typicky rodiny s dětmi z Prahy 3.

Činnost centra má těžiště v těchto hlavních oblastech:

a) rozvoj a podpora rodin - aktivizační programy pro rodiče/prarodiče s dětmi b) individuální poradenství a mediace

c) rozvoj komunity - tradiční jednorázové akce pro veřejnost

d) vzdělávání dospělých - vzdělávací programy pro rodiče/prarodiče

e) rozvoj jednotlivců - široké spektrum zájmového vzdělávání pro děti
 i dospělé

f) podpora, propagace a aktivní realizace dobrovolnictví

g) integrace soc. znevýhodněných a handicapovaných jedinců

h) prázdninové programy pro děti, včetně dětí ze soc. znevýhodněných
a pěstounských rodin

Nová Trojka je členem střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu. Úzce spolupracujeme s Nedoklubkem (podpora rodičů předčasně narozených dětí) a organizací Fokus (tréninkové pracovní místo pro klienty s duševním onemocněním). Dalšími partnery je Česká asociace dul a Česká asociace mediátorů. Naše projekty jsou dlouhodobě podporovány ze strany HLMP, MPSV, MV.  

 

Název projektu:

Příměstské tábory Nové Trojky pro předškoláky 2016

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

546 822 Kč

Přidělená dotace:

150 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

ÚČEL: Nabídnout zaměstnaným rodičům v lokalitě Prahy 3 dostupné řešení problému s umístěním předškolních a mladších školních dětí v době letních prázdnin. Nabídnout dětem smysluplné trávení volného času v bezpečném, přátelském a inspirativním prostoru i v době letních prázdnin.

OBSAH: Příměstské tábory pro děti předškolního a mladšího školního věku z lokality Prahy 3, které o prázdninách zůstanou doma. Program je koncipován na necelých 6 týdnů (28 dní) plného provozu s denní kapacitou 41 dětí. Jedná se o celodenní (7.30 - 17.00 hodin) komponovaný program. Pro děti jsou připraveny hry, písničky, cvičení, tvořivé dílny a každodenní pobyt venku. Pro děti sportovně založené (od 5 let) je připraven program plný sportu a pohybových her s využitím parků a sportovišť na Praze 3, kdy se mimo jiné seznámí se základy různých sportovních disciplín. Vše se odehrává pod vedením zkušených lektorek Nové Trojky, se kterými spolupracujeme již několik let. Součástí projektu je zajištění kvalitní stravy. Každý den dětem nabízíme dopolední a odpolední svačinu, oběd a celodenní pitný režim.

CÍL: Zajistit cca 41 dětem denně atraktivní, pestrý a kreativní program po dobu téměř 6 týdnů o letních prázdninách. Využít dobře vybavené a bezpečné prostory centra, stejně jako kvalifikované a zkušené pracovníky i v době letních prázdnin.

ZDŮVODNĚNÍ A PŘÍNOS: Stabilní poptávka rodičů v MČ Praha 3 po zajištění kvalitního programu pro děti o letních prázdninách, kdy MŠ a ZŠ nefungují v obvyklém režimu. Spolupráce s MČ Praha 3 na zajištění cenově dostupného a kvalitního programu pro menší děti o prázdninách.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Prázdninový program pro předškoláky má v Nové Trojce několikaletou tradici, ze strany MČ Praha 3 je podporován od roku 2011. Projekt je výsledkem spolupráce MČ Praha 3 a rodinných center v lokalitě. Vznikl z potřeby zajistit kvalitní program pro děti v době letních prázdnin, kdy nefunguje provoz mateřských a základních škol na Praze 3 v běžném režimu.  Výhoda projektu pro Novou Trojku spočívá v hospodárném využití prostor, které jsou uzpůsobeny pro pobyt dětí, v době letních prázdnin, kdy neprobíhají pravidelné programy, a ve využití lidských zdrojů kvalifikovaných pro práci s dětmi v tomto období.  Na velmi dobré úrovni je spolupráce s odborem školství MČ Praha 3, který se podílí na propagaci projektu a distribuuje nabídku do mateřských škol na Praze 3. Projekt je zaměřen na děti, resp. rodiče z Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Nová Trojka je rodinné centrum působící v Praze 3 od roku 2002. Pravidelně jej navštěvuje přes 450 rodin. Filozofií je nabízet bezpečný prostor pro rodinu ve všech jejích podobách a poskytovat komplexní podporu všem jejím členům. Činnost směřujeme k primární prevenci, budování pevných rodinných vazeb a pocitu sounáležitosti s komunitou. Usilujeme o předcházení problémům, do kterých se rodina může dostat, případně o jejich včasné podchycení a řešení. Naše projekty vycházejí důsledně z potřeb cílové skupiny - typicky rodiny s dětmi z Prahy 3.

Činnost centra má těžiště v těchto hlavních oblastech:

a) rozvoj a podpora rodin - aktivizační programy pro rodiče/prarodiče s dětmi b) individuální poradenství a mediace

c) rozvoj komunity - tradiční jednorázové akce pro veřejnost

d) vzdělávání dospělých - vzdělávací programy pro rodiče/prarodiče

e) rozvoj jednotlivců - široké spektrum zájmového vzdělávání pro děti
i dospělé

f) podpora, propagace a aktivní realizace dobrovolnictví

g) integrace soc. znevýhodněných a handicapovaných jedinců

h) prázdninové programy pro děti, včetně dětí ze soc. znevýhodněných
a pěstounských rodin.

Nová Trojka je členem střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu. Úzce spolupracujeme s Nedoklubkem (podpora rodičů předčasně narozených dětí) a organizací Fokus (tréninkové pracovní místo pro klienty s duševním onemocněním). Dalšími partnery je Česká asociace dul a Česká asociace mediátorů. Naše projekty jsou dlouhodobě podporovány ze strany HLMP, MPSV, MV.                               

Název projektu:

ŽIŽKOVSKÝ ROK 2016 - tradiční akce pro celou rodinu
s programy pro muže Chlapi friendly

Účel programu:

Jednorázové akce pro rodiny s dětmi

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

321 876 Kč

Přidělená dotace:

100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

ÚČEL: Pomoci tvořit lokální identitu prostřednictvím „malé kultury“ pro „malé lidi“ a jejich dospělé. Pomocí akcí pro celé rodiny působit preventivně proti městské anonymitě a živ. stylu omezenému jen na prostor vlastního bytu. Podporovat soudržnost rodin i celé komunity, napomáhat dobrému sousedství. Podporovat sounáležitost s místem, kde žijeme, seznamovat veřejnost se zajímavými místy i osobnostmi Žižkova. Přirozeným způsobem přibližovat žižkovské veřejnosti a zejm. dětem tradice spojené s během kalendářního roku. Trvale a dlouhodobě obohacovat kulturní a komunitní život MČ Praha 3. Podporovat ideu dobrovolnictví, občanskou angažovanost
a budování aktivní komunity v Praze 3.

OBSAH: Příprava a realizace cca dvaceti tradičních jednorázových akcí pro širší rodičovskou veřejnost Prahy 3, v některých případech s nabídkou programů atraktivních pro muže pod značkou Chlapi friendly. Akce ve formě happeningů, dílen a společných oslav probíhají po celý školní rok přímo v centru nebo na různých zajímavých místech Prahy 3 (Parukářka, Rajská zahrada, IC Zahrada apod.).

CÍLE: Nabídnout žižkovské veřejnosti pokračování v tradicích spojených
s během kalendářního roku prostřednictvím atraktivních programů. Realizovat cca dvacet tradičních akcí pro rodiny s dětmi za rok a nabídnout jim možnost společně trávit volný čas smysluplným způsobem. Podpořit ochotu dobrovolníků připravit zábavu pro své sousedy a jejich děti, zapojit otce do komunitního života Prahy 3.

PŘÍNOS: Projekt napomáhá oživovat tradice a budovat kulturní pověst Žižkova.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Vzhledem k dlouhodobé a stabilní poptávce po tradičních jednorázových akcích Nové Trojky v lokalitě Prahy 3 bude projekt Žižkovský rok pokračovat již třináctým rokem. Projekt napomáhá udržovat tradice a budovat kulturní pověst Žižkova a významným způsobem přispívá k obohacení kulturního a společenského života MČ Praha 3. Nová Trojka prostřednictvím zapojení návštěvníků do aktivit projektu a do dobrovolnického projektu přispívá k budování přirozené a funkční komunity v oblasti dolního Žižkova a aktivně spolupracuje s MČ Praha 3 při zjišťování potřeb komunity (zejména v rámci komunitního plánování) a následném zajišťování kvalitních služeb pro občany Prahy 3, včetně služeb volnočasových. Prostřednictvím projektu Žižkovský rok se snažíme podporovat sounáležitost s místem, kde žijeme a v neposlední řadě poukazovat na zajímavá místa i osobnosti Prahy 3, resp. Žižkova. Projekt má ambice podporovat soudržnost rodin i celé komunity v lokalitě Prahy 3
a napomáhat dobrému sousedství. Jeho součástí je spolupráce s dalšími organizacemi působícími na Praze 3 (např. IC Zahrada, Mammahelp, Ulitka). Akce projektu Žižkovský rok jsou kvalitní součástí nabídky služeb pro občany MČ Praha 3. Význam projektu tkví v neposlední řadě v tom, že jednotlivé akce jsou hojně navštěvovány ze strany klientů OSPOD Praha 3. Některé z akcí (Mikuláš, Masopust) jsou připravovány speciálně pro sociálně znevýhodněné a pěstounské rodiny.                                                                       

Dosavadní činnost žadatele:

Nová Trojka je rodinné centrum působící v Praze 3 od roku 2002. Pravidelně jej navštěvuje přes 450 rodin. Filozofií je nabízet bezpečný prostor pro rodinu ve všech jejích podobách a poskytovat komplexní podporu všem jejím členům. Činnost směřujeme k primární prevenci, budování pevných rodinných vazeb a pocitu sounáležitosti s komunitou. Usilujeme o předcházení problémům, do kterých se rodina může dostat, případně o jejich včasné podchycení a řešení. Naše projekty vycházejí důsledně z potřeb cílové skupiny - typicky rodiny s dětmi z Prahy 3.

Činnost centra má těžiště v těchto hlavních oblastech:

a) rozvoj a podpora rodin - aktivizační programy pro rodiče/prarodiče s dětmi b) individuální poradenství a mediace

c) rozvoj komunity - tradiční jednorázové akce pro veřejnost

d) vzdělávání dospělých - vzdělávací programy pro rodiče/prarodiče

e) rozvoj jednotlivců - široké spektrum zájmového vzdělávání pro děti
i dospělé

f) podpora, propagace a aktivní realizace dobrovolnictví

g) integrace soc. znevýhodněných a handicapovaných jedinců

h) prázdninové programy pro děti, včetně dětí ze soc. znevýhodněných
a pěstounských rodin.

Nová Trojka je členem střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu. Úzce spolupracujeme s Nedoklubkem (podpora rodičů předčasně narozených dětí) a organizací Fokus (tréninkové pracovní místo pro klienty s duševním onemocněním). Dalšími partnery je Česká asociace dul a Česká asociace mediátorů. Naše projekty jsou dlouhodobě podporovány ze strany HLMP, MPSV, MV. 

Název projektu:

Ekologická výchova v Nové Trojce 2016

Účel programu:

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Oblast dotačního záměru:

Oblast životního prostředí

Celkové náklady:

138 940 Kč

Přidělená dotace:

  94 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

ÚČEL rozvíjet  respekt a cit k živé i neživé přírodě  ovlivňovat vztah k přírodě, zvyšovat povědomí o odpovědnosti jednotlivců za jednání vůči živ. prostředí předcházet negativnímu chování ve vztahu k živ. prostředí a okolí, v němž žijeme OBSAH Jde o KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro klienty Nové Trojky:  Máme rádi přírodu – ekologická výchova pro děti předšk. věku v rámci zájmových kurzů (zážitkové a vzdělávací programy) Naše zahrádka – praktický vzdělávací a volnočasový program (kurz pro skupinu cca 10 dětí od 6 let zaměřený na ekologickou výchovu a péči o předzahrádku) Cesta z města  - ekologická výchova dětí v rámci prázdnin. aktivit (příměstských táborů) (zážitkové aktivity, přímý kontakt s přírodou – výlety, poznávací hry, semináře) Není nám to jedno – program vzdělávání v oblasti ochrany přírody pro děti od 10 do 18 let (besedy, zážitkové projekty – cca 10 akcí za šk.rok)  Ekologie všedního dne – cyklus aktivit, besed a vzdělávacích programů pro dospělé (odpady, energie, ovzduší – cyklus cca 10 besed a přednášek_ kompostování a jeho propagace_ péče o předzahrádku) CÍLE budovat v dětech hluboký a trvalý vztah k přírodě rozvíjet vztah k přírodě (environmentální senzitivitu) a porozumění zákl. ekologickým principům  zapojit větší děti do péče o okolí Nové Trojky  informovat dospělé účastníky programu o trendech a faktech z oblasti ochrany živ. prostředí  ZDŮVODNĚNÍ A PŘÍNOS rozšíření povědomí o trvale udržitelném rozvoji a ekologii zlepšení živ. prostředí v bezprostředním okolí Nové Trojky prevence negativního vztahu k ochraně živ. prostředí

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Nová Trojka působí v Praze 3 od roku 2002. Tento projekt je komplexním souhrnem aktivit zaměřených na ekologické vzdělávání dětí i dospělých. Jeho cílem je rozvíjet pozitivní vztah k přírodě u dětí, zvyšovat informovanost dospělých v oblasti ekologického chování, vytvářet pozitivní návyky u dětí i dospělých, aktivně spoluvytvářet kvalitní životní prostředí v okolí a podílet se na péči o okolí. Vzdělávání v oblasti ekologie je součástí širšího rámce vzdělávání, které Nová Trojka  nabízí svým klientům - dospělým i dětem. Díky vysoké návštěvnosti programů Nové Trojky může mít tento projekt poměrně významný dopad v komunitě občanů Prahy 3. K tomu přispívá i úzká spolupráce s MČ Praha 3. Nová Trojka je aktivním členem Řídicí skupiny KPSS i pracovní skupiny Rodina s dětmi. Naše aktivity jsou plánovány vždy s ohledem na potřeby klientů i na potřeby okolí Nové Trojky. Nová Trojka je v pravidelném kontaktu s dalšími organizacemi v lokalitě. Jde zejm. o rodinná centra a nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které k nám směřují své klienty (doučování, zájmové kurzy). Nová Trojka dlouhodobě spolupracuje s Integračním centrem Zahrada (pomoc při krmení koz o víkendech a svátcích) a s organizací Arnika (zajišťování provozu komunitního kompostéru). Projekt přispívá k efektivnímu síťování služeb pro rodiny v lokalitě Prahy 3 a usiluje o to, aby služby byly v souladu s komunitním plánem.

Dosavadní činnost žadatele:

Nová Trojka je rodinné centrum působící v Praze 3 od roku 2002. Pravidelně jej navštěvuje přes 450 rodin. Filozofií je nabízet bezpečný prostor pro rodinu ve všech jejích podobách a poskytovat komplexní podporu všem jejím členům. Činnost směřujeme k primární prevenci, budování pevných rodinných vazeb a pocitu sounáležitosti s komunitou. Usilujeme o předcházení problémům, do kterých se rodina může dostat, případně o jejich včasné podchycení a řešení. Naše projekty vycházejí důsledně z potřeb cílové skupiny - typicky rodiny s dětmi z Prahy 3.

Činnost centra má těžiště v těchto hlavních oblastech:

a) rozvoj a podpora rodin - aktivizační programy pro rodiče/prarodiče s dětmi b) individuální poradenství a mediace

c) rozvoj komunity - tradiční jednorázové akce pro veřejnost

d) vzdělávání dospělých - vzdělávací programy pro rodiče/prarodiče

e) rozvoj jednotlivců - široké spektrum zájmového vzdělávání pro děti
i dospělé

f) podpora, propagace a aktivní realizace dobrovolnictví

g) integrace soc. znevýhodněných a handicapovaných jedinců

h) prázdninové programy pro děti, včetně dětí ze soc. znevýhodněných
a pěstounských rodin

Nová Trojka je členem střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu. Úzce spolupracujeme s Nedoklubkem (podpora rodičů předčasně narozených dětí) a organizací Fokus (tréninkové pracovní místo pro klienty s duševním onemocněním). Dalšími partnery je Česká asociace dul a Česká asociace mediátorů. Naše projekty jsou dlouhodobě podporovány ze strany HLMP, MPSV, MV.                

 

 

Název projektu:

V Nové Trojce všichni spolu 2016

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

2 775 620 Kč

Přidělená dotace:

   709 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu je předcházení patologickým jevům ve společnosti, v rodině
i u jednotlivců.

Usilujeme o:

- integraci soc. i jinak znevýhodněných rodin a osob

- prevenci sociálního vyloučení členů rodiny

- předcházení negativním jevům v rodinách 

- konkrétní řešení problémů jednotlivců

- budování a podporu komunity

- rozvoj dobrovolnictví.

Obsahem projektu je přímá práce s klienty - podpora rodiny i jednotlivců prostřednictvím širokého spektra cílených, dlouhodobých aktivit.

Hlavním cílem projektu je komplexní podpora rodin v Praze 3, zejména:
- zapojení soc. i jinak znevýhodněných do aktivit centra (spolupráce s OSPOD Praha 3) 

- poskytování prostoru pro trávení volného času dětí s omezenými příležitostmi

- vzdělávání (rodičovské kompetence, komunikace, slaďování rod. a práce apod.)

- pomoc při řešení složitých živ. situací občanů Prahy 3 (základní poradenství
s důrazem na dostupnost a přátelské prostředí)

- vytvoření stabilního dobrovolnického týmu, podpora aktivit vedených dobrovolníky 

- realizace klubových aktivit pro rodiny s dětmi, aktivizační programy zaměřené na spolupráci rodič a dítě, podpora mezigeneračních aktivit 

- nabídka odlehčovacích programů pro rodiče pečující o děti a pro seniory. Zdůvodnění a přínos projektu:

- prevence soc. patologických jevů

- zkvalitnění života rodin v lokalitě Prahy 3 

- začlenění soc. znevýhodněných rodin

- kvalifikovaná a dostupná pomoc v obtížných živ. situacích 

- zlepšení sousedských vztahů a spolupráce při budování komunity v oblasti dolního Žižkova 

- trvalá poptávka po aktivitách centra na Praze 3 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Nová Trojka působí v Praze 3 od roku 2002. Tento projekt je komplexním souhrnem aktivit zaměřených na poskytování služeb rodinám a dětem dle jejich potřeb. Je nastaven tak, aby rozvíjel preventivní služby pro rodinu jako doplnění sociálních služeb a služeb péče o ohrožené rodiny v lokalitě Prahy 3.  To je možné jen díky úzké spolupráci s MČ Praha 3, zejm. sociálním odborem a OSPOD Praha 3. Nová Trojka je aktivním členem Řídicí skupiny KPSS
i pracovní skupiny Rodina s dětmi. Ředitelka organizace je členkou Komise pro sociálně právní ochranu dětí při MČ Praha 3. Naše aktivity jsou plánovány vždy i s ohledem na potřeby klientů OSPOD Praha 3. S vedoucí OSPOD Prahy 3 se scházíme na pravidelných poradách (začátek každého pololetí) zaměřených na přípravu činností v příslušném období. Během roku pak řešíme nastalé situace a problémy operativně jak s vedoucí OSPOD Praha 3, tak
s jednotlivými sociálními pracovnicemi. Nová Trojka je v pravidelném kontaktu s dalšími prorodinnými organizacemi v lokalitě. Jde zejm. o rodinná centra, s nimiž koordinujeme některé aktivity (termíny příměstských táborů, společné akce apod.) a nízkoprahové kluby pro děti a mládež, které k nám směřují své klienty (doučování, zájmové kurzy). Nová Trojka dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, a to jak formou pravidelných besed, tak i formou konzultací ohledně jednotlivých klientů. Projekt přispívá k efektivnímu síťování služeb pro rodiny v lokalitě Prahy 3 a usiluje o to, aby sociální služby byly v souladu s komunitním plánem vhodně doplněny kvalitními službami návaznými.

Dosavadní činnost žadatele:

Nová Trojka je rodinné centrum působící v Praze 3 od roku 2002. Pravidelně jej navštěvuje přes 450 rodin. Filozofií je nabízet bezpečný prostor pro rodinu ve všech jejích podobách a poskytovat komplexní podporu všem jejím členům. Činnost směřujeme k primární prevenci, budování pevných rodinných vazeb a pocitu sounáležitosti s komunitou. Usilujeme o předcházení problémům, do kterých se rodina může dostat, případně o jejich včasné podchycení a řešení. Naše projekty vycházejí důsledně z potřeb cílové skupiny - typicky rodiny s dětmi z Prahy 3.

Činnost centra má těžiště v těchto hlavních oblastech:

a) rozvoj a podpora rodin - aktivizační programy pro rodiče/prarodiče s dětmi b) individuální poradenství a mediace

c) rozvoj komunity - tradiční jednorázové akce pro veřejnost

d) vzdělávání dospělých - vzdělávací programy pro rodiče/prarodiče

e) rozvoj jednotlivců - široké spektrum zájmového vzdělávání pro děti
i dospělé

f) podpora, propagace a aktivní realizace dobrovolnictví

g) integrace soc. znevýhodněných a handicapovaných jedinců

h) prázdninové programy pro děti, včetně dětí ze soc. znevýhodněných
a pěstounských rodin

Nová Trojka je členem střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu. Úzce spolupracujeme s Nedoklubkem (podpora rodičů předčasně narozených dětí) a organizací Fokus (tréninkové pracovní místo pro klienty s duševním onemocněním). Dalšími partnery je Česká asociace dul a Česká asociace mediátorů. Naše projekty jsou dlouhodobě podporovány ze strany HLMP, MPSV, MV.                                     zpět na seznam