Co jsou nestátní neziskové organizace?
Nestátní neziskové organizace (NNO) jsou ty organizace, které nejsou zřízeny státem a nevytvářejí zisk. Pokud ho vytvoří, musí ho opět vložit do rozvoje vlastní organizace a plnění předmětu jejich poslání.

K čemu NNO slouží?
NNO jsou určeny k obecně prospěšné činnosti, nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Jsou na státu nezávislé.

Které typy NNO existují?
Od 1. 1. 2014 podle novely obchodního zákoníku mohou v ČR jako NNO být:

  • Spolek
  • Ústav
  • Sociální družstvo
  • Obecně prospěšná společnost
  • Nadace nebo nadační fond
  • Registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba

Jak je to s občanskými sdruženími?
Občanská sdružení byla nejrozšířenější formou neziskových organizací. Od 1. ledna 2014 přestala existovat, místo nich zavádí Občanský zákoník právní formu „zapsaný spolek“, zkratka z.s. Občanská sdružení mají tři roky na to, aby své základní dokumenty a způsoby fungování uvedla do souladu s novou právní úpravou. Pokud nebudou schopny nové úpravě vyhovět, mohou se transformovat na další nové formy, např. ústav, nebo sociální družstvo.

Co je to ústav v neziskových organizacích?
Jde o novou právní úpravu, která označuje právnické osoby ustavené za účelem provozování určité společensky prospěšné činnosti. Ústav není členská organizace jako spolek a funguje spíše na zaměstnaneckém principu. Jsou vhodné zejména pro poskytování různých druhů veřejně prospěšných služeb.

Co je to sociální družstvo?
Jde o novou právní formu jako odpověď na rozvoj sociálního podnikání. Tato družstva by měla sloužit především sociální a pracovní integraci znevýhodněných osob.

Existují v ČR nějaké koncepce NNO?
Vláda
 ČR vydala dokumenty:
Koncepce politiky státu vůči neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020
Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči neziskovým organizacím pro rok 2015
Ministerstvo školství vydalo:
Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020

Kde je možné najít přehled NNO?
Seznamy neziskových organizací vedou rejstříkové soudy příslušné dané lokalitě.

Z čeho jsou NNO financovány?
Pro svoji činnost využívají NNO vlastní zdroje (příspěvky členů, výnosy z vlastní činnosti apod.), dotace, granty, sponzorské dary.

Kdo může z oblasti státní správy finance poskytnout?
V oblasti státní správy a samosprávy – jednotlivá ministerstva, státní fondy, různé programy podpory na úrovni krajských, městských (obecních), místních úřadů.

Mají NNO na grantové prostředky právní nárok?
Ne, organizace na grantové prostředky právní nárok nemají.

Existují v ČR jednotná kritéria pro poskytování grantů?
Neexistují. Každý poskytovatel stanoví vlastní kritéria vč. podmínek.

Kde např. městské části berou finanční prostředky na granty?
Každá městská část stanoví, čím budou grantové finanční prostředky zajištěny. Nejčastěji to jsou výnosy z úroků peněžních prostředků, přebytky hospodaření z minulých let, rozpočet dané městské části.

Existují státní neziskové organizace?
Ano, jsou zřízené a financované veřejnou správou. Podílejí se na realizaci veřejné správy, a to nejen na úrovni obcí a krajů, ale i státu. Do této skupiny se řadí příspěvkové organice (např. školy, školská zařízení, knihovny, psychologické poradny apod).