My.Aktivity o.p.s.

Oblast působnosti
Volný čas: kroužky, akce, tábory
Cílová skupina

děti, mládež, rodiny s dětmi, dospělí

Právní postavení

obecně prospěšná společnost

Rok vzniku

2011

24191345

Adresa sídla

Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

774 728 641

rozbroj@myaktivity.cz

Předmět činnosti

  • projekty zaměřené na rozvoj společenského, kulturního
    a komunitního života
  • vzdělávání, aktivity pro rodiny s dětmi, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v ČR
    i zahraničí
  • projekty zaměřené ze zkvalitňování životního prostředí
    a komunitního života
  • spolupráce na mezinárodních projektech

Cílová skupina

děti, rodiny s dětmi, občané různých věkových skupin

www stránky

www.myaktivity.cz


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Kroužky a nepravidelná činnost RK Ulitka

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

289 280 Kč

Přidělená dotace:

  93 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: vytvoření ucelené nabídky pravidelných kroužků pro předškolní děti a rodiče v lokalitě "horního Žižkova" dle potřeb této cílové skupiny.

Obsah:

Kroužky pro : - rodiče s dětmi - pro děti předškolního věku - pro rodiče s hlídáním dětí

Kroužky zaměřené na: • Správný pohybový vývoj dítěte • Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dítěte • Rozvoj hudebního cítění • Rozvoj výtvarného cítění • Rozvoj vztahu k přírodě Kurzy pro rodiče s využitím zejména venkovního prostředí "horního Žižkova" • „Cvičení s kočárky“

Kurzy pro rodiče s hlídáním dětí: • Poporodní cvičení • Cvičení na podporu správného držení těla a aktivace hlubokého stabilizačního systému: pilates, stretching ,joga •

Pohybové kurzy podporující vlastní seberozvoj tělesný i psychický: terapie pohybem, výtvarné terapie i hudební • Relaxační techniky

Cíl: - zprostředkovat tyto aktivity i pro rodiny žijící v "horní části Žižkova" - podpořit více "život v pohybu" a v interakci s druhými

Přínos: - pomoci rodičům na RD a MD a rodinám k rychlejšímu začlenění do aktivního a společenského života.

Název projektu:

Rozšířená rodina

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

53 000 Kč

Přidělená dotace:

21 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Propojení sousedských rodin navštěvujících rodinný klub Ulitka a také seniorů ke vzájemné spolupráci a pomoci při výchově dětí. Převažující sociální izolace ve městech znesnadňuje dětem, rodinám i seniorům navázání většího množství sociálních kontaktů, které zejména děti potřebují pro svůj zdravý rozvoj a zpestření života v příliš uzavřené a malé rodině.

Obsah: 1. Komunitní mentoring Úlohou mentora bude spojovat a navádět zúčastněné rodiny/osoby ke spolupráci. Nacházet pro ně oblasti, ve kterých mohou svou spolupráci a vzájemnou pomoc rozvinout, tak aby se stala přirozenou součástí jejich životů. Mentor bude informovat rodiny/osoby o alternativních přístupech k výchově, poznatcích ze sociologie a psychologie a o mnoha dalších tématech, které mohou rodičům ulehčit a dětem a seniorům zpestřit životy. 2. Vzdělávání Soubor 2 přednášek a diskusního večera na téma Rozšířené rodiny. Úvodní přednáška seznámí účastníky s projektem, zaměří se na otázky komunikace ve vztazích, výchovy a péče o děti a další oblasti, které mohou inspirovat k vzájemné pomoci a toleranci. Diskuzní večer bude moderovaným večerem pro rodiny a seniory zapojené v projektu. Vytvoříme tak platformu pro vzájemné sdílení zkušeností a rozvoj rozšířených rodin. 3. Akce Pro možnost bližšího poznání a sblížení rodin a seniorů uspořádáme v průběhu roku 3 tématické akce. Vytvoříme tak možnost zapojení rodin z Prahy 3 a rozšíříme tak i informace o projektu mezi osoby, které by se o projekt v prvním kole nezajímaly. Bude se jednat o společné pečení chleba, pouštění draků apod. K těmto akcím využijeme komunitní zahradu Krejcárek a přilehlý park, zapojíme tak i osoby, které docházejí do komunitní zahrady a projekt otevřeme i náhodným uživatelům parku.

Název projektu:

Sportovní hry pro seniory Prahy 3

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

159 000 Kč

Přidělená dotace:

  50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Sportovní dny pro seniory navazuje na dva ročníky akce Sport pro seniory, kterou pořádáme ve spolupráci s TJ Spoje na Žižkově. V roce 2017 však připravujeme kromě tradičních sportů (tenis, stolní tenis, ...) a kondičních cvičení pro seniory také sporty navazující na celostátní Olympiády pro seniory. Chceme uspořádat již druhé místní - žižkovské kolo této oblíbené sportovní aktivity pro seniory. Dohodli jsme se s místním Klubem seniorů v Praze 3, na metodické spolupráci tzn. Výběru specifických - pro seniory vhodných - sportovních disciplín.

Účel akce: uspořádat den sportovních aktivit vhodných pro seniory

Obsah akce: sportovní disciplíny : Sportovní disciplíny: 1. Kroket 2. Florbal 3. Pétanque 4. Ruské kuželky 5. Hod spojených tenisových míčků na hrazdu 6. Slalom s tenisovou pálkou 7. Běh s kolečkem 8. Hod granátem na cíl 9. Hod kroužků na tyčku Doprovodné aktivity: 1. Kondiční cvičení pro seniory 2. Výživové poradenství.

Cíl projektu: zvýšit zájem seniorů o sport, pohyb a aktivní způsob života. Zdůvodnění: po předchozích zkušenostech a ohlasu na předešlé akce vnímáme velký zájem seniorů o sportovní aktivity, přizpůsobené jejich možnostem.

Předpokládaný přínos: zlepšení kvality života seniorů - účastníků projektu.

Název projektu:

Příměstské tábory pro děti z Prahy 3

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

116 000 Kč

Přidělená dotace:

  55 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Účelem projektu Prázdninových příměstských táborů je řešení problému rodičů dětí předškolního věku v době letních prázdnin 2017. Obsah: Připravíme třítýdenní provoz příměstských táborů jako další alternativu provozu mateřských škol v době letních prázdnin. Půjde o celodenní provoz vč. stravování dle standardů běžných pro provoz mateřských školek.

Cíl: Uspokojit zájem rodičů z MČ Praha 3 o prázdninový provoz pro děti v předškolním věku

Zdůvodnění: Nedostatek míst v MŠ v období prázdnin.

Název projektu:

Sportovní příměstské tábory pro děti z Prahy 3

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

144 500 Kč

Přidělená dotace:

  70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu Prázdninových příměstských táborů je řešení problému rodičů dětí předškolního a školního věku v době letních prázdnin 2017. Na začátku školního roku rodiče vybírají sportovní kroužky a oddíly pro své děti. Díky sportovním aktivitám a výstupu od jednotlivých trenérů budou mít rodiče lepší přehled v čem jejich dítě vyniká a seznámí se také se sportovními oddíly, které působí na Praze 3.

Obsah: Připravíme dvoutýdenní provoz příměstských táborů jako další alternativu trávení prázdnin ve městě. Půjde o celodenní provoz vč. stravování. Sportovní aktivity povedou zkušení trenéři z místních sportovních oddílů. Děti budou mít možnost vyzkoušet se různé sportovní aktivity, výstupem pro rodiče pak bude ucelený přehled jaký sport je pro jejich dítě vhodný. Pro děti bude zajištěno stravování (oběd) a celodenní pitný režim.

Trenéři budou z těchto sportovních oddílů: Sportovní a rekreační areál Pražačka (atletika, plavání) - fotbalové hřiště, atletický ovál, plavecký bazén, trenér plavání TJ Spoje (tenis, stolní tenis) - tenisové kurty, stolní tenis, tělocvična + trenéři FK Viktorie Žižkov (fotbal) - trenéři T.J. Sokol Kampa Praha (gymnastika) - tělocvična, trenéři Aikido Kenkyukai Praha (bojové umění) - tělocvična, trenéři Baletní škola Evy Maternové (balet) - tělocvična, trenéři

Cíl: Uspokojit zájem rodičů z MČ Praha 3 o cílenou sportovní aktivitu dětí v době prázdninového provoz volnočasových zařízení. Nabídnout možnost trávení volného času dětí v průběhu roku sportem - seznámení se sportovními kluby na Praze 3.

Zdůvodnění: Pomůžeme rodičům vybrat správnou sportovní aktivitu pro jejich dítě tak, aby umocnily talent dítěte a zbytečně ho nepřetěžovali.

Název projektu:

Celoroční víkendové rodinné atletické (sportovní) kempy

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

185 800 Kč

Přidělená dotace:

100 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Umožnit celým rodinám s dětmi aktivně prožít jeden den v měsíci tak, aby se členové rodiny mohli společně sportovně vyžít dle možností svého věku, stupně trénovanosti a zájmu o jednotlivé pohybové a sportovní aktivity. Atletické víkendy budou probíhat vždy jednu sobotu v měsíci s výjimkou července a srpna tj. 8 akcí. Jedná se o akci s množstvím sportovních disciplín a aktivit pro děti, ženy (maminky), muže (tatínkové). Veškeré sportovní aktivity pro všechny cílové skupiny budou probíhat pod odborným dohledem trenérů, lektorů a poradců včetně zdravotního dozoru. Náplň kurzů bude obsahovat bloky skládající se z atletické průpravy a gymnastických základů, které budou doplněny o sportovní a míčové hry. Zároveň budou mít děti možnost seznámit se s nejrůznějšími sportovními pomůckami. Pro děti bude připraven zdravý oběd a pro všechny účastníky pitný režim. Vstup na akci bude za symbolické vstupné formou zakoupení celého cyklu anebo jednotlivých vstupů. Náplň kurzů je určena 1. Pro děti, jejichž rodičům záleží jednak na zdravém životním stylu, dále aby jejich děti byly vedeny k radostnému přístupu ke sportu, a nechtějí ze svých dětí vychovávat nutně profesionální sportovce. Děti se díky kurzům mohou lépe zorientovat v různých oblastech sportu, vyzkoušet si je a následně se dále specializovat. 2. pro ženy (joga, bodystyling, nordic walking, pilates, ...) 3. Muži (tenis, nohejbal, volejbal, stolní tenis, ...)

Cíl: zlepšit pohybové vlastnosti celé rodiny, zvláště pak dětí, přilákat děti k pohybovým a sportovním aktivitám.

Zdůvodnění: minimalizace rizik spojených s nezdravým životním stylem obyvatel Prahy 3.

Přínos: zlepšení všestranných pohybových schopností celých rodin.

Název projektu:

Komunitní zahrada Krejcárek

Účel programu:

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast životního prostředí

Celkové náklady:

132 000 Kč

Přidělená dotace:

  92 400 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

KZ Krejcárek je projekt, kde se setkávají lidé z okolí Prahy 3 se zájmem o zahradničení na záhoncích o rozloze 1x1m. Jde o městské zahradničení, které je stále oblíbenější především u lidí, kteří nemají vlastní zahradu. V KZ Krejcárek je 31 malých záhonků. Je zde komunitní kompostér využívaný návštěvníky KZ Krejcárek, RK Ulitka a DDM Praha 3 - Ulita. Kompostem se užívá na záhony. Zahradníci společně obhospodařují bylinkový záhon sloužící ke vzdělávacím účelům, dále záhony okrasné, záhon s jedlými keři apod. Nově v zahradě vzniklia pítka, krmítka a začíná se využívat i vertikální plocha KZ. V zahradě se konají každý měsíc vzdělávací, komunitní akce, které propojují generace. Akce navštěvují nejen zahradníci, ale i lidé z okolí a RK Ulitka. Vzniká tak komunita, která se skládá nejen ze zahrádkařů, ale i lidí pohybujících se kolem RK Ulitka. Součástí této komunity jsou i cizinci žijící na Praze 3. Tato komunita propojuje všechny generace. Záhonky využívají, jak mladé rodiny s dětmi, tak studenti, mladí, jsou v oblibě i u seniorů. Na příští rok plánujeme pokračující, vzdělávací, komunitní akce na každý měsíc: např. kompostování (proč třídit bioodpad, výroba vermikompostérů); čtverečková zahrádka, jak efektivně pěstovat na 1x1m; jak semenařit "bio"; sázení, setí(co, jak, kdy); zdraví životní styl, pletení pomlásek, velikonoční tvoření; bylinky z naší zahrádky; důležitost včel; květina ze zahrady pro paní učitelky; výroba herbářů; 12měsíců v zahradě ; stavíme hmyzí domečky; zavařujeme "bio"; chystáme zahradu na zimu; "fair trade" květiny, "zero waste". Akce jsou tematické, jedná se vždy o minifestival plný her a aktivit pro děti i dospělé. Akce si kladou za cíl vést k šetrnějšímu způsobu života a vytvárení kladného vztahu k životnímu prostředí.

Název projektu:

Divadelní spolek pro rodiny a seniory

Účel programu:

Spolková činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

99 000 Kč

Přidělená dotace:

 40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Obohatit život seniorů a rodin na Horním Žižkově a umožnit jim trávit volný čas smysluplně. Obsahem kroužku bude vytvořit ochotnický spolek z rodin, které navštěvují rodinné klub Ulitka a seniorů, pod záštitou Klubu seniorů na Praze 3, se kterým máme již navázanou spolupráci v rámci sportovních her. Spolek povede lektor se zkušeností s divadelní prací s dětmi. V průběhu roku spolek nacvičí jedno ucelené představení, které bude prezentováno na akci rodinného klubu, případně budou další představení připravena pro veřejnost či MŠ a ZŠ na Praze 3.

Cíl projektu: - podpora mezigeneračního poznávání a mezigenerační dialog - rozvoj komunikace a sociálního cítění - rozvoj vztahů mezi lidmi (sousedy) - snížení sociální izolace seniorů a žen na rodičovské dovolené - podpora seberozvoje tělesného i psychického: terapie pohybem a slovem

Přínos: Projekt přináší rozvoj společenského vyžití rodin a seniorů na horním Žižkově a pomáhá začlenění izolovaných skupin do aktivního společenského života.

Název projektu:

Sportovní aktivity pro ženy

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

118 000 Kč

Přidělená dotace:

  30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Klub pro aktivní ženy je akcí, která reflektuje zvýšený zájem žen o pohybové aktivity a zdravý životní styl. Klub se bude konat 9 x v roce 2016, vždy v sobotu od 10 - 15 hodin. Obsah: BODYSTYLING – aerobní cvičení, kdy se kombinuje silový a vytrvalostní trénink. BOSU – balanční podložka pro různé druhy balančního a aerobního cvičení. PILATES - užitečné kompenzační cvičení. NORDIC WALKING - neboli severská dynamická chůze Součásti náplně jednotlivých klubových dní bude také kondiční a výživové poradenství. Pro maminky s dětmi bude připraveno hlídání dětí, které zajistí lektorky Rodinného klubu Ulitka (organizační složky My.Aktivity o.p.s.).

Cíl: Klub nabídne to, co vše je v této oblasti dostupné a snadno realizovatelné bez větší časové a finanční zátěže. Nechceme se zabývat konkrétními sportovními disciplínami, ale chceme nabídnout ženám možnost, jak sportovat, aniž by to narušilo jejich rodinné povinnosti a další zájmy.

Zdůvodnění: Umožnit ženám pohybové vyžití ve volném čase s hlídáním dětí.

Přínos: Zlepšení kvality života na Praze 3.

Název projektu:

Táta v akci

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

57 200 Kč

Přidělená dotace:

 24 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Muži-otcové mají ve výchově dětí svou osobitou a nezastupitelnou roli už od nejútlejšího věku dítěte. V průběhu roku připravíme 4 akce zaměřené na spolupráci a aktivní trávení volného času otce a dítěte. Program bude připraven tak, aby měl atraktivní náplň pro tatínky i děti. Budou připraveny dílny pro děti i dospělé, při kterých budou moci vyzkoušet různé sportovní/rukodělné činnosti, besedy, autogramiády apod. Tématická sobotní odpoledne budou zaměřena: - závody odrážedel a malých kol - dětský a otcovský triatlon - fotbalový den - den v dílně

Cíl: větší zapojení otců do volného času dětí, podpora aktivního trávení společného volného času

Přínos: Angažované otcovství chápeme jako inspirující alternativu pro život současné rodiny. Znamená totiž pozitivní přínos nejen pro dítě, ale i pro rodinu jako celek. Angažovaní otcové se podílejí na péči o děti a jsou plnohodnotnými partnery matek při výchově. Výchova je v takové rodině chápána jako společný proces a úkol obou rodičů. Takový postoj posiluje nejen blízkost a důvěru mezi partnery, ale i vzájemné vztahy uvnitř celé rodiny.

Název projektu:

Ekologické programy pro MŠ a ZŠ

Účel programu:

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast životního prostředí

Celkové náklady:

72 000 Kč

Přidělená dotace:

43 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Záměrem tohoto projektu je vzdělávat děti MŠ a ZŠ v environmentální oblasti. Cílem programů pro MŠ a ZŠ je zprostředkovat dětem elementární povědomí o okolním světě a jeho dění a o vlivu člověka na životní prostředí. Chěli bychom vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dětí k životnímu prostředí. Programy jsou připraveny tak, aby vedli děti k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Cílem je vést děti k osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí, rozvoj úcty k životu, rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. KZ Krejcárek je komunitním prostorem, kde bychom rádi poskytli zázemí děteme MŠ a ZŠ. Jsou zde podmínky pro vzdělávání zážitkovou formou přímo v zahradě (bylinný záhon, rostliny, okrasné květiny, keře, stromy, pěstování zeleniny apod.) Možnost sledovat změny v kalendářním roce, projevující se v přírodě. Dále možnost pěstovat a poznávat názorně, zážitkově. Programy jsou koncipované na 45-60minut, dle věku a přizpůsobené věkové skupině. Zprostředkovávají aktivní zkušenost s pěstováním, kompostováním, zahradničením. Využíváme i dramatické a výtvarné techniky k představení tématických okruhů (viz. nepovinná příloha). KZ Krejcárek vznikla za podpory MČ Praha 3, rádi bychom otevřeli tento prostor školám z Prahy 3 k výukovým účlům.

Název projektu:

Ulitafest 2017

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

106 000 Kč

Přidělená dotace:

  40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Představit veřejnosti Prahy 3 výsledky činnosti dětí žijících na území MČ Praha 3 v kroužcích a kurzech pořádaných My.Aktivity a DDM Ulita (partnera akce).

Cíl: Ukázat veřejnosti Prahy 3 důležitost práce neziskových organizací, které se zabývají vytvářením podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Představit My.Aktivity a DDM Ulita jako moderní pražské volnočasová zařízení, které si klade za cíl oslovit nejen děti, ale i teenagery, studenty a mladé rodiny.

Zdůvodnění: Zahradní slavnost napříč věkovými skupinami je vhodnou formou prezentace výše uvedených záměrů. Předpokládaný přínos: Zvýšení zájmu veřejnosti o organizované formy trávení volného času dětí a mládeže. Prezentace Komunitní zahrady Krejcárek jako místa vhodného na setkávání rodin, přátel a veřejnosti Prahy 3.

Název projektu:

Rodinný klub Ulitka - vzdělávací kurzy pro maminky na RD vč. hlídání dětí

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

98 160 Kč

Přidělená dotace:

45 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: vytvoření ucelené nabídky vzdělávacích kurzů.

Obsah: - zorientovat se v problematice vývoje, výchovy - vybudování týmu dlouhodobě spolupracujících odborníků, kteří mohou vést vzdělávací programy v těchto oblastech: vývojová psychologie a psychomotorický vývoj dítěte, oblast komunikace , vztahy mezi dětmi, partnery, dospělými a dětmi a oblast výchovných přístupů. Přednášky týkající se přípravy návratu do zaměstnání z mateřské dovolené: odborné znalosti práce na PC, seberozvojové semináře a finanční gramotnost. Semináře a přednášky na téma lidské psychosomatiky, rozšíření povědomí o skutečnosti jak náš životní styl ovlivňuje psychologii prožívání a náš fyzický stav. Vzdělávání koncipovat formou workshopů, které jsou vhodné pro nácvik nových dovednosctí. Vytvoření poradny pro osobní konzultace pro rodiny či rodiče procházející "traumatem" a překonávání a předcházení potíží souvisejících s rodinným životem.

Cíl: ucelená nabídka služeb rodičům na RD a MD.

Zdůvodnění: pokrytí těchto služeb v oblasti "horního Žižkova" a ve spolupráci se ZŠ Jiřího z Poděbrad.

Přínos: vytvoření místa pravidelného setkávání, osobního rozvoje a zábavy.

Název projektu:

Rodinný klub Ulitka - dobrovolnický program

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Oblast dotačního záměru:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

51 160 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel projektu: stabilizace a koordinace týmu dobrovolnic spolupracujících s RK Ulitka. Obsah projektu: nábor nových dobrovolnic, koordinace celoroční činnosti dobrovolnic, organizace pravidelných porad sloužících k přípravě akcí, rozšíření týmu dobrovolnic o odborníky spolupracující na dobrovolné bázi (právní rady, služby mediátora, výživové poradenství, poradna psychologa v oblasti práce s dětmi),vytvořit motivační systém v dobrovolné práci. Cíl: stabilizovat tým spolupracujících dobrovolnic, které jsou k chodu RK Ulitka nezbytné a poskytnout jim podporu v oblasti osobního i profesního růst. Tím docílit zvýšení loajality. Dalším cílem je rozšířit spektrum aktivit na dobrovolné bázi v RK Ulitka. Zdůvodnění: pravidelná činnost i jednorázové akce RK Ulitka jsou postaveny na práci dobrovolnic. Dobrovolnice jsou převážně maminky tč na RD a MD. Jejich koordinací je pověřena pracovnice žadatele o dotaci. Pro koordinaci týmu dobrovolnic je zapotřebí svolávat pravidelné porady, na kterých se připravuje harmonogram další akce i měsíční služby na pravidelném programu. Přínos: zajištění chodu Rodinného klubu Ulitka a současně rozšíření dobrovolnického programu.

Název projektu:

Rodinný klub Ulitka

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Oblast dotačního záměru:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

507 360 Kč

Přidělená dotace:

150 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Komunitní setkávání rodin žijících na Praze 3.

Obsah: - využití krásného sportovně-rekreačního místa"horního Žižkova" , které je v centru a přece v přírodě, s velkou zahradou, zahrada je propojená s dětským veřejným hřištěm, přístup do zahrady je přímo z dětské herny RK Ulitka , která poskytuje základní zázemí, WC, přebalovací místnost, možnost uvaření kávy, čaje, ohřátí jídla - setkávání jednotlivých rodin , trávení společného času, podpora „spolužití“ rodin, obnovení “sousedství“ a vzájemné pomoci, pocit sounáležitosti a inkluze občanů z jiných zemí - herna i se zahradou a dětským hřištěm je k dispozici každý všední den od 9 hod do 18 hod po celý rok - vedení dětí vyrůstajících v centru města ke vztahu k přírodě, přestože žijí v panelovém či cihlovém domě, mám možnost žít více v přírodě a přece ve městě - pravidelné tradiční akce RK Ulitka - možnost hlídání pro rodiče, v případě kdy si potřebují cokoli zařídit sami - pravidelné kroužky pro děti a rodiče - pravidelné vzdělávací přednášky z oblasti vývoje, psychologie,pedagogiky, seberozvoje,životního stylu, práva,financí - poradna pro rodiče vedená odborníky zejména z oborů sociálně-právních, psychologie a financí

Cíl: umožnit rodičům na RD a MD se připravit a využít rovné příležitosti na trhu práce a zkvalitnit jejich život po dobu RD A MD.

Zdůvodnění: navázání na dlouholetou a osvědčenou tradici RK Ulitka v oblasti "horního Žižkova".

Přínos: zkvalitnění života rodin na Praze 3.

Název projektu:

Rodinný klub Ulitka - Tradiční akce

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

162 280 Kč

Přidělená dotace:

  72 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: nabízet kulturní, společenské i sportovní vyžití obyvatel horního Žižkova přímo v jejich čtvrti.

Obsah: 14 tradičních akcí. - únor: Karneval; - březen: Vítání jara - vynášíme Moranu; - duben: Bazar ošacení a potřeb pro děti i dospělé, fotografický ateliér pro rodiny s dětmi; - květen: Pohádkový les v parku Krejcárek; - červen: Předprázdninová rozlučka; - září: 12. narozeniny Rodinného klubu Ulitka; - říjen: Drakiáda - rodinné odpoledne, Bazar oblečení a potřeb pro děti i dospělé; - listopad: Uspávání světlušek; - prosinec: Adventní dílny - věnce+kalendáře, Mikulášská nadílka, Vánoční den.

Cíl: příprava a úspěšná realizace minimálně 14 ti akcí pro rodiny s dětmi 0 - 6 let.

Zdůvodnění: Připomínat tradice a tradiční hodnoty českého národa a napomáhat chránit kulturní dědictví naší společnosti formou zábavných akcí pro celé rodiny Žižkova. Zaznamenáváme zvyšující se zájem o tyto akce.

Přínos: prohloubení vztahu a odpovědnosti k místu kde žiji, podpora sousedských vztahů a vztahy v rodině díky společně stráveným chvílím rodičů, prarodičů a dětí.

Název projektu:

Cyklus pohádek - Žižkovské strašidelno

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

29 400 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel a obsah - Cyklus pohádek pro děti ve věku od 2 do 6 let s tématikou žižkovských strašidel, dle knihy Žižkovské strašidelno. Rodinné centrum Ulitka pořádá každý měsíc minimálně jednu akci, která je zakončena divadlem pro děti. Pro tyto příležitosti bychom rádi připravili nový cyklus pohádek se vztahem k Žižkovu - městské části, ve které návštěvníci akcí žijí. Pohádky pak budou také využívány jako "večerníčky" pro rodiny na táboře pro rodiny s dětmi.

Cíl: • Rozvoj fantazie dítěte • Rozvoj komunikačních dovedností dítěte • Zábavnou formou dojít k poznávání blízkého prostředí • • Obohacení repertoáru RK Ulitka – při akcích klubu, na táborech

Zdůvodnění: Akce rodinného klubu pravidelně navštěvuje 50 a více osob z horního Žižkova.

Přínos: • Podpora seberozvoje dětí: podněcování fantazie, terapie výtvarná, verbální i hudební • „psychohygiena“ dítěte • výchova dětí nenásilnou formou • ztotožnění dítěte s "dobrem"


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Ulitafest 2016

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

107 000 Kč

Přidělená dotace:

  43 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Představit veřejnosti Prahy 3 výsledky činnosti dětí žijících na území MČ Praha 3 v kroužcích a kurzech pořádaných My.Aktivity a DDM Ulita (partnera akce).

Cíl: Ukázat veřejnosti Prahy 3 důležitost práce neziskových organizací, které se zabývají vytvářením podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Představit My.Aktivity a DDM Ulita jako moderní pražské volnočasová zařízení, která si kladou za cíl oslovit nejen děti, ale i teenagery, studenty a mladé rodiny. 

Zdůvodnění: Zahradní slavnost napříč věkovými skupinami je vhodnou formou prezentace výše uvedených záměrů.

Předpokládaný přínos: Zvýšení zájmu veřejnosti o organizované formy trávení volného času dětí a mládeže. Prezentace Komunitní zahrady Krejcárek jako místa vhodného na setkávání rodin, přátel a veřejnosti Prahy 3.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Ulitafest 2016 je akcí, které se účastní z 90% veřejnost Prahy 3, zejména pak rodiny s dětmi, které navštěvují kurzy a kroužky pořádané My.Aktivity o.p.s.  a DDM Ulita.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

Sobotní atletické kempy pro děti

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

171 100 Kč

Přidělená dotace:

124 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Umožnit rodinám s dětmi aktivně prožít jeden den v měsíci tak, aby se členové rodiny mohli společně sportovně vyžít dle možností svého věku, stupně trénovanosti a zájmu o jednotlivé pohybové a sportovní aktivity. Obsah: Kempy ve svém obsahu dbají na přirozený rozvoj pohybových dovedností dětí v této věkové kategorii v plné šíři. Náplň kurzů je určena pro děti, jejichž rodičům záleží jednak na zdravém životním stylu, dále aby jejich děti byly vedeny k radostnému přístupu ke sportu, a nechtějí ze svých dětí vychovávat nutně profesionální sportovce. Děti se díky kurzům mohou lépe zorientovat v různých oblastech sportu, vyzkoušet si je a následně se dále specializovat. Zároveň mohou kurzy stejně dobře sloužit i pro děti, které již jsou oborově sportovně vyhrazené. V takovém případě mohou kurzy poskytnout vhodný nástroj, kde si děti doplní všestranné pohybové dovednosti, a tím se mohou zdokonalovat i ve svém kmenovém sportu. Náplň kurzů bude obsahovat bloky skládající se z atletické průpravy a gymnastických základů, které budou doplněny o sportovní a míčové hry. Zároveň budou mít děti možnost seznámit se s nejrůznějšími sportovními pomůckami. 

Cíl: zlepšit pohybové vlastnosti dětí, přilákat děti k pohybovým a sportovním aktivitám.

Zdůvodnění: minimalizace rizik spojených s nezdravým životním stylem dětí. Přínos: zlepšení všestranných pohybových schopností dětí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Sportovní kempy budou prioritně určeny pro děti z rodin žijících na území Prahy 3. Akce je v zájmu služeb občanům Prahy 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

Příměstské sportovní tábory

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

132 000 Kč

Přidělená dotace:

  98 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Účelem projektu Prázdninových příměstských táborů je řešení problému rodičů dětí předškolního a školního věku v době letních prázdnin 2016. Obsah: Připravíme dvoutýdenní provoz příměstských táborů jako další alternativu trávení prázdnin ve městě v době letních prázdnin. Půjde
o celodenní provoz vč. stravování. Sportovní, rekreační aktivity povedou trenéři a lektoři, se zkušenostmi s vedením dětí na sportovních táborech. Děti budou mít možnost vyzkoušet se různé sportovní a pohybové aktivity (míčové hry, badminton, florbal, všeobecná atletická příprava vč. vybraných atletických disciplín. Pohybové aktivity se promítnou i do zábavné části dne, které budou tvořit další část každého dne. Nezbytnou součástí táboru budou procházky do přírody. Pro děti bude zajištěno stravování (oběd) a celodenní pitný režim. Využity budou jak sportoviště ve sportovním areálu TJ Spoje, tak
i v areálu Pražačka.  

Cíl: Uspokojit zájem rodičů z MČ Praha 3 o prázdninový provoz volnočasových zařízení.

Zdůvodnění: Nedostatek volnočasových aktivit v období prázdnin. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Prioritně budou v příměstském táboře umísťované děti žijící na Praze 3,
a proto je akce v zájmu služeb občanům Prahy 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

Sportovní hry pro seniory Prahy 3

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

163 500 Kč

Přidělená dotace:

  62 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Sportovní dny pro seniory navazuje na dva ročníky akce Sport pro seniory, kterou pořádáme ve spolupráci s TJ Spoje na Žižkově. V roce 2016 však připravujeme kromě tradičních sportů (tenis, stolní tenis,…) a kondičních cvičení pro seniory také sporty navazující na celostátní Olympiády pro seniory. Chceme uspořádat místní - žižkovské kolo této oblíbené sportovní aktivity pro seniory. Dohodli jsme se s místním Klubem seniorů v Praze 3 na metodické spolupráci, tzn. Výběru specifických - pro seniory vhodných - sportovních disciplín.

Účel akce: uspořádat den sportovních aktivit vhodných pro seniory

Obsah akce: sportovní disciplíny - 1. Kroket 2. Florbal 3. Pétanque 4. Ruské kuželky 5. Hod spojených tenisových míčků da hrazdu 6. Slalom s tenisovou pálkou 7. Běh s kolečkem 8. Hod granátem na cíl 9. Hod kroužků na tyčku

Doprovodné aktivity:

1. Kondiční cvičení pro seniory

2. Masáže 

Cíl projektu: zvýšit zájem seniorů o sport, pohyb a aktivní způsob života. Zdůvodnění: po předchozích zkušenostech a ohlasu na předešlé akce vnímáme velký zájem seniorů o sportovní aktivity, přizpůsobené jejich možnostem.

Předpokládaný přínos: zlepšení kvality života seniorů - účastníků projektu. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Akce se zúčastní senioři žijící na území MČ Praha 3 a členové Základní organizace Svazu důchodců Praha 3. Akce je v zájmu služeb občanům Prahy 3. 

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

Kroužky - pravidelná činnost RK Ulitka

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

284 280 Kč

Přidělená dotace:

150 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: vytvoření ucelené nabídky pravidelných kroužků pro předškolní děti
a rodiče v lokalitě "horního Žižkova" dle potřeb této cílové skupiny.

Obsah: 

Kroužky pro :

- rodiče s dětmi 

- děti předškolního věku

- rodiče s hlídáním dětí

Kroužky zaměřené na: 

• Správný pohybový vývoj dítěte

• Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností dítěte

• Rozvoj hudebního cítění

• Rozvoj výtvarného cítění

• Rozvoj vztahu k přírodě

Kurzy pro rodiče s využitím zejména venkovního prostředí "horního Žižkova": • „Cvičení s kočárky“

Kurzy pro rodiče s hlídáním dětí:

• Poporodní cvičení

• Cvičení na podporu správného držení těla a aktivace hlubokého stabilizačního systému:  pilates, stretching, jóga

• Pohybové kurzy podporující vlastní seberozvoj tělesný i psychický: terapie pohybem, výtvarné terapie i hudební

• Relaxační techniky

Cíl: - zprostředkovat tyto aktivity i pro rodiny žijící v "horní části Žižkov"" -  podpořit více "život v pohybu" a v interakci s druhými 

Přínos: - pomoci rodičům na RD a MD a rodinám k rychlejšímu začlenění do aktivního a společenského života

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Obohacení běžného městského života pro rodiny žijící v části "horního Žižkova", zpestření všedního života ve městě. Rozvoj pohybových aktivit
a zdravého životního stylu pro rodiny žijící na Praze 3. Udržování psychosomatické rovnováhy a podpora "zpomalení městského rodinného života", více účelných aktivit a méně "konzumního života". Oživení  sportovně -rekreační části Žižkova: park Krejcárek, TJ Spoje, park památník Žižkov. Využití nově vybudovaného vstupu z komunitní zahrady RK Ulitka na veřejné hřiště Na Balkáně. Podpora setkávání rodin a udržování vzájemných vztahů na Praze 3 je akcí v zájmu služeb občanům Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

Rodinný klub Ulitka - tradiční akce

Účel programu:

Jednorázové akce pro rodiny s dětmi

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

163 480 Kč

Přidělená dotace:

  90 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: nabízet kulturní, společenské i sportovní vyžití obyvatel horního Žižkova přímo v jejich čtvrti.

Obsah: 14 tradičních akcí.

Leden: Otisky do hlíny; únor: Karneval; březen: Vítáme jaro - vynášíme Moranu; duben: Bazar ošacení a potřeb pro děti i dospělé, fotografický ateliér pro rodiny s dětmi; květen: Pohádkový les v parku Krejcárek; červen: Předprázdninová rozlučka; září: 11. narozeniny Rodinného klubu Ulitka; říjen: Drakiáda na Pecích - rodinné odpoledne, Bazar oblečení a potřeb pro děti
i dospělé; listopad: Uspávání světlušek; prosinec: Adventní dílny – věnce + kalendáře, Mikulášská nadílka, Vánoční den.

Cíl: příprava a úspěšná realizace minimálně 14 ti akcí pro rodiny s dětmi 0 - 6 let.

Zdůvodnění: Připomínat tradice a tradiční hodnoty českého národa
a napomáhat chránit kulturní dědictví naší společnosti formou zábavných akcí pro celé rodiny Žižkova. Zaznamenáváme zvyšující se zájem o tyto akce. Přínos: prohloubení vztahu a odpovědnosti k místu kde žiji, podpora sousedských vztahů a vztahy v rodině díky společně stráveným chvílím rodičů, prarodičů a dětí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Akce pro rodiny s dětmi jsou v zájmu služeb občanům Prahy 3. důležitou součástí života v lokalitě „horního Žižkova“, svou náplní nabízejí rodinám
s dětmi poznání, že v jejich okolí lze najít vyžití, náplň volného času, připomenout si tradice, najít nové přátele a strávit příjemný čas se svými dětmi. Chceme, aby i díky našim akcím byla Praha 3 pro rodiny s dětmi příjemným místem k životu.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

Prázdninové příměstské tábory pro děti

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

102 000 Kč

Přidělená dotace:

  70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: Účelem projektu Prázdninových příměstských táborů je řešení problému rodičů dětí předškolního věku v době letních prázdnin 2016.

Obsah: Připravíme dvoutýdenní provoz příměstských táborů jako další alternativu provozu mateřských škol v době letních prázdnin. Půjde o celodenní provoz vč. stravování dle standardů běžných pro provoz mateřských školek.

Cíl: Uspokojit zájem rodičů z MČ Praha 3 o prázdninový provoz pro děti
v předškolním věku.

Zdůvodnění: Nedostatek míst v MŠ v období prázdnin. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Prázdninové příměstské tábory budou prioritně určeny pro děti rodin z MČ Praha 3. Termín bude konzultován s Odborem školství a zdravotnictví MČ Praha 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

Rodinný klub Ulitka  - vzdělávací kurzy pro maminky
na RD vč. hlídání dětí

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

97 160 Kč

Přidělená dotace:

50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: vytvoření ucelené nabídky vzdělávacích kurzů.

Obsah:

- zorientovat se v problematice vývoje, výchovy 

- vybudování týmu dlouhodobě spolupracujících odborníků, kteří mohou vést vzdělávací programy v těchto oblastech: vývojová psychologie
a psychomotorický vývoj dítěte, oblast komunikace, vztahy mezi dětmi, partnery, dospělými a dětmi a oblast výchovných přístupů

Přednášky týkající se přípravy návratu do zaměstnání z mateřské dovolené: odborné znalosti práce na PC, seberozvojové semináře a finanční gramotnost. Semináře a přednášky na téma lidské psychosomatiky, rozšíření povědomí
o skutečnosti jak náš životní styl ovlivňuje psychologii prožívání a náš fyzický stav. Vytvoření poradny pro osobní konzultace pro rodiny či rodiče procházející "traumatem" a překonávání a předcházení potíží souvisejících 
s rodinným životem.

Cíl: ucelená nabídka služeb rodičům na RD a MD.

Zdůvodnění: pokrytí těchto služeb v oblasti "horního Žižkova".

Přínos: vytvoření místa pravidelného setkávání, osobního rozvoje a zábavy.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

- Obohacení běžného městského života pro rodiny žijící v části "horního Žižkova", zpestření všedního života ve městě.

- Udržování psychosomatické rovnováhy a podpora "zpomalení městského rodinného života", více účelných aktivit a méně "konzumního života."

- Podpora setkávání rodin a udržování vzájemných vztahů na Praze 3.

- Rozšíření databáze odborníků působících na Praze 3.

- Inkluze občanů ze zahraničí žijících na Praze 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

Rodinný klub Ulitka

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

507 360 Kč

Přidělená dotace:

240 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel:  Komunitní setkávání rodin žijících na Praze 3.

Obsah: - využití krásného sportovně-rekreačního místa "horního Žižkova", které je v centru a přece v přírodě, s velkou zahradou, zahrada je propojená
s dětským veřejným hřištěm, přístup do zahrady je přímo z dětské herny RK Ulitka, která poskytuje základní zázemí, WC, přebalovací místnost, možnost uvaření kávy, čaje, ohřátí jídla      

- setkávání jednotlivých rodin, trávení společného času, podpora „spolužití“ rodin, obnovení “sousedství“ a vzájemné pomoci, pocit sounáležitosti
a inkluze občanů z jiných zemí

- herna i se zahradou a dětským hřištěm je k dispozici každý všední den od 9 hod do 18 hod po celý rok

- vedení dětí vyrůstajících v centru města ke vztahu k přírodě, přestože žijí
v panelovém či cihlovém domě, mám možnost žít více v přírodě a přece
ve městě 

- pravidelné tradiční akce RK Ulitka

- možnost hlídání pro rodiče, v případě kdy si potřebují cokoli zařídit sami 

- pravidelné kroužky pro děti a rodiče - pravidelné vzdělávací přednášky
z oblasti vývoje, psychologie, pedagogiky, seberozvoje, životního stylu, práva, financí

- poradna pro rodiče vedená odborníky zejména z oborů sociálně-právních, psychologie a financí

Cíl: umožnit rodičům na RD a MD se připravit a využít rovné příležitosti na trhu práce a zkvalitnit jejich život po dobu RD A MD.

Zdůvodnění: navázání na dlouholetou a osvědčenou tradici RK Ulitka v oblasti "horního Žižkova".

Přínos: zkvalitnění života rodin na Praze 3.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

- Obohacení běžného městského života pro rodiny žijící v části Prahy 3
a zejména tzv. "horního Žižkova", zpestření všedního života ve městě.

- Rozvoj pohybových aktivit a zdravého životního stylu pro rodiny žijící na Praze 3. 

- Udržování psychosomatické rovnováhy a podpora "zpomalení městského rodinného života", více účelných aktivit a méně "konzumního života."

- Oživení  sportovně - rekreační části Žižkova:  Krejcárek, TJ Spoje, park památník Žižkov.

- Využití nově vybudovaného vstupu z komunitní zahrady RK Ulitka na veřejné dětské hřiště Na Balkáně.

- Podpora setkávání rodin a udržování vzájemných vztahů na Praze 3.

- Podpora začleňování cizinců (rodin s dětmi) do společnosti.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

Aktivní Žižkov

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

435 000 Kč

Přidělená dotace:

161 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Tento projekt vznikl za účelem doplnění a rozšíření aktivit registrované sociální služby NZDM a TP Beztíže. Navazuje na jeho dlouhodobou
a systematickou práci s rizikovou mládeží v oblasti Prahy 3 s přesahem do okolních městských částí. 

Projekt Aktivní Žižkov realizovaný "zapsaným ústavem Beztíže" si klade za cíl propojení rizikových i nerizikových skupin mládeže ve věku 06-26 let, prostřednictvím nadstavbových aktivit mimo sociální služby nabízených Beztíží. Jedná se o programy pro mládež, preventivní volnočasové a sportovní vyžití, vzdělávací aktivity a zábavně motivační akce. Jednotlivé aktivity vycházejí z konkrétních požadavků a potřeb klientů (nabízíme činnosti, o které mají dlouhodobě zájem) s důrazem na aktivní spolupráci klientů při jejich přípravě a realizaci, rozvíjení specifických dovedností a podporu zájmu
o aktivní a smysluplné trávení volného času.  Veškeré aktivity budou probíhat pod vedením zkušených lektorů a pod dohledem odborných a supervidovaných pracovníků Beztíže (se zaměřením na primární a sekundární prevenci kriminality a podporu příznivého životního stylu klientů). 

Hlavní cíle projektu Aktivní Žižkov jsou: snížit výskyt kriminality zejména mezi rizikovými skupinami dětí a mládeže z Prahy 3 a okolí, snížit pouliční výskyt rizikových skupin dospívajících v lokalitě Žižkova, snížit výdaje z veřejných zdrojů na terciární péči o nezaměstnané, drogově závislé a trestně stíhané. Podpořit mládež v jejich zájmech a dovednostech a inkluze rizikových
a nerizikových skupin mládeže.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Záměrem předkládaného projektu Aktivní Žižkov je preventivně působit
na mládež prostřednictvím podpory příznivého životního stylu
a minimalizovat rizika spojená s životem ve specifické lokalitě Praha – Žižkov
s přesahem do okolních městských částí. Veškeré aktivity projektu probíhají na území Prahy 3, především v zázemí Beztíže a jsou zaměřené především
na mládež žijící v této městské části a okolí. Žadatelem projektu je sdružení My Aktivity a realizátorem Beztíže. My Aktivity hodnotí velmi pozitivně práci nízkoprahového zařízení Klub Beztíže a terénního programu Streetwork Beztíže a chce tímto projektem podpořit návazné smysluplné projekty rozvíjející skupinu ohrožené mládeže v Praze 3. Jako důležitý spatřuje sociální a preventivní rozměr aktivit, které podporují zlepšování vztahů v rámci naší městské části.  

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

"Poznej svého souseda"

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

78 400 Kč

Přidělená dotace:

26 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel: KZ Krejcárek je komunita lidí, kterou spojuje zájem o městské zahradničení. V rámci této komunity, která je propojena i s dětmi a rodiči DDM Praha 3 - Ulita, bychom chtěli více integrovat obyvatelé MČ Praha 3, které jsou různé národnosti.  

Jedná se o cyklus 4 akcí v období - duben - říjen 2016  na Komunitní zahradě Krejcárek. Navážeme na vztahy, které jsou s občany různých národností v KZ Krejcárek již vytvořené. Spolu s nimi zrealizujeme akce, kde se bude prezentovat jejich kultura. Spojujícími prvky bude jídlo - typické pro jejich kulturu, výtvarné aktivity, tanec, hudba, zpěv. Pobyt v příjemném prostředí naši zahrady. Zde je možné využít venkovní kuchyň k přípravě drobného občerstvení. Každá akce bude ve jménu jiného souseda.  

Cíl: 

- integrovat a výhledově dojít k inkluzi lidí různých národností žijících na Praze 3 a v blízkém okolí Prahy 3

- vzájemně obohacovat své zvyky, kulturu

- vytvořit otevřenou atmosféru v prostředí příjemné zeleně (KZ Krejcárek,
a zahrada DDM Ulita, propojená díky MČ Praha 3 brankou s dětským hřištěm Na Balkáně) během akcí

- vytvořit zábavná, spojující odpoledne v komorních skupinách, kde si lidé budou moci popovídat, seznámit se

- připravit tvořivé aktivity (výtvarné, hudební, taneční, divadelní)

- propojovat lidi a děti různých generací, vzdělání a vyznání 

Předpokládaný přínos - vytvářet osobní vztahy, zažít něco nového z odlišné kultury, propojovat děti a rodiče cizinců žijících na Praze 3 a "Žižkovanů"

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Akce je v zájmu služeb občanům Prahy 3. Má integrovat cizince žijící na Praze 3 a vytvářet alternativy pro kvalitně strávený volný čas.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

Název projektu:

Rodinný klub Ulitka - dobrovolnický program

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

61 160 Kč

Přidělená dotace:

24 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel projektu: stabilizace a koordinace týmu dobrovolnic spolupracujících
s RK Ulitka. 

Obsah projektu: nábor nových dobrovolnic, koordinace celoroční činnosti dobrovolnic, organizace pravidelných porad sloužících k přípravě akcí, rozšíření týmu dobrovolnic o odborníky spolupracující na dobrovolné bázi (právní rady, služby mediátora, výživové poradenství, poradna psychologa
v oblasti práce s dětmi), vytvořit motivační systém v dobrovolné práci.

Cíl: stabilizovat tým spolupracujících dobrovolnic, které jsou k chodu RK Ulitka nezbytné a poskytnout jim podporu v oblasti osobního i profesního růst. Tím docílit zvýšení loajality. Dalším cílem je rozšířit spektrum aktivit na dobrovolné bázi v RK Ulitka. 

Zdůvodnění: pravidelná činnost i jednorázové akce RK Ulitka jsou postaveny na práci dobrovolnic. Dobrovolnice jsou převážně maminky tč.na RD a MD. Jejich koordinací je pověřena pracovnice žadatele o dotaci. Pro koordinaci týmu dobrovolnic je zapotřebí svolávat pravidelné porady, na kterých se připravuje harmonogram další akce i měsíční služby na pravidelném programu. 

Přínos: zajištění chodu Rodinného klubu Ulitka a současně rozšíření dobrovolnického programu.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Rodiče z Prahy 3 jsou již zvyklí navštěvovat RK Ulitka, což dokazuje počet přihlášených osob v pravidelných kroužcích rodičů s dětmi i návštěvnost pořádaných jednorázových akcí. Tyto akce podporují rodinný život občanů "horního Žižkova" a mají komunitní charakter.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Nezisková organizace My.Aktivity o.p.s. vznikla v roce 2011. Její zakladatelé vnímali autentickou potřebu vytvoření neformální platformy pro rozvíjení komunitního života na Žižkově. Sídlo organizace je v ulici Na Balkáně 2866/17a.

Základní osy činnosti My.Aktivity o.p.s. tvoří: 

1. Podpora "pro rodinných" aktivit reprezentovaný Rodinným klubem Ulitka, který je zaměřený na pravidelné i nepravidelné akce zaměřené na rodiče na RD a jejich děti, převážně ve věku 0 - 3 let.

2. Vzdělávací aktivity - v rámci společnosti a rodinného klubu, ale především na poli finančního vzdělávání žáků ZŠ a dospělých akreditovaným programem "Kostky jsou vrženy". 

3. Pořádání kulturních akcí v České republice a zahraničí - vytvořili jsme zajímavé kulturní projekty v Praze (např. Betlém na náměstí Jiřího z Poděbrad s účastí L. Dusilové, D. Prachaře a dalších umělců), byli jsme partnerem výstav v Polské republice (např. výstavy Pavla Brázdy), pořádali jsme mezinárodní dílny mladých polských a českých kritiků umění v Praze a Wroclavi.

4.  Sportovní aktivity - již několik let pořádáme sportovní akce pro nejširší veřejnost, od maminek s dětmi, přes prázdninové příměstské tábory, sportovní aktivity pro ženy až po aktivity pro seniory.

5. Aktivity ve prospěch zkvalitnění životního prostředí - byli jsme jedni
z prvních, kteří v Praze založili, a dodnes provozuji, tzv. Komunitní zahrádky. Díky získaným dotacím (mj. od Prahy 3) jsme vybudovali Komunitní zahradu Krejcárek.

 zpět na seznam