Krásná žába, z.s.

Oblast působnosti

Ochrana životního prostředí

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2010

22863788

Adresa sídla

Vinohradská 154, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

777 617 772
krasnazaba@gmail.com

Předmět činnosti

  • terénní zoologie a s ní spojena ochranářská činnost
  • ochrana ekosystémů, kde je zastoupena herpetofauna

Cílová skupina

všichni zájemci o herpetofaunu

www stránky

http://krasnazaba.eu


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Revitalizace jihozápadního svahu Vrchu sv. Kříže

Účel programu:

Kultivace území na Praze 3

Oblast dotačního záměru:

Oblast životního prostředí

Celkové náklady:

14 000 Kč

Přidělená dotace:

14 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Na tomto skalnatém svahu se na několika málo stanovištích vyskytují zajímavé a i vzácné xerotermní a heliofilní druhy a to jak rostlinné, tak živočišné říše. Tento unikátní ekosystém je ohrožen postupnou sukcesí. Jedná se o fragmenty společenstva z dřívějších dob, kdy byl Vrch sv. Kříže téměř bez vegetačního krytu.

Podstata činnosti naší organizace by se týkala třech zásadních oblastí:

1První by byla na bázi mapování zdejších druhu, což by spočívalo v pozorování + pořízení fotodokumentace.

Druhá činnost by byla hlavně v plení nepůvodních a invazních druhu.

Třetí činnost by byla v úzké spolupráci s Oddělením správy zeleně MČ P3,
a to ohledně úpravy dřevin, kterou už ale bude provádět zahradnická firma vykonávající údržbu zeleně pro MČ P3. Vzhledem k tomu, že se jedná o příkrý terén je nutností na něm mít potřebné vybavení - úvazy, zvláště při pořizování makro záběru, kdy jsou potřeba obě ruce volné. Na konci roku bude vypracována závěrečná zpráva, která bude předána Oddělení správy zeleně MČ P3. Touto činností se zvýší kvalita v rámci biologické rozmanitosti parku Vrchu sv. Kříže.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Touto činností se zvýší kvalita v rámci biologické rozmanitosti parku Vrchu sv. Kříže, který je součástí území MČ Praha 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Biologické průzkumy od roku 2010 na Praze 3.zpět na seznam