Junák - český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s.

Oblast působnosti

Skauti, vodácké oddíly, klubová činnost

Cílová skupina

děti, mládež

Právní postavení

pobočný spolek

Rok vzniku

1920

61387941

Adresa sídla

Pitterova 2855/1, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

724600621

j.veit@volny.cz

Předmět činnosti

Výchova dětí a mládeže

 

Fungující vodácké oddíly, ve kterých se navyšují počty členů

Pořádání úspěšných příměstských táborů v Praze 3

Pořádání úspěšné celorepublikové akce Prahou plnou strašidel

Cílová skupina

děti a mládež

www stránky

http://4pvs.nipax.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Provozní náklady, drobné opravy a údržba klubovny 4. přístavu

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

161 000 Kč

Přidělená dotace:

  10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Provedení drobných úprav a oprav v objektu kluboven tak, aby byly prostory přizpůsobeny současným požadavkům, vyplývajícím zejména z nárůstu členské základny a zvyšujícímu se zájmu jiných subjektů o využívání prostor. Letos chystáme dokončení zateplení půdních prostor a také bychom chtěli dovybavit kuchyň a klubovny. Cílem projektu je zvýšit funkčnost a vylepšit prostředí v objektu skautských kluboven 4. přístavu. Většinu prací jsme schopni provést svépomocí, dotace by byla použita převážně na materiál. Klubovna se stává reprezentačním místem skautů nejen z Prahy 3, ale i širokého okolí. Kromě pravidelné činnosti skautů z Prahy 3 (kteří sdružují cca 200 dětí) slouží jako základna pro letní příměstské tábory a dále pro pořádání velkého množství dalších akcí (semináře, zasedání, kurzy, kulturní a sportovní akce …). V neposlední řadě je hojně využívána mimopražskými a zahraničními oddíly při jejich návštěvách Prahy. Výše uvedené úpravy slouží ke zvýšení bezpečnosti objektu a úspoře za otop (zateplení půdy) a především k zaplacení spotřeby energií.

Název projektu:

Příměstské tábory Včelky

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

444 000 Kč

Přidělená dotace:

  25 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cíl: Umožnit rodičům neorganizovaných dětí jejich umístění v lokalitě blízko centra Prahy v době letních prázdnin. Působení na děti v duchu skautské výchovy a jejich získání do pražských skautských oddílů, kde pak smysluplně tráví svůj volný čas.

Obsah: Pořádání 10. ročníku příměstských táborů. Tábory se uskuteční v našem skautském areálu v Praze 3, Pitterova 1. Jedná se o velký pozemek s hřištěm a dalšími travnatými plochami, na kterém je umístěn objekt skautských kluboven s příslušným sociálním zázemím. Tábor je určen pro děti ve věku od 4 do 10 let. Realizace bude 17.7.-25.8.2017, celkem 6 pětidenních cyklů. Příspěvek umožní udržet vysokou úroveň programu příměstských táborů za přijatelnou cenu. Příměstské tábory pomáhají vykrýt nedostatek míst ve školkách v období letních prázdnin. Tábory jsou navíc pojaty zážitkovou formou. S dětmi se jezdí na lodích, navštěvují se různé výukové atrakce jako je například planetárium, dopravní hřiště nebo zoologická zahrada. Tyto atrakce jsou však finančně náročné.

Název projektu:

Tábory 4. Přístavu 2017

Účel programu:

Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

483 000 Kč

Přidělená dotace:

    8 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Tábory završují celoroční činnost dětí v oddílech. Pořádáme jarní, velikonoční, letní, podzimní a vánoční tábory. Letní tábory se budou konat v příštím roce na řece Otavě. Zimní tábor je pořádán v termínu jarních prázdnin (součástí uvedené ceny jsou i skipasy). Pořádání táborů je spojeno s řadou velkých nákladů, mezi které patří doprava lodí a účastníků, ubytování v kempech nebo základnách, nákup drobného spotřebního materiálu a vstupné (bazén, tělocvična, muzea, památky...). Na zimním táboře probíhá výuka lyžování a běžkování plus další zimní aktivity.
O velikonocích jezdíme s dětmi na jarní vodu, kde se jedná o řeky, které v jiném než období tání sněhu na horách nejsou sjízdné. Přínosem projektu bude udržení vysoké kvality táborů za dostupnou cenu pro děti.

Název projektu:

Výukové včelařské středisko při 4. Přístavu

Účel programu:

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Dotační program:

Program pro oblast životního prostředí

Celkové náklady:

67 000 Kč

Přidělená dotace:

44 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je výstavba objektu, který umožní pozorovat fascinující svět včel, rozšířit environmentální výuku pro členy včelařského kroužku při 4. Přístavu a umožnit přístup dětem ze školek a škol, kteří nejsou členy včelařského kroužku. Účelem je vybudování zázemí pro úly s bezpečným přístupem ke včelám. To by měla umožnit dřevěná stavba s prostorem pro včely odděleným prosklenou stěnou. Dětem ze školek a škol umožníme přístup a seznámení s životem v úlu, bez hrozícího nebezpečí žihadel. Konečným cílem v dalších letech je kvalitativní zlepšování povědomí dětí a mládeže o významu a důležitosti včel pro lidstvo a získávání nových mladých včelařů.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Příměstské tábory Kačeři 2016

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

420 000 Kč

Přidělená dotace:

  50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cíl: Umožnit rodičům neorganizovaných dětí jejich umístění v lokalitě blízko centra Prahy v době letních prázdnin. Působení na děti v duchu skautské výchovy a jejich získání do pražských skautských oddílů, kde pak smysluplně tráví svůj volný čas.

Obsah: Pořádání 9. ročníku městských táborů, tentokráte nazvaných Kačeři 2016. Tábory se uskuteční v našem skautském areálu v Praze 3, Pitterova 1. Jedná se o velký pozemek s hřištěm a dalšími travnatými plochami, na kterém je umístěn objekt skautských kluboven s příslušným sociálním zázemím. Tábor je určen pro děti ve věku 4 až 10 let. Realizace bude 18. 7. - 26. 8. 2016, celkem 6 pětidenních cyklů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Příměstské tábory jsou pořádány pro děti z Prahy 3. Areál táborů se nachází na území Prahy 3. Projekt vykrývá nedostatek míst v mateřských školkách v době letních prázdnin a řeší částečně problém hlídání dětí mladšího školního věku.

Dosavadní činnost žadatele:

Spolek Junák-český skaut, 4. přístav Jana Nerudy má v současnosti registrováno 132 členů, z toho 96 jsou děti a mládež. Hlavní činností je výchova a působení na mladé lidi v duchu skautských zásad a principů, jejich zapojení do činnosti Junáka, což zajišťuje smysluplné využití volného času.
S touto činností samozřejmě souvisí pořádání akcí pro členy (schůzky, výpravy, brigády, tábory, vzdělávací akce…) i pro nečleny (dětské dny, sportovní akce, příměstské tábory…). Rozsahem pořádaných aktivit překračuje spolek výrazně hranice činnosti vlastních oddílů.

 

Název projektu:

Klubovna 4. přístavu

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

180 000 Kč

Přidělená dotace:

  30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt má zajistit částečné financování provozních nákladů objektu skautských kluboven. Převážně jde o platby energií (elektřina a plyn), pojištění, údržba a opravy, drobný materiál a vybavení pro zajištění provozu kluboven. V klubovnách jsou celoročně akce prakticky každý den - pravidelné schůzky a víkendové akce našich i jiných oddílů (nejen skautských), vzdělávací akce pro členy i nečleny Junáka, zasedání, schůze, rady, zázemí pro maminky s dětmi, společenské akce, tréninky sportovního kroužku, zázemí pro ekokroužek, dětské dny, příměstské tábory. Financování a údržba objektů je velmi nákladná a dotace a granty MŠMT a MHMP je nepokryjí. Získáním příspěvku bychom snížili finanční náročnost pro rodiče našich členů i účastníků akcí nebo alespoň udrželi ve stávající výši.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Areál s klubovnami se nachází na území Prahy 3. 4. přístav sdružuje ve svých oddílech především děti a mládež z Prahy 3. Akcí, pořádaných pro veřejnost se zúčastňují převážně občané Prahy 3 se svými dětmi. Každoročně v letních měsících pořádáme v areálu příměstské tábory (6 - 7 týdenních turnusů) určené hlavně pro děti z Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Spolek Junák-český skaut, 4. přístav Jana Nerudy má v současnosti registrováno 132 členů, z toho 96 jsou děti a mládež. Hlavní činností je výchova a působení na mladé lidi v duchu skautských zásad a principů, jejich zapojení do činnosti Junáka, což zajišťuje smysluplné využití volného času.
S touto činností samozřejmě souvisí pořádání akcí pro členy (schůzky, výpravy, brigády, tábory, vzdělávací akce…) i pro nečleny (dětské dny, sportovní akce, příměstské tábory…). Rozsahem pořádaných aktivit překračuje spolek výrazně hranice činnosti vlastních oddílů.

Název projektu:

Vybavení pro 4. přístav

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

68 000 Kč

Přidělená dotace:

30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt má zajistit částečné financování vybavení vodáckých oddílů. V roce 2016 plánujeme nákup oplachtěné pramice, kajaku a případně dalšího drobného vodáckého vybavení (pádla, vesty, přilby…). Každým rokem se zvyšuje naše členské základna a ubývá vybavení v důsledku jeho opotřebení. Kvalitní vybavení nemalou měrou přispívá i k bezpečnosti dětí na vodě. Vzhledem k vysokým cenám vodáckého vybavení jsme v posledních letech nemohli dokupovat žádné nové lodě, doplňovali jsme pouze drobné vybavení a prováděli údržbu staršího materiálu Případný příspěvek bychom použili přednostně na nákup nových lodí, které nejsme z vlastních zdrojů schopni pořídit.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

4. přístav sdružuje ve svých vodáckých oddílech především děti a mládež
z Prahy 3. Vodácký materiál 4. přístavu využívají i děti z příměstských táborů, které mají v každém turnusu 1x celodenní akci na vodě.

Dosavadní činnost žadatele:

Spolek Junák-český skaut, 4. přístav Jana Nerudy má v současnosti registrováno 132 členů, z toho 96 jsou děti a mládež. Hlavní činností je výchova a působení na mladé lidi v duchu skautských zásad a principů, jejich zapojení do činnosti Junáka, což zajišťuje smysluplné využití volného času. Významným prostředkem k dosažení výchovných cílů je vodní turistika (kajaky, kánoe, pramice, rafty, plachetnice), která tvoří páteř činnosti vodáckých oddílů. Rozsahem pořádaných aktivit překračuje spolek výrazně hranice činnosti vlastních oddílů.

 

 

Název projektu:

Ekologický koutek při 4. přístavu

Účel programu:

Ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Oblast dotačního záměru:

Oblast životního prostředí

Celkové náklady:

19 500 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Děti se při své činnosti seznámí s důležitostí včel pro životní prostředí a pro celý ekosystém, s důležitostí opylení rostlin a se základními prvky ekologie, mimo jiné za použití výukových DVD. Ve skautském areálu Křížek máme v současnosti čtyři včelstva a děti se při práci s nimi naučí novým dovednostem. Budou se podílet na činnostech, které jsou při celoroční práci se včelstvy potřebné. Mimo jiné to jsou činnosti, které rozvíjejí manuální zručnost dětí, jako je výroba nových rámků do včelích úlů a další rukodělné činnosti, které jsou spojené s chovem včel. Včelstva na vrchu Svatého Kříže jsou důležitá i proto, že pomáhají s opylováním rostlin v okolí. S péčí o včely pomáhá zkušený včelař, který se zabývá chovem včel již 15 let. Děti se učí také pečovat o ovce. O jejich krmení přes zimu, péči o paznehty a zastřihování ovčí vlny. Také se seznamují s péčí o mláďata ovcí v jarním období. V areálu se nyní nacházejí 3 ovce a jeden beran. Při chovu slepic se děti seznámí s výstavbou slepičích kurníků a s hospodařením se slepicemi.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Včelstva na vrchu Svatého Kříže jsou důležitá i proto, že pomáhají
s opylováním rostlin v okolí.  Děti aktivně pracující v našem ekokoutku jsou
z Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Spolek Junák-český skaut, 4. přístav Jana Nerudy má v současnosti registrováno 132 členů, z toho 96 jsou děti a mládež. Hlavní činností je výchova a působení na mladé lidi v duchu skautských zásad a principů, jejich zapojení do činnosti Junáka, což zajišťuje smysluplné využití volného času. S touto činností samozřejmě souvisí pořádání akcí pro členy (schůzky, výpravy, brigády, tábory, vzdělávací akce…) i pro nečleny (dětské dny, sportovní akce, příměstské tábory…). Rozsahem pořádaných aktivit překračuje spolek výrazně hranice činnosti vlastních oddílů.

 zpět na seznam