Junák - český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s.

Oblast působnosti

Skaut, klubová činnost

Cílová skupina

děti, mládež

Právní postavení

pobočný spolek

Rok vzniku

1990

60460628

Adresa sídla

Pitterova 2855/1, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

734 126 583

topinka.fr@seznam.cz

Předmět činnosti

Výchovná práce v oddílech zaměřená na všestranný rozvoj jedince.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Pravidelná činnost v oddílech, které mají každý týden svou schůzku, pořádají víkendové akce aspoň 1x za měsíc. Během letních prázdnin pak tábory na 3 týdny a v čase jarních prázdnin týdenní tábory.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let

www stránky

http://www.vitkov61.cz/


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Údržba klubovny na Korunní

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

24 000 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Velká část naší činnosti, především pravidelné schůzky dětských oddílů, se odehrává v klubovně na Korunní ulici. K dispozici máme tři místnosti a skladový prostor, který je od klubovny prostorově oddělen. Bohužel, v současné době je jeho uspořádání neefektivní a nevyhovující. Fakticky tedy pro činnost používáme jen dvě místnosti a třetí slouží jako sklad. Cílem projektu je tento stav změnit. K tomu je nutné upravit skutečný skladový prostor tak, abychom jej mohli plně využívat, a v uvolněné třetí místnosti pak vytvořit prostor k setkávání. Do skladu je nutné zakoupit police pro uložení materiálu. Velkým problémem zmiňované místnosti je plesnivějící zeď, která se drolí a opadává z ní omítka. Je nutné omítku otlouci a zeď obložit dřevěnými palubkami, aby mohla dýchat. Veškeré práce budou dělány svépomocí, finance jsou tedy žádány jen na nutný materiál. Přínosem projektu je velké usnadnění činnosti vedoucích dětských oddílů (špatně uložený materiál ztěžuje přípravu programu). Další využitelný prostor pomůže rozrůstajícímu se chlapeckému oddílu mladších členů, který začíná mít potíže vejít se jen do dvou místností.

Název projektu:

Oprava klubovny na Křížku

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

48 000 Kč

Přidělená dotace:

15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Kromě kluboven na Korunní ulici má naše středisko (spolu s dalšími skauty z Prahy 3) k dispozici i skautský areál Křížek. Jedná se o velký členitý oplocený prostor, ideální pro schůzky za teplého počasí, kdy chceme být s dětmi venku. Nachází se na Vrchu sv. Kříže (odtud název) a je z něj snadný přístup do parku Parukářka. V současné době bohužel v areálu nemáme vyhovující zázemí, klubovny ostatních skautů jsou vytížené jejich vlastní činností. Nicméně, oddíl dospělých z našeho střediska nám přenechal prostor, který bychom mohli využívat. Tento prostor je však ve špatném technickém stavu stavu (bezpečnostně nevyhovující elektroinstalace, zklížené vstupní dveře, absence teplé vody). Chceme jej opravit a upravit tak, abychom jej mohli plnohodnotně využívat. V rámci oprav je nutné: —Posunout příčku, aby vznikl dostatečně velký prostor. —Předělat vedení plynu vedoucí po příčce, kterou je třeba posunout. —Upravit elektroinstalaci v návaznosti na změnu rozložení místností a současné bezpečnostní požadavky. —Koupit nové vstupní dveře, protože současné jsou zklížené a netěsní. —Natřít palubky kterými je vnitřní prostor obložen. —Natřít vnější obložení klubovny, aby bylo dřevo chráněno před hnilobou. —Koupit průtokový ohřívač vody, aby bylo možno zajistit patřičnou hygienu. Všechny činnosti které to umožňují budou dělány svépomocí dospělými členy střediska a staršími skauty v rámci programu.

Název projektu:

Stany pro letní tábory

Účel programu:

Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

30 000 Kč

Přidělená dotace:

14 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Každý rok pořádá středisko dva letní tábory, kterých se účastní většina dětí které se věnují celoroční oddílové činnosti. Forma obou letních táborů je třítýdenní pobyt v přírodě. Všichni účastníci bydlí v podsadových stanech, tyto stany se skládají z dřevěné podsady a celtové osady, která je vztyčena nad podsadou a tvoří střechu stanu. Na táborech používáme celkem padesát stanů, životnost celtové osady je pět let, každý rok je tedy nutné obměnit 10 celtových osad. Cílem projektu je osady zakoupit, snížit tím náklady táborů a tedy i finanční zátěž rodičů dětí z Prahy 3.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Podpora účasti na zahraničním táboře

Účel programu:

Prázdninová činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

20 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Každé dva roky se koná tzv. Středoevropské jamboree. Jde o setkání skautůa skautek. Akci pořádají národní skautské organizace zemí Visegrádské 4. Je určena především pro setkání a vzájemné poznání při společném programu pro děti a mládež z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Nicméně akce se účastní i děti z dalších nejen evropských krajin. Účast na akci podpoří u zúčastněných rozhled a citlivost pro vnímání kultur ve středoevropském regionu. Termín samotné akce je naplánován na 4. až 14. srpna 2016. Při akci chceme upozornit na region, ze kterého pocházíme. Předvést dovednosti a šikovnost našich dětí v prostředí mezinárodního společenství. Přínos akce spatřujeme nejen pro děti, které na akci pojedou. Ale přínos vnímáme i ve zprávě, kterou účastníci akce předají po jejím skončení jak ostatním skautům na Praze 3, tak i širší veřejnosti v naší městské části.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Účast obohatí rozhled dětí z Prahy 3 kontaktem s vrstevníky z jiných částí Evropy. Jako skauti z Prahy 3 chceme reprezentovat městskou část, ale také po návratu podat o akci zprávu. A to formou přednášky, nebo prezentací fotografické výstavy v Informačním centru Prahy 3, nebo v novém kulturním centru při pobočce městské knihovny Vozovna.

Dosavadní činnost žadatele:

Junácké středisko Vítkov věnuje svou pozornost především výchově dětí
a mládeže z hlavního města Prahy (zejména Praha 3) v rámci principů skautského hnutí. Zaměřujeme se nejen na pobyt v přírodě, ale také na poznávání města a sportovní nebo kulturní aktivity. Naše činnost probíhá systematicky v průběhu celého roku a týká se dětí organizovaných v našich oddílech. Středisko sdružuje jak chlapecké, tak dívčí oddíly, do kterých dochází děti a mládež ve věku od 6 do 18 let. Od roku 2010 se v rámci standardní činnosti věnujeme dětem od 5. roku věku. Starší většinou participují na vedení oddílů. Velká většina patří do kategorie do 26 let věku.

 

Název projektu:

Koloběžkový závod

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti a mládež

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

19 535 Kč

Přidělená dotace:

15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Předmětem projektu je koloběžkový závod, který by se konal v parku na Parukářce a byl by rozdělen do tří kategorií: děti do 10 let/ 11-15 let/15
a více. Současně by se skládal z několika disciplín zaměřených na jednotlivé dovednosti jízdy na koloběžce jako např. jízda do vrchu nebo jízda dovedností. Předpokládaná účast závodu je 150 lidí.

Cílem a hlavním přínosem závodu je přilákání dětí a mládeže z Prahy 3, případně jejich rodičů ven do parku, kde mohou aktivně strávit odpoledne, účast na soutěži o hodnotné ceny i setkání s dalšími účastníky. Žádaná finanční podpora, která je důvodem této žádosti, bude určena na propagaci závodu (tisk letáků), tisk materiálů k závodu a nákup cen. Mezi ně by měly patřit koloběžky pro vítěze ve všech kategoriích a další vybavení na koloběžky pro druhá a třetí místa. Atraktivní a zároveň praktické ceny pro vítěze představují důležitou motivaci pro účast na závodě. Stejně tak důležitá je i dobrá propagace závodu např. prostřednictvím barevných plakátů, které by byly vyvěšeny ve školách a veřejných institucích na Praze 3, bez níž nelze zajistit hojnou účast. Akci bychom zároveň propagovali v Radničních novinách a na Facebooku. Propagace by byla zahájena 3 týdny před závodem. Na všech propagačních materiálech by bylo zobrazeno logo MČ Praha 3. Vedle toho bychom z dotace chtěli pokrýt výdaje za tisk různých materiálů k samotnému závodu (startovní listiny, informační plakáty, diplomy).  Poskytnuté prostředky by tak měly podpořit širokou účast na závodě i jeho dobrý průběh, a tím i naplnění cílů celé události.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Závod by měl pozitivní dopad pro místo konání (Parukářka), protože by rozšířil nabídku akcí, které se tam tradičně konají. Jedná se zejména o hudební festivaly, koncerty a podobné akce, ale ne tolik o sportovní akce pro děti. Závod by tak i všeobecně zvýšil zájem o trávení volného času na Praze 3.

Dosavadní činnost žadatele:

Junácké středisko Vítkov věnuje svou pozornost především výchově dětí
a mládeže z hlavního města Prahy (zejména Praha 3) v rámci principů skautského hnutí. Zaměřujeme se nejen na pobyt v přírodě, ale také na poznávání města a sportovní nebo kulturní aktivity. Naše činnost probíhá systematicky v průběhu celého roku a týká se dětí organizovaných v našich oddílech. Středisko sdružuje jak chlapecké, tak dívčí oddíly, do kterých dochází děti a mládež ve věku od 6 do 18 let. Od roku 2010 se v rámci standardní činnosti věnujeme dětem od 5. roku věku. Starší většinou participují na vedení oddílů. Velká většina patří do kategorie do 26 let věku.
V minulosti jsme na Praze 3 několikrát pořádali podzimní “drakyádu”
pro veřejnost.

 

 

Název projektu:

Rekonstrukce klubovny a skladu

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

4 930 Kč

Přidělená dotace:

4 930 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce objektu plechového domku pro zajištění skladových prostor. Naše celoroční činnost vrcholí letními tábory. Materiál
a vybavení pro tyto účely nelze skladovat v klubovně, ani zanechávat
na tábořišti. Jedná se především o podsadové stany a velké stany. Dále pak o materiál a vybavení potřebné k postavení a zajištění chodu tábora. Jelikož se jedná o objekt z plechu, potřebujeme ho ošetřit antikorozním nátěrem. Žádáme o podporu na materiál. Díky dotaci nebudeme muset čerpat prostředky z příspěvků od rodičů dětí a ty můžeme použít pro zajištění běžné činnosti oddílů. Práci provedeme vlastní silou.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Skautský areál "Křížek", který máme dlouhodobě pronajatý od MČ Praha 3, slouží jako zázemí pro skautské aktivity. V rámci tohoto využití nám slouží nejen pro uskladnění především táborového materiálu, ale také jako zázemí pro jeho opravy. Starost o udržování táborového inventáře je součástí našeho celoročního programu, při kterém se připravujeme na jeho završení v podobě letního tábora. Opravený objekt tak bude důstojným objektem v areálu, ale i v samotné lokalitě.

Dosavadní činnost žadatele:

Junácké středisko Vítkov věnuje svou pozornost především výchově dětí
a mládeže z hlavního města Prahy (zejména Praha 3) v rámci principů skautského hnutí. Zaměřujeme se nejen na pobyt v přírodě, ale také na poznávání města a sportovní nebo kulturní aktivity. Naše činnost probíhá systematicky v průběhu celého roku a týká se dětí organizovaných v našich oddílech. Středisko sdružuje jak chlapecké, tak dívčí oddíly, do kterých dochází děti a mládež ve věku od 6 do 18 let. Od roku 2010 se v rámci standardní činnosti věnujeme dětem od 5. roku věku. Starší většinou participují na vedení oddílů. Velká většina patří do kategorie do 26 let věku.  Při rekonstrukci objektu, který využíváme jako sklad, jsme opravili střechu, zařídili novou podlahu, neboť původní byla zničena dřevomorku. Vytvořili jsme nové vnitřní vybavení, které nám umožňuje účelné uskladnění materiálu.zpět na seznam