JULIUS, z.s.

Oblast působnosti

Volnočasové a sportovní aktivity

Cílová skupina
děti, mládež

 

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2003

22728252

Adresa sídla

Bořivojova 1081/40, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

604 719 275

juliusdata31@gmail.com

Předmět činnosti

Volnočasové aktivity, sport, základní prevence, sociální bydlení, prevence zaměstnanosti.

Cílová skupina

sociálně slabší děti a mládež, menšiny

www stránky

http://www.julius-os.webnode.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Komunitní centrum tělovýchovy a turistiky

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

202 552 Kč

Přidělená dotace:

  40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel projektu s názvem " Komunitní centrum tělovýchovy a turistiky" je určen pro širokou veřejnost Prahy 3, jako bezpečného, příjemného a inspirativního prostoru na adrese Havlíčkovo nám. 11, Praha 3, Centrum kontaktních sportů pro široké spektrum zájemců od 5let a výše let, pro rodiče s dětmi, neregistrovanou mládež a seniory v důchodovém věku. Obsahem projektu je motivace zdravého cvičení, rehabilitace, box gymnastika, volnočasová turistiku a táborové zájezdy po ČR a zahraničí zájezdy pro hendikepované občany. Projekt podporuje prohloubení přátelských vztahů mezi občany v rámci komunitního cvičení a turistických aktivit. Cílem projektu je prevence tělesného, fyzického, psychického a duševního zdraví. Současný rychlý život děti, mládeže, rodičů, pracujících, ale i seniorů je v této době náročný a zatížený na zdraví, výživu a tělesnou zdatnost. Které je zapříčiněná pracovním procesem např. sedavé zaměstnání, domácí práce, opatrování a výchova děti, fyzicky a psychicky náročné zaměstnání. Rehabilitační cvičení je zaměřeno na seniory, kteří nemají možnost po lékařské rehabilitaci, nadále bezplatně rehabilitovat. Zdůvodnění projektu je zdraví rozvoj občanů Prahy 3 v rámci studia, zaměstnání a rehabilitačního cvičení, které má prospěšnost ekonomického a hospodářského významu. Dále máme zájem, aby v komunitním centru vznikla činnost vzájemné pomoc např. doučování, hlídání dětí s a společné turistické aktivity. Aktivní turistiku bychom realizovali, jako komunita v přírodě bez věkového omezení, která by rozvíjela a zlepšovala fyzickou kondici s zlepšením psychické, duševní odolnosti jednotlivců. Navíc by děti a mládež, ale i dospělé osoby získávali kulturní a odborné znalosti o ČR. Jednalo by se také o cykloturistiku, které je pro zdraví a pohyb prospěšná.

Název projektu:

Komunitní centrum tělovýchovy a sportu pro děti a mládež

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

232 770 Kč

Přidělená dotace:

  40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel projektu je poskytovat volnočasové aktivity pro neorganizované a organizované děti a mládež žijící trvale na území Prahy 3 a hl. města Prahy v rámci aktivního sportovního vyžití za účelem talentových zkoušek s následným převedení do boxerských, sportovních klubů např. CKS Žižkov, kondičního a posilovacího cvičení, který realizujeme v tělocvičně na adrese Havličkovo nám. 11, Praha 3. Obsahem projektu je získat a motivovat děti a mládež pro tento sport, který je prevencí proti násilí, záškoláctví, užívání drog. Dalším prvkem výuky je disciplína, ale i společenská a rodinná výchova. Výcvik realizujeme 2x v týdnu s odbornou asistenci trenérů a psychologa, který dohlíží na chování cvičenců, vstupuje do komunikace se cvičenci v rámci jejich každodenního veřejného a rodinného programu. Důvod projektu je výchova potencionálních talentů v této oblasti, motivovat cvičence k soutěživosti k úspěchů ve svých sportovních cílech a budoucnostech. Lze i potvrdit, že sociálně slabší cvičenci ovlivňuji své rodiče k důslednosti a cílevědomosti rodinného života, ale i v sociálním vzestupu. Částečnou zásluhu motivačního úspěchu na tom mají prostory ( tělocvična ), ve kterých se cvičenci cítí, jako sociálně rovnocennými cvičenci, mohou si pozvat své rodiče, aby jim ukázali v čem se pohybuji a kde cvičí, mohou se vykoupat a komunikovat v prostorách centra, kde pořádáme různé komunikační konzultace na různé vzdělávací témata a společenského života včetně rodičů, které motivujeme k zapojení se do programu v rámci integrace. Vycházíme z nízké sociální úrovně a přístupu společenského standartu ČR, který má za následek různé patalogické jevy. Nutnost realizace našeho projektu vnímáme, důležitou prevenci a společenská přínos.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

DUO

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

206 000 Kč

Přidělená dotace:

  82 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt DUO již několik let nabízí sportovní a volnočasové aktivity dětem
a mládeži žijící v Praze 3, potažmo na území hl. m. Prahy, které pochází
ze sociálně slabších komunit. Organizace nabízí kromě pravidelných sportovních aktivit také např. doučování, doporučení zdravotní rehabilitace, podporu studia, léčbu a zájmové kroužky, a to vše pro účastníky bezplatně. Hlavní cíl projektu souvisí s nabídkou, poptávkou a prevencí sociálníhoa společenského významu, tak aby děti a mládež měly možnost svobodněa aktivně se rozvíjet ve standardním prostředí společenského života.  Důvodem realizace projektu je nízká sociální a společenská úroveň dětí a mládeže především z romské komunity. Významnou roli v jejich rozvoji mají rodiče, kteří ale z velké části nevnímají potřeby svých dětí takovým způsobem, aby je mohli připravit k budoucímu životu, ke studiu, nejsou často schopni dbát o jejich zájmy, zdraví a budoucí zaměstnání. Vzhledem k nízké gramotnosti jak rodičů, tak i dětí, si jen těžko zajišťují zaměstnání a v mnoha případech se začnou podílet na trestné činnosti. Z těchto důvodů vnímáme náš projekt jako významnou součást celospolečenské prevence sociálně patologických jevů a pozitivní vliv na celkovém rozvoji dětí a mládeže. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Společenský rozvoj dětí a mládeže z komunit národnostních menšin žijících v Praze 3, především z romské komunity. Dlouholetá praxe a práce naší organizace je potřebnou aktivitou a programem, který rozvíjí u dětí a mládeže zájem o svou tělesnou zdatnost, ale i o budoucí život každého jednotlivce ve spolupráci s rodiči. 

Dosavadní činnost žadatele:

Hlavními činnostmi organizace (v souladu s jeho stanovami) jsou volnočasové aktivity pro děti a mládež, prevence patologických jevů a prevence zaměstnanosti. Máme dlouholetou zkušenost v sociální práci a asistenci, osvětových, vzdělávacích a kulturních aktivitách. Další oblastí je práce s dětmi a mládeží v rámci pomoci při školním vzdělání a mediační činností.  Naše organizace je orientována na sociálně slabší občany, pracuje jako dobrovolná sociální poradenská služba v občanskoprávních a administrativních činnostech pro své členy a občany. Naše další aktivity a projekty: převoz handicapovaných osob, spolupráce s Nadací pro rozvoj občanské společnosti při organizaci projektu Tanec ulice, spolupráce s organizací Plechárna, spolupráce na projektu „Fighting discrimination and Anti-Gypsyismin education and employment in EU“ (PAL) -  Boj s diskriminací ve vzdělávání a zaměstnávání.  

 zpět na seznam