Ekocentrum Koniklec

Právní postavení

pobočný spolek; 01/71 ZO ČSOP

Rok vzniku

1990

49629204

Adresa sídla

Vlkova 34, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

222 948 758

info@ekocentrumkoniklec.cz

Předmět činnosti

  • ochrana přírody a krajiny
  • ekologické výukové programy a ekoporadenství
  • výroba, údržba a oprava naučných stezek
  • akce pro veřejnost

Cílová skupina

děti, veřejnost, pracovníci samosprávy

www stránky

www.ekocentrumkoniklec.cz

"INFO-DRÁČEK, z.s."

Oblast působnosti

Volnočasové aktivity

Cílová skupina

Vietnamci, cizinci, děti

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2009

22837558

Adresa sídla

Libušská 319/126, 142 00 Praha 4

Telefon

E-mail

778 050 185

zdenka@info-dracek.cz

Předmět činnosti

Kulturní integrace Vietnamců do české společnosti

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Workshopy českého jazyka od roku 2011

Festivaly, kulturní akce, Miss Vietnam České republiky – aktivity najdete na našich webových stránkách v sekci výroční zprávy

Cílová skupina

Vietnamci

www stránky

www.info-dracek.cz

Další informace

Akce pořádáme společně s vietnamskými spolky,  projekt Rok vietnamské kultury 2015, který pořádá vietnamská ambasáda, jsme se stali partnerem v realizaci projektu 


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Asie vzdálená a blízká

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

1 728 850 Kč

Přidělená dotace:

     80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt navazuje na první ročník v roce 2016, který proběhl ve dnech 18. - 19. 6. 2016 na Náměstí Jiřího z Poděbrad. V roce 2017 během dvou dnů představíme asijskou kulturu, tradice a zvyky různých asijských států formou prezentačních stánků, propagačními materiály o dané země.
V rámci kulturního programu se představí tradiční zpěvy, tance, hudba
a přehlídka tradičních krojů jednotlivých zemí. Festival se bude konat pod záštitou asijských ambasád v Praze, je již domluvena spolupráce s vietnamskou, korejskou, thajskou, indickou ambasádou. Cílem setkání majoritní společnosti s asijskou kulturou je odstranit bariéry, které jsou často jen z důvodu neznalosti daných kultur, jiných zvyklostí a tradic. Naše zkušenosti z realizace obdobných akcí potvrzují, že nejlepším prostředkem k vzájemnému poznávání je přímé setkávání lidí, kde kromě poznávání mají možnost vzájemně diskutovat a navazovat nová přátelství o osvojit si pro ně doposud nepoznané zvyky, které můžou obohatit tradiční české zvyklosti. V roce 2017 je zájem o představení zahraničních umělců, jako je "Loutkové vodní divadlo"z Hanoje a korejské umělkyně Luny, hrající na tradiční strunný nástroj. Pro zajištění finančních prostředků pro zahraniční umělce oslovíme sponzory. V případě účasti zahraničních umělců máme zájem o týdenní představení před realizací festivalu jako doprovodní program festivalu. Gastronomické stánky budou prezentovat asijské tradiční jídla, např. vietnamské, indonéské, thajské, indické, japonské
apod. V rámci kuchařského workshopu je domluvená účast Viet Anh Doan, známý pod jménem Liu ze seriálu Ohnivé kuře, který vtipným
a jednoduchým způsobem představí vietnamskou gastronomii. Dalším cílem je podpořit aktivní účast návštěvníků formou workshopů, např. malování na hedvábí, balení závitků a pod.

Název projektu:

Veselý týden s Dráčkem

Účel programu:

Prázdninová činnost - příměstské tábory

Oblast dotačního záměru:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

99 000 Kč

Přidělená dotace:

53 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt navazuje na úspěšný projekt realizovaný na Městské části Praha-Libuš v roce 2016. Hlavním cílem projektu je poskytnout dětem ve věku 3 - 6 let přípravu na návštěvu mateřských škol a první třídy. Během týdne hravou formou si děti osvojí základní návyky, které je čekají v školních zařízeních.

V rámci projektu oslovíme obdobné spolky nebo zařízení na Praze 3 se snahou o rozšíření spolupráce s naši sekcí INFO-DRÁČEK pro děti. Tato sekce se úspěšně realizuje od roku 2015. Projekt využije zkušenosti z projektu Barevný výlet, realizovaný v roce 2016.


Projekty dotované v r. 2016: 

Název projektu:

Asie vzdálená a blízká

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

1 056 500 Kč

Přidělená dotace:

     70 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu je seznámit majoritní společnost se zvyky, tradicemi
a kulturními zvyky Asie. Představí se cca 3 asijské státy - Korea, Indonésie
a Vietnam. Během dvou dnů se každá země představí formou prezentačních stánků s tradičními produkty, propagačními materiály o dané země, představí originální gastronomii a na podiu předvedou tradiční tance, hudbu, zpěvy a další zajímavostí týkající se Asie.

Hlavním cílem setkání majoritní společnosti se vzdálenými kulturami je odstranit bariéry, které jsou často jen z důvodu nepoznání dané kultury, jiných zvyklostí a tradic. Naše zkušenosti potvrzují, že nejlepším prostředkem je přímé setkávání lidí, kde kromě poznávání mají možnost se i aktivně zapojit do diskuzí, navázat nové přátelství a osvojit si i pro ně doposud nepoznané zvyky obohacující tradiční české zvyklosti.  

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt navazuje na činnost našeho spolku s Městskou části Praha 3 v roce 2015, kdy jsme realizovali společné projekty - Zažij Vietnam, beseda
o tradicích Vietnamu a Vietnamců v Informačním centru Praha 3, Poznejme se sousedé. Spolek INFO-DRÁČEK byl partnerem Svazu Vietnamců v České republice v rámci oslav 65. výročí spolupráce České republiky a Vietnamua podílel se na zahájení a rozvoji spolupráce Městské části Praha 3 s vietnamskou ambasádou a vietnamskými spolky.

Dosavadní činnost žadatele:

Spolek INFO-DRÁČEK je zaměřený na cílovou skupinu Vietnamců žijících
v České republice a hlavním cílem je kulturní integrace Vietnamců do české společnosti. Od roku 2009 pořádáme kulturní akce, jsme spoluorganizátor integračního projektu Miss Vietnam České republiky. Spolupracujeme
s městskými části Praha 1, 2, 3, 4, 12, Praha-Libuš. Realizovali jsme festival Vietnamský kulturní den na Náměstí míru s finanční podporou MHMP, Festival Jsme všichni obyvatelé před OC SAPA Praha - Libuš s finanční podporou MK ČR, MV ČR a MHMP, Zažij Vietnam na Náměstí Jiřího
z Poděbrad ve spolupráci s MČ Praha 3. Další důležitou aktivitou jsou workshopy českého jazyka pro Vietnamce, které realizujeme již od roku 2011 ve spolupráci s MČ Praha - Libuš a od roku 2015 s finanční podporou MV ČR.
V roce 2015 jsme zahájili program pro děti a úspěšně jsme realizovali výlety do zoologických zahrad a jako integrační projekt (české a vietnamské rodiny) se realizoval výlet na Farmu Blaník. 

Spolek se věnuje i charitativním projektům: Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu a Daruj dřeň, daruješ život. 

Naším hlavním mediálním partnerem v roce 2015 je Česká televize
a Český rozhlas stanice Regina, Viet Média s.r.o. (společnost vydává 2 vietnamské týdeníky).

 

Název projektu:

Týden Asie

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

35 500 Kč

Přidělená dotace:

21 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Týden Asie představí tři asijské státy - Vietnam, Korea, Indonésie formou přednášek, promítání dokumentárních filmů, besed, ochutnávek tradiční gastronomie jednotlivých států. Projekt navazuje na úspěšnou prezentaci Vietnamu v roce 2015 v Informačním centru Praha 3 na Náměstí Jiřího
z Poděbrad. Projekt se kromě přiblížení odlišných kultur a tradic zaměří na osvětu v rámci životního prostředí, a to probíhající devastace Indonésie kácením stromů pro rozšíření výsadby palmových stromů. Dalším cílem projektu je taky osvěta v rámci dárcovství kostní dřeně. Hlavním důvodem
a cílem projektu je odbourat neznalost zvyklostí a tradic, kdy zbytečně dochází k nedorozumění a negativnímu vnímání migrantů z daných zemí. Předpokládaným přínosem je navázání užší spolupráce s migranty z třetích zemí, možnost je více zapojovat do českých aktivit a nastavit možnosti vzájemné spolupráce. Týden Asie navazuje na projekt Asie vzdálená a blízká a bude pozvánkou na tento dvoudenní festival.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt navazuje na úspěšný festival Zažij Vietnam v květnu 2015, který jsme pořádali společně s Městskou části Praha 3, Svazem Vietnamců v České republice a vietnamskou ambasádou v Praze a na akci Poznejme se sousedé, kde se prezentovala vietnamská menšina. Uvedené projekty byly prezentací zahájené spolupráce Městské části Praha 3 a vietnamskou ambasádou v rámci oslav 65. let spolupráce Vietnamu a České republiky.

Dosavadní činnost žadatele:

Hlavní činnosti spolku INFO-DRÁČEK je kulturní integrace Vietnamců žijících v České republice do majoritní společnosti. Formou kulturních akcí, festivalů představuje asijskou kulturu, tradice a životní zvyklosti majoritní společnosti a tím umožňuje vzájemné setkávání a poznávání odlišných kultur. Od roku 2009 spolupořádáme integrační projekt Miss Vietnam České republiky, od roku 2011 pořádáme workshopy českého jazyka s tematickými bloky U lékaře, Úřady, Finanční gramotnost. V roce 2015 jsme zahájili činnost INFO-DRÁČEK pro děti a formou výletů a poznávacích zájezdů oslovujeme české a vietnamské rodiny, které se uvedených akcí účastní. Zkušenosti v rámci komunitní spolupráce na Praze - Libuš chceme tyto aktivity rozšířit na další městské části v Praze.

Realizujeme taky charitativní projekty: Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu (projekt se realizuje od roku 2009) a Daruj dřeň, daruješ život, který jsme zahájili v letošním roce ve spolupráci s FN Motol s panem profesorem Petrem Sedláčkem, vedoucím transplantační jednotky a Českým národním registrem dárců v Plzni.

Hlavním mediálním partnerem v roce 2015 byla Česká televize a Český rozhlas stanice Regina, Viet Media s.r.o. Pro rok 2016 je již předběžně projednaná mediální spolupráce s Českou televizí a Českým rozhlasem.

Název projektu:

Barevné přátelství

Účel programu:

Jednorázové akce pro rodiny s dětmi

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

41 400 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Hlavním účelem projektu je vzájemné poznávání českých a vietnamských rodin a posílení vzájemných rodinných vazeb. Projekt se realizuje formou celodenního výletu na Farmu Blaník, kde se aktivně do různých činnosti zapojí i rodiče. Program je šitý na míru dle požadavků účastníků a je spojený s vědomostními soutěžemi o historii daného kraje (Blaničtí rytíři).

Cílem projektu je nezávaznou formou si vyměňovat vzájemné zkušenosti
a formou aktivit navázat nové přátelství. Projekt vychází ze zkušeností pořádaných aktivit našeho spolku v roce 2015 a o tuto aktivitu byl projeven neobvyklý zájem. Zahájili jsme jednání o spolupráci s dětským centrem Ulita na Praze 3 a chceme oslovit další dětské centra na Praze 3 ke spolupráci, které budou mít zájem o setkávání s vietnamskými dětmi a jejich rodičů.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt se realizuje s dětskými zařízeními na Praze 3 a vietnamskými rodinami. Na základě naši spolupráce s MČ Praha 3 chceme rozšířit spolupráci i dětmi na Praze 3 v rámci našich aktivit INFO-DRÁČEK pro děti.

Dosavadní činnost žadatele:

Hlavní náplní spolku INFO-DRÁČEK je kulturní integrace Vietnamců žijících
v České republice. V roce 2015 byla vytvořena sekce INFO-DRÁČEK pro děti, která je zaměřena na aktivity pro děti a mládež a jejich rodiče. Kromě kulturních akcí, jako jsou festivaly, různé setkávání Čechů a Vietnamců, již čtvrtým rokem úspěšně realizujeme Workshopy českého jazyka a máme 100%-ní úspěšnost našich účastníků absolvování jazykových zkoušek českého jazyka A1. Jazykové kurzy jsou s tematickým zaměřením U lékaře, Úřady a Finanční gramotnost. Zkušenosti z naši činnosti na Praze - Libuš se snažíme rozšiřovat i do dalších městských částí Prahy. 

Spolek realizuje taky charitativní projekty: Pomoc postiženým dioxiny ve Vietnamu a osvětový projekt Daruj dřeň, daruješ život, který realizujeme ve spolupráci s FN Motol, panem profesorem Petrem Sedláčkem, vedoucím transplantační jednotky a Českým národním registrem dárců v Plzni.

Naším hlavním mediálním partnerem v roce 2015 byla Česká televize, Český rozhlas stanice Regina a společnost Viet Media s.r.o.zpět na seznam