Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa

Oblast působnosti

Charita

Cílová skupina

všichni

Právní postavení

církevní organizace

Rok vzniku

1682

60434279

Adresa sídla

Čajkovského 669/36

Telefon

E-mail

731 625 910

zizkov@efara.cz

Předmět činnosti

Duchovní péče, péče o mládež a seniory, kulturně-sociální oblast, péče o památky, matriční úkony aj.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Sváteční bohoslužby, pražské vycházky, Naučná stezka Olšanské hřbitovy, výuka dětí, společné letní akce pro seniory, zimní akce pro rodiny s dětmi

Cílová skupina

Nedefinovaná, církev je dobrovolné společenství lidí všech věkových i stavovských kategorií

www stránky

www.farnost-zizkov.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Oprava oken přízemí kostela sv. Anny na Žižkově

Účel programu:

Památková péče

Dotační program:

Program pro oblast památkové péče

Celkové náklady:

521 899 Kč

Přidělená dotace:

  90 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Předmětem žádosti je údržba cenných prvků zapsané památky na Praze 3 - kostela sv. Anny na Žižkově. Budova leží v památkové zóně "Vinohrady, Žižkov, Vršovice", která je součástí pražské městské památkové rezervace. Okna v hlavní lodi přízemí kostela (včetně okna v místnosti vedle presbytáře a oken na schodišti z přízemí na empory) jsou původní prvky z doby výstavby kostela. Cílem je postupná obnova a rehabilitace kostela sv. Anny, aby mohl sloužit nejen věřícím, ale i širší veřejnosti. Kostel je pravidelně navštěvován během bohoslužeb, hojně během každoroční Noci kostelů a jsou v něm pořádány kulturní akce (např. hudební festival Žižkovský podzim) se spoluúčastí MČ Prahy 3.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Koncert pro Strom splněných přání 2016

Účel programu:

Profesionální umění

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

48 500 Kč

Přidělená dotace:

21 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Benefiční koncert pro Strom splněných přání slouží jako propagace a zároveň jako poděkování všem dárcům. Strom splněných přání se každoročně pořádá od roku 2002 - je to adresná Vánoční sbírka dárků pro znevýhodněné, sociálně slabé a obyvatele domovů sociální péče, realizovaná čistě dobrovolnicky. Už osmým rokem při zahájení akce pořádáme benefiční koncert. Cílem projektu je rozšířit povědomí
o občanech České Republiky, kteří žijí vedle nás a potřebují naši pomoc. Projekt nabízí lidem přímou pomoc - nákup konkrétní věci pro konkrétního člověka v tísni (tedy ne anonymní poslání peněz na jednu z mnoha nadací, které mnohdy v očích veřejnosti nehospodaří se získanými finančními prostředky dobře).

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt nabízí obyvatelům Prahy 3 možnost vstoupit do Adventní doby kvalitním kulturním zážitkem spojeným s dobrým skutkem. Městská část Prahy 3 může své soucítění a sounáležitost s potřebnými občany naší země podpořit právě v této akci. Předpokládaný počet účastníků koncertu je kolem 130 obyvatel Žižkova, počet dárců je kolem 150-200.

Dosavadní činnost žadatele:

Akci Strom splněných přání organizuje Farní charita Žižkov už čtrnáct let, posledních devět ročníků akci zahajujeme koncertem. Každoročně cíleně vybíráme ústavy a domovy, které jsou málo mediálně známé, a dárci
a sponzory opomíjené - především kvůli své "neatraktivní" cílové skupině nebo pro svou geografickou polohu - bývají to "zapadlé", neznámé ústavy. Naši spolupracovníci adresně poptávají dárky pro obyvatele vybraných domovů (ročně to bývá 150-200 dárků z 3-5ti institucí). Při zahájení akce pořádáme benefiční Koncert pro Strom Splněných Přání. Na koncertu jsou seznamy přání vyvěšeny na velkých cedulích, zájemci z řad veřejnosti si vyberou přání, které je zaujme, a dostanou od organizátorů papírového andílka s podrobnostmi o dárku. Dárek pak zakoupí a předají organizátorům, kteří dárky rozváží do vybraných domovů. Naši činnost
a celou akci bychom chtěli více zviditelnit, abychom zachovali a ocenili "jádro" stávajících stálých dárců, ale také přilákali dárce nové a inspirovali obyvatele Prahy 3 k soucítění s občany naší země, kteří se, většinou ne vlastní vinou, ocitli v azylových domovech.

Harmonogram:

1) Výběr institucí s potřebnými lidmi, sběr přání, třídění a tisk velkých seznamů 1. 9. – 30. 9. 2016

2) Tisk letáků, plakátů, programů koncertu a venkovního látkového banneru (včetně instalace) 15. 10. – 30. 10. 2016

3) Koncert sólistů Národního divadla v Atriu Žižkov 23. 11. 2016

4) Distribuce nerozdaných přání dalším dárcům

5) Sběr zabalených dárků, kontrola a balení podle jednotlivých institucí 1. 12. – 14. 12. 2016

6) Závoz dárků všem institucím do 23. 12. 2016zpět na seznam