”Evropský institut kulturních a mírových studií”

Oblast působnosti

Kulturní a vzdělávací akce

Cílová skupina

sluchově postiženi

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2012

22759859

Adresa sídla

U Rajské zahrady 965/6, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

601 334 822

eikms@centrum.cz

Předmět činnosti

  • Podpora rovných příležitostí neslyšících, integrační projekty, sociální projekty, kulturní a vzdělávací akce
  • Poradna pro sluchové postižené

Cílová skupina

sluchově postižení, široká veřejnost

www stránky

www.eikms.eu; www.malujemevsichni.eu


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Malujeme všichni

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

130 000 Kč

Přidělená dotace:

  32 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účel a obsah projektu: účelem je napomoci dětem se sluchovým postižením ke správnému rozvoji osobnosti, bourání komunikačních bariér prostřednictvím arteterapie.

Projekt má tři významné cíle:

1. Art-terapie dětí se sluchovým postižením a dětí slyšících

2. Integrace sluchově postižených dětí do většinové společnosti

3. Bourání komunikačních bariér

Malování je pro děti velkým přínosem v rozvoji hrubé i jemné motoriky. Rozvoj této motoriky má přímý vliv na vývoj řečového centra, což je pro děti s kompenzační pomůckou velmi důležité. Malování s prstovými barvami velmi motivuje dítě k volnému pohybu rukou. Během malování dochází k reedukaci pohybových schopností, dítě se uvolňuje, odreagovává a zbavuje se tím napětí. Zdokonalování jemné motoriky pro děti s postižením sluchu je nezbytně nutné i pro osvojování znakového jazyka, který je velmi často jediným možným prostředkem komunikace
s okolním světem. Zároveň se během arteterapie rozvíjejí rozpoznávací činnosti, sociální chování. Společné malování dětí slyšících a se sluchovým postižením a společná prezentace výtvarných děl napomáhá bourat komunikační a sociální bariéru, což je neopomenutelným přínosem pro děti samotné a pro společnost jako takovou.  

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Spolek EIKMS má sídlo na Praze 3. Naše projekty realizujeme především
v městské části Praha 3. Některé z projektů jsou celopražské.

Dosavadní činnost žadatele:

2012 - hudebně naučné pořady pro děti tlumočené do znakového jazyka, vydání DVD s lékařskou tématikou ve spolupráci se společností DEAF Media 2013 - příprava projektu Muzikoterapie pro sluchově postižené, zahájení projektu arteterapie -  - Malujeme všichni 2014 - pokračování projektu arteterapie - Malujeme všichni (pořádání výstav v rámci projektu), pokračování v přípravách projektu Muzikoterapie pro sluchově postižené,
I. neformální setkání ve Výboru dobré vůle, natočení hudebních klipů tlumočených do znakového jazyka 2015 - pokračování projektu arteterapie - Malujeme všichni (pořádání výstav v rámci projektu), pokračování
v přípravách projektu Muzikoterapie pro sluchově postižené, I. neformální setkání ve Výboru dobré vůle, natočení hudebních klipů tlumočených do znakového jazyka, benefiční koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně.

 zpět na seznam