Ekocentrum Koniklec

Právní postavení

pobočný spolek; 01/71 ZO ČSOP

Rok vzniku

1990

49629204

Adresa sídla

Vlkova 34, 130 00 Praha 3

Telefon
E-mail

222 948 758

info@ekocentrumkoniklec.cz

Předmět činnosti

  • ochrana přírody a krajiny
  • ekologické výukové programy a ekoporadenství
  • výroba, údržba a oprava naučných stezek
  • akce pro veřejnost

Cílová skupina

děti, veřejnost, pracovníci samosprávy

www stránky

www.ekocentrumkoniklec.cz

Centrum pro integraci cizinců

Oblast působnosti

Socialní a pracovní poradenství, vzdělávávní

Cílová skupina

cizinci

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

2003

26631997

Adresa sídla

Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8   

Telefon

E-mail

222 360 594

info@cicpraha.org

Předmět činnosti

Služby zaměřené na podporu integrace imigrantů do české společnosti: sociální poradenství, pracovní poradenství, program sociální rehabilitace pro začlenění na trh práce, vzdělávání – zejména kurzy češtiny pro cizince (pro děti i dospělé), vzdělávání lektorů a pedagogů, dobrovolnický program: mentoring – zapojení  jednotlivců z majority do procesu integrace cizinců, klubové aktivity podporující  kontakty a pozitivní vazby mezi cizinci a majoritou.

Stěžejní doložitelné úspěšné aktivity

Poradenství: tisíce konzultací a úspěšných intervencí ročně, úspěšně začlenění desítek klientů na trhu práce;

Vzdělávání: vlastní metoda výuky češtiny pro cizince a tisíce spokojených účastníků (cizinců i českých pedagogů);

Dobrovolníci: živé zapojení Čechů i cizinců, pestrý program
a spokojení (vracející se) účastníci.

Cílová skupina

Dlouhodobě/trvale usídlení cizinci ze třetích zemí, uprchlíci (azylanti a poživatelé doplňkové ochrany), občané EU, občané ČR (účastníci klubových aktivit, účastníci kurzů pro lektory).

WWW

www.cicpraha.org


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Sociální poradenství, sociální rehabilitace pro cizince z Prahy 3

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

7 572 208 Kč

Přidělená dotace:

     80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem sociálních služeb (sociálního poradenství a sociální rehabilitace) Centra pro integraci cizinců (CIC) je přispět k bezkonfliktnímu soužití cizinců s obyvateli Prahy 3, k posílení jejich komunikačních schopností a jejich spolupráce s institucemi, ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti a k prevenci sociálních problémů cizinců. CIC od roku 2004 poskytuje odborné sociální poradenství migrantům žijícím legálně v ČR. Od roku 2004 působila na adrese Kubelíkova 55 poradna CIC. Od července 2014 je CIC realizována také služba sociální rehabilitace, jejímž cílem je pomoci cizincům dlouhodobě žijícím v Praze, kteří mají problémy zapojit se do širšího sociálního prostředí, nalézt či udržet si zaměstnání, získat dovednosti a schopnosti k pracovnímu uplatnění. V červnu 2016 se obě sociální služby CIC z Kubelíkové přestěhovali do vhodnějších a větších prostor. A to do Pernerové 32, ihned na konec tunelu vedoucí ze Žižkova do Karlína. Touto žádostí o podporu chceme zajistit kontinuitu dostupnosti sociálního poradenství pro cizince na Praze 3 a poskytnout v rámci soc. rehabilitace komplexní podporu cizincům, kterým pracovní uplatnění komplikují další faktory (nedostatek prac. zkušenosti v ČR, neuplatnitelná kvalifikace, neznalost češtiny, nízká míry orientace ve společnosti, věk, péče o děti, zdravotní důvody aj). Těmto klientům nabízíme individuální pomoc, možnosti tréninků a nácviků, ale také skupinový kurz češtiny a jobkluby. Klienti bydlící na Praze 3 nejsou ve službě sociálního poradenství vždy evidování jako osoby z Prahy 3, a to z důvodu možnosti anonymního poskytnutí služby, proto uvádíme počty klientů za celou službu soc. poradenství. Služba sociální rehab. je poskytována pouze pro klienty z Prahy, proto jsou uvedeny počty klientů a hodiny na celou Prahu.

Název projektu:

Volnočasové aktivity pro děti cizince a jejich rodiče

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

49 900 Kč

Přidělená dotace:

28 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projektová žádost je složena ze dvou provázaných částí. První část projektu je zaměřena na pomoc dětem-cizincům školního věku formou jazykového kurzu. Daný jazykový kurz bude nápomocný s překonáváním jazykové bariéry, s rozvíjením školních znalostí, které jim nemohou zprostředkovat rodiče-cizinci, ale také s obeznámeností s místem, kde žijí, s jeho historií a zajímavostmi. Na jazykový kurz (od září do listopadu) může navazovat a rozvíjet zapojení dobrovolníků, ať už formou asistence profesionálním lektorům češtiny pro cizince přímo během jazykových kurzů, tak doučováním dětí v jejich domácnostech. Navazující druhá část projektu souvisí s pořádáním diskusí a workshopů pro rodiče s dětmi, které by organizovali dobrovolníci CIC. Cílem je zapojit obyvatele z řad cizinců a Čechů na Praze 3 do společného trávení času a diskusí nad aktuálními tématy. Očekávaným plánem je pořádání 3 diskusí/workshopů. Možnými tématy je systém českého školství, zdroje podpory žáků-cizinců na českých školách, setkání obyvatel Prahy 3 a přilehlých městských částí (Čechů a cizinců) aj. Vhodným místem se jeví prostory informačního centra Prahy 3, jehož zapojení je domluveno. Součástí projektu je uspořádání 4 jednorázových akcí v průběhu roku: poznávací procházky Prahou 3 pro děti s rodiči (pro rodiny Čechů i cizinců). Procházky budou připravovat 2 dobrovolníci. Program procházek je koncipován tak, aby měl nejen poznávací, ale také zábavnou, pro děti přitažlivou složku (např. formou her nebo kvízu). Informační část bude připravována ve spolupráci s lektory, aby porozuměli i cizinci s menší znalostí češtiny (např. někteří rodiče dětí).


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Volnočasové aktivity pro děti cizince a jejich rodiče

Účel programu:

Pravidelná činnost

Oblast dotačního záměru:

Oblast volného času

Celkové náklady:

49 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt je zaměřen na pomoc dětem-cizincům školního věku s překonáváním jazykové bariéry, s rozvíjením školních znalostí, které jim nemohou zprostředkovat rodiče-cizinci, ale také s obeznámeností s místem, kde žijí, s jeho historií a zajímavostmi.  V rámci projektu bude zorganizován doučovací kurz češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem (od září do listopadu) a čtyři poznávací procházky Prahou 3 pro děti s rodiči (pro rodiny Čechů i cizinců).

Cílem obou těchto aktivit je podpořit rodiny a zejména děti cizince v jejich integraci do českého prostředí.  Doučovací kurz tak učiní posílením jazykových kompetencí a vyrovnání znevýhodnění, které tyto děti mají v tom, že jejich rodiče (i když umí česky), nemusí být vždy schopni poradit s domácí přípravou, vysvětlit věci nejen jazykové, ale například ani české pojmy z biologie, historie, aj. Kurz je záměrně zařazen na začátek školního roku tak, aby právě na začátku pomohl dětem s novou látkou a slovní zásobou. 

Cílem procházek pro rodiny s dětmi je umožnit rodinám s dětmi školního věku strávit společně čas smysluplnou, aktivní činností, procházkou, nebo hrou v plenéru, dále jim předat informace o zajímavostech Prahy 3 a místech, kde mohou trávit volný čas. A to i těm rodinám, které ovládají češtinu jen omezeně. V neposlední řadě je cílem umožnit dětem školního věku i jejich rodičům, aby se lépe seznámili se svými sousedy a navázali nové kontakty - proto budou procházky naplánovány společně pro rodiny cizinců a české rodiny. Na organizaci obou aktivit se budou podílet také dobrovolníci CIC.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Centrum pro integraci cizinců sídlí již od roku 2004 na území Prahy 3 - zde je v současnosti poskytováno zejména sociální a pracovní poradenství. Od roku 2013 provozuje část aktivit (zejména kurzy češtiny) v prostorách Karlínského spektra v Praze 8. Karlínské spektrum je velice dobře dostupné z Prahy 3 a na kurzy sem dochází i obyvatelé této městské části. Provázanost s Prahou 3 a blízkost do Karlína dokazuje také již tříletá podpora nízkoprahových kurzů češtiny ze strany MČ Prahy 3. Procházky pro rodiny s dětmi budou probíhat přímo na území Prahy 3 a jejich účelem je seznámit místní obyvatele s kulturou a historií této městské části. Kurz doučování češtiny pak bude probíhat na Praze 8 anebo v prostorách některé základní školy a bude určen pro děti z městské části Prahy 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Poskytování sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace), kurzy českého jazyka pro cizince, dobrovolnický program, mentoringový program, klubové aktivity pro cizince a českou veřejnosti, vzdělávání učitelů atd.    Služba odborného sociálního poradenství je poskytována od roku 2004, služba sociální rehabilitace od roku 2014. Návazné prointegrační aktivity pro cizince poskytujeme od roku 2005.

 

Název projektu:

Sociální poradenství, sociální rehabilitace, služby dostupné v Praze 3

Účel programu:

Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

6 271 670 Kč

Přidělená dotace:

     83 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem sociálních služeb Centra pro integraci cizinců (CIC) je přispět
k bezkonfliktnímu soužití cizinců s obyvateli Prahy 3, k posílení jejich komunikačních schopností a jejich spolupráce s institucemi, ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti a k prevenci sociálních problémů cizinců. CIC od roku 2004 poskytuje odborné sociální poradenství migrantům žijícím legálně v ČR.
Od roku 2004 působí na adrese Kubelíkova 55 poradna CIC, která je otevřena celotýdenně. Od července 2014 je CIC realizována služba sociální rehabilitace, jejímž cílem je pomoci cizincům dlouhodobě žijícím v Praze, kteří mají problémy nalézt či udržet si zaměstnání, získat dovednosti a schopnosti k pracovnímu uplatnění. Touto žádostí o podporu chceme zajistit kontinuitu dostupnosti poradenství pro cizince na Praze 3 a poskytnout v rámci soc. rehabilitace komplexní podporu při hledání zaměstnání cizincům, kterým pracovní uplatnění komplikují další faktory (nedostatek prac. zkušenosti v ČR, neuplatnitelná kvalifikace, neznalost češtiny, nízká míry orientace ve společnosti, věk, péče o děti, zdravotní důvody aj).  Klienti bydlící na Praze 3 nejsou v sociálním poradenství vždy evidování jako osoby z Prahy 3, a to z důvodu možnosti anonymního poskytnutí služby. Služba sociální rehab. je poskytována pouze v Praze.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Obě sociální služby budou realizovány v Praze 3, tedy budou dobře dostupné právě cizincům žijícím v Praze 3. Služby jsou určené pro všechny osoby z cílové skupiny z Prahy a okolí.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Poskytování sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace), kurzy českého jazyka pro cizince, dobrovolnický program, mentoringový program, klubové aktivity pro cizince a českou veřejnosti, vzdělávání učitelů atd.    Služba odborného sociálního poradenství je poskytována od roku 2004, služba sociální rehabilitace od roku 2014. Návazné prointegrační aktivity pro cizince poskytujeme od roku 2005.zpět na seznam