Beztíže, z.ú.

Oblast působnosti

Sociální služby a volnočasové aktivity

Cílová skupina

rizikové skupiny dětí a mládeže

Právní forma ústav
Rok vzniku 2015
Adresa Doudova 319/29, 147 00 Praha 4
Telefon 773 760 726
E-mail klumpar@ulita.cz
04657217
Předmět činnosti Organizace rozvojových, volnočasových, zážitkových a preventivních programů zejména pro mládež:
- podpora sociálních a návazných služeb pro mládež
- produkce a rozšiřování hudebních, výtvarných a jiných uměleckých děl mladých umělců
- pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích, motivačních a společenských akcí pro mládež
- vzdělávání a pořádání odborných akcí se zaměřením na problematiku 
- podpora zaměstnávání a zlepšení uplatnění mládeže na trhu práce
Cílová skupina mládež
WWW www.beztize.ulita.cz

Dotované projekty v roce 2017:

Název projektu:

Aktivní Žižkov

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

200 000 Kč

Přidělená dotace:

65 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt navazuje na dlouhodobou a systematickou práci Domu dětí a mládeže Praha 3, zejména pak jeho oddělení Beztíže, které se od roku 2001 věnuje zejména ohrožené mládeži a usiluje o její smysluplný rozvoj skrze poskytování volnočasových, preventivních, sociálních, sociálně-pedagogických a sportovních činností. Projekt Aktivní Žižkov realizovaný organizací Beztíže z.ú. propojuje rizikové a nerizikové skupiny mládeže ve věku 6 až 26 let prostřednictvím pravidelných i jednorázových aktivit atraktivních pro cílovou skupinu. V rámci projektu budou realizovány programy pro mládež nabízející volnočasové vyžití a zábavně motivační akce. Jednotlivé aktivity vycházejí z konkrétních požadavků a potřeb cílové skupiny s důrazem na aktivní spolupráci mládeže při jejich přípravě a realizaci pod vedením zkušených lektorů a pod dohledem odborných pracovníků Beztíže. Mnohé z aktivit, jako například od roku 2011 pravidelně pořádané úspěšné rapové workshopy, se setkávají s velice pozitivní odezvou od mládeže v Praze 3. Přidělené dotace od městské části Praha 3 projektu Aktivní Žižkov umožní Beztíži, z.ú. tyto aktivity dále zlepšovat a zároveň rozšířit jejich nabídku. Projekt si klade za cíl rozvíjet nabídnout možnost smysluplného trávení volného času rizikové mládeže a její propojování s mládeží běžnou. Podporou příznivého životního stylu mládeže přispívá projekt Aktivní Žižkov ke snížení rizik spojených s dospíváním ve specifické lokalitě s početným romským zastoupením.

Název projektu:

Beztíže: Služby pro rizikovou mládež Žižkova

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Dotační program:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

290 000 Kč

Přidělená dotace:

30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Tento projekt předkládaný Beztíže, z. ú. vznikl za účelem doplnění a rozšíření aktivit registrovaných sociálních služeb NZDM Klub Beztíže a terénního programu Streetwork Beztíže - Žižkov. Navazuje na dlouhodobou a systematickou práci obou sociálních služeb s rizikovou mládeží v oblasti Prahy 3. Projekt si klade za cíl poskytnout rizikovým skupinám mládeže Prahy 3 ve věku 6-26 let podpůrné aktivity pro jejich rozvoj a eleminaci rizikového chování , a to prostřednictvím nadstavbových aktivit nad rámec základních sociálních úkonů definovaných zákonem č. 108/2006 Sb., které nabízí Beztíže, specializovaného oddělení DDM Praha 3 - Ulita. Jedná se o preventivní programy pro mládež, o poskytování sociálně a psychologicko-rozvojových aktivit, vzdělávací programy a zábavně - motivační akce. Jednotlivé aktivity vycházejí z konkrétních požadavků a potřeb klientů s důrazem na aktivní participaci rizikové mládeže při jejich přípravě a realizaci. Rozvíjejí specifické dovednosti a podporují zájem o aktivní a smysluplné trávení volného času. Veškeré aktivity budou probíhat pod vedením zkušených lektorů a pod dohledem odborných a supervidovaných pracovníků Beztíže, a to se zaměřením na primární, sekundární prevenci i terciární prevenci, tedy snižování dopadů již existujícího rizikového chování. Hlavním clem projektu je podporovat příznivý životní stylu cílové skupiny. Další cíle projektu: snížit výskyt kriminality zejména mezi rizikovými skupinami dětí a mládeže z Prahy 3, snížit pouliční výskyt rizikových skupin dospívajících v lokalitě Žižkova, snížit výdaje z veřejných zdrojů na terciární péči o nezaměstnané, drogově závislé a trestně stíhané. Podpořit mládež v jejich zájmech a dovednostech a inkluze rizikových a nerizikových skupin mládeže.zpět na seznam