Alfa Human Service

Oblast působnosti

Sociální oblast, poradenství, vzdělávání

Cílová skupina

děti se zdravotním postižením a jejich rodiny, sociálně znevýhodnění

Právní postavení

z.s.

Rok vzniku

2000

70863059

Adresa sídla

Na Vrcholu 2595/25, 130 00 Praha 3

Telefon

242 441 486
E-mail info@alfabet.cz

Předmět činnosti

- sociální a pracovní poradenství, koučování v osobním i profesním životě, individuální ergoterapie a supervize, psychorehabilitační pobyty

 

- ambulantní služby - terapeutické poradenství zaměřené na práci
s těžkými životními situacemi se zaměřením na posílení: 

  •   psychické stability dlouhodobě pečujících osob, 
  •   preventivních mechanismů předcházejících syndrom vyhoření, 
  •   partnerské komunikace pečujících, 
  •   výchovné přístupy k dětem se zdravotním postižením.  

- bezplatné sociálně právní poradenství rodičům dětí se ZP, pečujícím osobám a osobám se zdravotním postižením

 

- doučování dětí se specifickými poruchami učení a chování

 

Cílová skupina

rodina s dítětem se speciálními potřebami

WWW

www.alfahs.cz

Dotované projekty v roce 2017:

Název projektu:

Ambulantní poradenské centrum Alfa pro osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

100 750 Kč

Přidělená dotace:

18 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Služba doprovázení, pomoci a podpory pečujících osob má obdobná specifika, ať se pečují stará o dítě, mladistvého se zdravotním postižením nebo nemocného partnera či seniorního rodiče. Vždy dojde k zásahu celého rodinného systému a změna dopadá na všechny členy rodiny. Alfa již delší dobu reaguje na tyto potřeby pečujících rodin právě formou programů a aktivit zaměřených na podporu psychické stability pečujících i ostatních rodinných příslušníků a preventivní mechanismy předcházející vyhoření, protože tento faktor zásadně ovlivňuje naplňování jakékoli další podpory a pomoci celé rodině. Psychicky stabilní rodič rozumí nabízené pomoci, kterou tak může přijímat, rozvíjet a sdílet, tzn., že taková osoba může být edukována v oblasti speciální péče, výchovných a rodičovských dovedností, podpory partnerství a aktivního přístupu řešení svých problémů nebo těch o které pečuje. Jedná se o preventivní mechanismus, který přináší významnou podporu do oblasti dlouhodobé domácí péče o potřebné blízké. Alfa tak činí bezpečným nástrojem koučingu, psychoterapie, poradenství, nácviků, edukace a prací s informačními zdroji. Projekt bude realizován prostřednictvím 3 základních aktivit (bližší popis v příloze) - individuální poradenství a koučing - skupinové nácvikové a tréninkové aktivity pro pečující s názvem "Jeden den nestačí" - tvorba a publikace informačních podpůrných a studijních zdrojů. Z hlediska potřebnosti Alfa svým projektem reaguje na potřebu nastavení podpůrné a pomocné sítě pro dlouhodobě pečující osoby a jejich rodiny. Přičemž situace dlouhodobě pečujících osob, které se starají o svého blízkého, přináší celou řadu problémů, které mohou zhoršovat a ohrožovat stabilitu a kvalitu celého rodinného společenství.

Název projektu:

Doučování dětí na ZŠ Chmelnice a Jeseniova

Účel programu:

Pravidelná činnost

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

100 750 Kč

Přidělená dotace:

18 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cíl předkládaného projektu je zaměřen na zvyšování dovedností a osobnostní rozvoj dětí ze základních škol Chmelnice a Jeseniova. Projekt bude probíhat jako pravidelná činnost od ledna do června a od září do prosince 2017 na jmenovaných školách, formou každotýdenního kroužku doučování. Individuální a skupinová práce s vybranými dětmi (s cca 18 dětmi) bude zaměřena na posílení znalostí, dovedností, pozitivních prožitků úspěchu a vlastní odpovědnosti za svěřené úkoly. Práce s dětmi bude přispívat k individuální podpoře potřebných žáků a bude zaměřena na: - pomoc při překonávání specifických poruch učení, - opakování, výkladu látky, vysvětlení, procvičování, doplnění látky, - upevňování a hledání možností zažití úspěchu (pochvala, podpora, hledání věcí, které dítě zvládne – pozitivní, proaktivní přístup), - nacházení a upevňování zdravých návyků pro školní přípravu (posilování motivace, systematická práce, dlouhodobá práce, hodnocení práce, práce s nezdary a neúspěchy, posilování vlastní odpovědnosti atd.). Práce v kroužku neslouží primárně k psaní domácích úkolů. Doučování bude probíhat přímo ve školách, ve vyhrazených termínech. Děti budou docházet pravidelně, každý týden. Asistent bude pracovat s dětmi v malých skupinkách (s 2- 3 dětmi) nebo v případě potřeby individuálně, dále bude pravidelně komunikuje s koordinátorem a rodiči. Během projektu bude dlouhodobě a pravidelně podporováno minimálně 18 potřebných dětí.


Dotované projekty v roce 2016:

Název projektu:

Trénink paměti a cvičení pro seniory

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

48 810 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Podpora seniorů bude zahrnovat prožitkovou a interaktivní práci zaměřenou na:

  • posílení znalostí a dovedností,
  • zvýšení kondice,
  • posílení sociálního kontaktu s ostatními členy skupiny,
  • posílení pozitivních prožitků a prevence samoty.

Aktivity předkládaného projektu jsou určeny seniorům a jsou zaměřeny na posilování mentálních dovedností, aktivizaci, sociální kontakt a fyzické kondice.

Od března do prosince proběhnou:

a) 4 nácvikové skupiny (á skupina 10 setkání) tréningu paměti (á skupina 10 seniorů). Senioři mohou absolvovat více cyklů, práce bude připravována vždy individuálně pro každou skupinu a bude přihlížet k potřebám klientů. Tréning vede zkušená ergoterapeutka s certifikaci pro samostatnou práci.

b) Pro skupinu 10 seniorů proběhne 8 setkání zaměřených na práci s tělem (zvyšování tělesné kondice, vnímání těla, nácvik relaxace). Práci povede zkušená terapeutka. Pro nácvik relaxace mohu být využívány i prvky arteterapie.

Projekt realizuje akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT a MPSV s více než 12ti-letou praxí v oblasti podpory pečujících osob, vzdělávání pedagogů, rodičů a dětí se zdravotním postižením.

Aktivity projektu jsou v souladu s komunitním plánem rozvoje sociálních a návazných služeb na rok 2015-2019.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Organizace Alfa h.S. sídlí v Praze 3, aktivity jsou určeny seniorům z oblasti Jarova, popř. celé Prahy 3. Aktivita tréningu paměti pro seniory není na Jarově poskytována, bude přinášet prostřednictvím aktivně tráveného času preventivní mechanismy, které budou zaměřeny na posílení mentálních, kognitivních a sociálních dovedností seniorů. V rámci Jarova nejsou nabízeny a realizovány žádné ambulantní služby pro tuto a v této lokalitě. Počítáme se úzkou spoluprací i nového kulturního centra Vápenka, kde budeme realizovat i edukační program pro pečující blízké osoby a samotné seniory.

Dosavadní činnost žadatele:

Alfa Human Service (AHS) kromě podpory neformálních pečovatelů podporuje rozvoj komunitního života v rámci jarovské lokality. Jarovské sídliště stárne, dochází ke generační výměně a jsou zde zastoupeny dvě významné skupiny. Jednak pečující rodiče o malé děti a dále senioři. Alfa centrum v podobě svých komunitních programů zaměřených na pečující rodiče zdravých dětí (provozování malé dětské skupiny, podpora rodičů při vstupu na trh práce) a prostřednictvím práce se seniory, míří k propojení těchto dvou významně zastoupených skupin ve společných činnostech. Alfa naplňuje svoji vizi a poslání formou vzdělávání, konzultací, terapeutického poradenství, koučinku a tréninku měkkých dovedností. Ergoterapeutka pracující pro organizaci vedla trénink paměti 2 roky pro Centrum pro zdravotně postižené, kde pracovala se 2 skupinami seniorů. Terapeutka, která povede tělovou a arteterapeutickou práci se seniory dlouhodobě pracuje.zpět na seznam